Views
8 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Obraz W przypadku

Obraz W przypadku podczania urzdzenia przewodem HDMI naley si take zapozna z punktem „Podczanie do gniazda HDMI” (strona 15). Brak obrazu / zak³ócenia w obrazie. , Upewnij si, e wszystkie przewody poczeniowe s prawidowo podczone. , Sprawd, czy przewody poczeniowe nie s uszkodzone. , Sprawd sposób podczenia telewizora (strona 14) i wybierz w nim waciwe wejcie, tak aby na ekranie pojawi si sygna z odtwarzacza. , W momencie przeczenia warstw podczas odtwarzania dwuwarstwowej pyty BD / DVD moe wystpi krótka przerwa w obrazie i dwiku. Za pomoc¹ parametru „Output Video Format” wybrana zosta³a niew³aœciwa rozdzielczoœæ wyjœciowego sygna³u wideo i nie pojawia siê obraz. , Na co najmniej 10 sekund nacinij przycisk x na odtwarzaczu. Spowoduje to wybór najmniejszej rozdzielczoci wyjciowego obrazu. Obraz nie wype³nia ekranu pomimo nastawienia wspó³czynnika kszta³tu obrazu za pomoc¹ parametru „DVD Aspect Ratio” w grupie „Video Settings”. , Wspóczynnik ksztatu obrazu jest zablokowany przez sygna nagrany na pyt DVD (strona 46). Do pod³¹czenia urz¹dzeñ u¿ywane jest zarówno gniazdo HDMI OUT, jak i inne gniazda wyjœcia wideo, ale reprodukcja sygna³u odbywa siê tylko przez gniazdo HDMI OUT. , Zmie ustawienie parametru „Output Video Format” z menu „Video Settings” na „Component Video” (strona 46). Ciemne czêœci obrazu s¹ za ciemne / jasne czêœci s¹ za jasne lub wygl¹daj¹ nienaturalnie. , Zmie ustawienie parametru „Picture Quality Mode” na „Standard” (standardowe) (patrz punkt „Korygowanie obrazu i dwiku przy odtwarzaniu filmów” na stronie 37). Niew³aœciwa reprodukcja obrazu. , Sprawd ustawienie parametru „Output Video Format” w grupie „Video Settings” (strona 46). Nie pojawia siê obraz z p³yty BD-ROM. , Sprawd ustawienie parametru „BD-ROM 1080/24p Output” w grupie „Video Settings” (strona 47). DŸwiêk W przypadku podczania urzdzenia przewodem HDMI naley si take zapozna z punktem „Podczanie do gniazda HDMI” (strona 20). Brak dŸwiêku. , Upewnij si, e wszystkie przewody poczeniowe s prawidowo podczone. , Sprawd, czy przewody poczeniowe nie s uszkodzone. , Sprawd sposób podczenia wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego (strona 19) i wybierz w nim wejcie umoliwiajce reprodukcj sygnau audio z odtwarzacza. , Odtwarzacz pracuje w trybie przeszukiwania. , Jeli sygna dwikowy nie jest odtwarzany przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL / COAXIAL) / HDMI OUT, sprawd ustawienia dwiku (strona 49). Niew³aœciwa reprodukcja dŸwiêku. , Sprawd ustawienie parametru „Audio Output Priority” w grupie „Audio Settings” (strona 49). 62

DŸwiêk jest za cichy. , Dwik nagrany na niektóre pyty BD i DVD jest bardzo cichy. , Spróbuj zmieni ustawienie parametru „Audio DRC” z grupy „Audio Settings” na „TV Mode” (strona 50). , Zmie ustawienie parametru „Audio ATT” z menu „Audio Settings” na „Off” (strona 49). DŸwiêk HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) nie jest reprodukowany w postaci strumienia bitów. , Zmie ustawienie parametru „BD Audio Setting” z menu „Audio Settings” na „Direct” (strona 49). , Sprawd, czy podczony wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy obsuguje poszczególne formaty HD Audio. Brak reprodukcji dŸwiêku interaktywnego. , Zmie ustawienie parametru „BD Audio Setting” z menu „Audio Settings” na „Mix” (strona 49). HDMI Brak obrazu lub dŸwiêku przy korzystaniu z gniazda HDMI OUT. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz i wcz go na nowo. 2Wycz podczone urzdzenie i wcz je na nowo. 3Odcz i ponownie podcz przewód HDMI. , Jeli odtwarzacz jest poczony z telewizorem przez wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy, spróbuj podczy kabel HDMI bezporednio do telewizora. Jeeli rozwie to problem, zapoznaj si z instrukcj obsugi wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Brak obrazu lub zak³ócenia w obrazie przy korzystaniu z gniazda HDMI OUT. , Gniazdo HDMI OUT jest podczone do urzdzenia DVI niezgodnego z technologi ochrony przed kopiowaniem. , Jeli reprodukcja obrazu odbywa si przez gniazdo HDMI OUT, w rozwizaniu problemu moe pomóc zmiana rozdzielczoci sygnau wyjciowego (strona 46). Przez gniazdo HDMI OUT nie jest reprodukowany dŸwiêk. , Gniazdo HDMI OUT jest podczone do urzdzenia DVI (gniazda DVI nie obsuguj sygnau fonii). Niew³aœciwa reprodukcja dŸwiêku, gdy do po³¹czenia jest wykorzystywane gniazdo HDMI OUT. , Urzdzenie podczone do gniazda HDMI OUT nie obsuguje dwiku w formacie reprodukowanym przez odtwarzacz. Sprawd ustawienia dwiku (strona 49). Kiedy do po³¹czenia jest wykorzystane gniazdo HDMI OUT, automatycznie zmienia siê jêzyk wyœwietlania informacji na ekranie. , Kiedy dla parametru „Control for HDMI” wybrane jest ustawienie „On” (strona 54), jzyk wywietlania zmienia si automatycznie w przypadku zmiany ustawie jzyka w podczonym telewizorze itp. Nie dzia³a funkcja „Control for HDMI” (BRAVIA Sync). , Sprawd, czy przewód zasilajcy podczonego urzdzenia jest starannie podczony. , Jeli na wywietlaczu na pycie czoowej nie pojawia si wskanik HDMI, sprawd poczenie HDMI (strona 15, 20). , Sprawd, czy parametr „Control for HDMI” jest ustawiony na „On” (strona 54). , Sprawd, czy podczone urzdzenie pozwala na uycie funkcji „Control for HDMI”. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia. Informacje dodatkowe 63