Views
3 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

, Sprawd ustawienia

, Sprawd ustawienia funkcji „Control for HDMI” wybrane w podczonym urzdzeniu. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia. , Po zmianie poczenia HDMI wycz odtwarzacz i wcz go na nowo. , W przypadku wystpienia przerwy w zasilaniu, zmie ustawienie parametru „Control for HDMI” na „Off”, a nastpnie ustaw parametr „Control for HDMI” na „On” (strona 54). , Szczegóowe informacje o funkcji „Control for HDMI” podano w punkcie „Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre Sync (dotyczy tylko pocze HDMI)” (strona 16). , Jeli odtwarzacz jest podczony do telewizora za porednictwem wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego niezgodnego z funkcj „Control for HDMI”, sterowanie telewizorem z odtwarzacza moe si okaza niemoliwe. , Jeli odtwarzacz jest podczony do telewizora za porednictwem wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego, po zmianie poczenia HDMI, odczeniu i ponownym podczeniu przewodu zasilajcego lub oraz po przerwie w zasilaniu naley spróbowa wykona nastpujce czynnoci: 1Wybierz we wzmacniaczu (amplitunerze) wielokanaowym waciwe wejcie, tak aby na ekranie pojawi si sygna z odtwarzacza. 2Zmie ustawienie parametru „Control for HDMI” na „Off”, a nastpnie ustaw parametr „Control for HDMI” na „On” (strona 54). Zapoznaj si z instrukcj obsugi wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Pamiêæ zewnêtrzna (noœnik lokalny) Pamiêæ zewnêtrzna nie jest rozpoznawana. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz. 2(tylko USM1GH) Dopasuj znak V na gniedzie EXT do znaku V na pamici zewntrznej i wó pami zewntrzn. 3Wcz odtwarzacz. 4Sprawd, czy pali si wskanik EXT na pycie czoowej. Nie mo¿na odtworzyæ dodatków ani innych danych znajduj¹cych siê na p³ycie BD-ROM. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wyjmij pyt. 2Wycz odtwarzacz. 3Wyjmij i ponownie wó pami zewntrzn (strona 23). 4Wcz odtwarzacz. 5Sprawd, czy pali si wskanik EXT na pycie czoowej. 6Wó pyt BD-ROM z materiaami BONUSVIEW / BD-LIVE. Na ekranie pojawia siê komunikat o niewystarczaj¹cej iloœci miejsca na noœniku lokalnym. , Skasuj z pamici zewntrznej niepotrzebne dane (strona 36). Obs³uga Nie dzia³a pilot. , Baterie w pilocie s wyczerpane (strona 26). , Pilot znajduje si za daleko od odtwarzacza. , Pilot nie jest skierowany w stron czujnika zdalnego sterowania na odtwarzaczu. Odtwarzacz nie rozpoznaje pod³¹czonego urz¹dzenia USB. , Upewnij si, e urzdzenie USB jest starannie podczone do gniazda USB na pycie czoowej (strona 41). , Sprawd, czy urzdzenie USB lub przewód nie s uszkodzone. , Sprawd, czy urzdzenie USB jest wczone. , Urzdzenie USB jest podczone przez koncentrator USB. Podcz urzdzenie USB bezporednio do odtwarzacza. 64

Nazwa pliku jest wyœwietlana niew³aœciwie. , Odtwarzacz umoliwia wywietlanie znaków tylko w formatach zgodnych z ISO 8859-1. Znaki w innych formatach mog by wywietlane w inny sposób. , W zalenoci od oprogramowania uywanego do nagrywania, wprowadzone znaki mog by wywietlane w inny sposób. Odtwarzanie nie zaczyna siê od pocz¹tku p³yty. , Wczona jest funkcja wznawiania odtwarzania od miejsca zatrzymania (Resume Play) (strona 34). Nie mo¿na u¿yæ pewnych funkcji, takich jak zatrzymywanie czy wyszukiwanie. , Niektóre pyty mog nie pozwala na uycie czci z wymienionych tu funkcji. Zapoznaj si z opisem dostarczonym z pyt. Nie mo¿na zmieniæ jêzyka œcie¿ki dŸwiêkowej / napisów lub k¹ta. , Zamiast przycisków bezporedniego wyboru na pilocie spróbuj uy menu pyty BD lub DVD (strona 35). , Odtwarzana pyta BD / DVD nie zawiera cieki dwikowej nagranej w wielu jzykach, napisów w rónych jzykach lub scen nagranych pod rónymi ktami. , Pyta BD lub DVD uniemoliwia zmian jzyka cieki dwikowej, jzyka napisów albo kta. Szuflada na p³ytê nie otwiera siê, a na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ komunikat „LOCKED” lub „TLK ON”. , Kiedy wida komunikat „LOCKED”, odtwarzacz jest zablokowany. Aby wyczy funkcj ochrony przed dziemi, nacinij przycisk N na odtwarzaczu i trzymaj go dotd, a na wywietlaczu na pycie czoowej pojawi si napis „UNLOCK” (strona 10). , Kiedy wida komunikat „TLK ON”, skontaktuj si z lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony. Pomimo naciœniêcia przycisku Z nie otwiera siê szuflada na p³ytê i nie mo¿na wyj¹æ p³yty. , Wykonaj nastpujce czynnoci: 1Wycz odtwarzacz i odcz przewód zasilajcy. 2Z powrotem podcz przewód zasilajcy, trzymajc wcinity przycisk Z na odtwarzaczu. 3Trzymaj wcinity przycisk Z na odtwarzaczu a do otwarcia szuflady na pyt. 4Wyjmij pyt. 5Kiedy na wywietlaczu na pycie czoowej pojawi si napis „WAIT”, na co najmniej 10 sekund nacinij przycisk [/1 na odtwarzaczu, tak aby odtwarzacz wyczy si. Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie ¿adnego przycisku. , W odtwarzaczu skroplia si para wodna (strona 3). , Na co najmniej 10 sekund nacinij przycisk [/1 na odtwarzaczu, tak aby zgasy wskaniki na pycie czoowej. Jeli odtwarzacz nadal nie reaguje na naciskanie jakichkolwiek przycisków, odcz i z powrotem podcz przewód zasilajcy. Sieæ bezprzewodowa Po wybraniu ustawieñ zgodnie z opisem z punktu „Wybieranie ustawieñ sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS))” nie jest mo¿liwe pod³¹czenie komputera do Internetu. , Uycie funkcji Wi-Fi Protected Setup przed wybraniem ustawie routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) moe spowodowa automatyczn zmian ustawie cznoci bezprzewodowej w routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostpowym). W takim przypadku naley sprawdzi ustawienia routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) i odpowiednio zmieni ustawienia cznoci bezprzewodowej w komputerze. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Informacje dodatkowe 65