Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

P³yty, których nie

P³yty, których nie mo¿na odtworzyæ • BD z kasetk •DVD-RAM • DVD HD • Pyty DivX • DVD Audio •PHOTO CD • Sekcja danych pyt CD-Extra • VCD / Super VCD • Warstwa HD pyt Super Audio CD • Strona z materiaem audio pyt DualDisc • BD-ROM / DVD VIDEO z innym kodem regionu (strona 68). Uwaga dotycz¹ca sposobu odtwarzania p³yt BD i DVD Niektóre funkcje odtwarzania pyt BD i DVD mog by celowo zablokowane przez producentów nagrania. Poniewa urzdzenie odtwarza pyty BD i DVD zgodnie z zamysem producentów, uycie pewnych funkcji odtwarzania moe si okaza niemoliwe. Naley si zapozna z instrukcj dostarczon z pyt BD / DVD. Kod regionu (tylko BD-ROM / DVD VIDEO) Z tyu odtwarzacza jest nadrukowany kod regionu. Urzdzenie bdzie odtwarzao tylko pyty BD-ROM / DVD VIDEO oznaczone identycznym kodem regionu. System ten ma na celu ochron praw autorskich. W odtwarzaczu mona te odtwarza pyty DVD VIDEO z oznaczeniem . ALL Niektóre pyty BD-ROM / DVD VIDEO mog nie mie oznacze kodu regionu, chocia ich odtwarzanie podlega ograniczeniu do okrelonego regionu. Kod regionu b • Uwagi o pytach BD-RE / BD-R, DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R i CD-RW / CD-R W odtwarzaczu nie mona odtwarza niektórych pyt BD-RE / BD-R, DVD+RW / DVD+R, DVD-RW / DVD-R i CD-RW /CD-R. Zaley to od jakoci nagrania oraz stanu pyty, parametrów urzdzenia nagrywajcego i oprogramowania. Nie mona odtwarza nagranych w komputerze pyt BD-R, na których mona dokona kolejnych nagra. Nie bd odtwarzane pyty CD i DVD, które nie zostay odpowiednio sfinalizowane. Dalszych informacji naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia nagrywajcego. Zwracamy uwag, e niektóre funkcje odtwarzania pewnych pyt DVD+RW / DVD+R nie dziaaj nawet wówczas, gdy pyta jest prawidowo sfinalizowana. W takim przypadku naley odtwarza pyt w normalnym trybie. • Pyty muzyczne zakodowane z uyciem technik ochrony przed kopiowaniem Urzdzenie jest przystosowane do odtwarzania pyt zgodnych ze standardem pyty kompaktowej (CD). Niektórzy producenci nagra wprowadzili na rynek pyty muzyczne zakodowane z uyciem technik ochrony przed kopiowaniem. Zwracamy uwag, e zdarzaj si wród nich pyty niezgodne ze standardem CD. Odtworzenie takich pyt w urzdzeniu moe si okaza niemoliwe. • Uwagi o pytach DualDisc DualDisc to pyta dwustronna, której jedna strona zawiera nagranie DVD, a druga strona nagranie cyfrowego dwiku. Zwracamy uwag, e urzdzenie moe nie odtwarza „dwikowej” strony pyty DualDisc, poniewa pyty te s niezgodne ze standardem CD. • Uwaga o dwuwarstwowych pytach BD / DVD W momencie przeczenia warstw moe wystpi krótka przerwa w obrazie i dwiku. • Uwaga o pytach BD-RE / BD-R 8 cm W odtwarzaczu nie mona odtwarza niektórych pyt BD-RE / BD-R o rednicy 8 cm. • Uwaga o pytach BD-RE / BD-R Odtwarzacz jest zgodny z pytami BD-RE w wersji 2.1 i z pytami BD-R w wersji 1.1, 1.2 i 1.3, w tym z pytami BD-R opartymi na pigmencie organicznym (typu LTH). • Uwaga o pytach DTS 5.1 MUSIC DISC Odtwarzacz pozwala na odtwarzanie pyt DTS 5.1 MUSIC DISC. 68

Informacja o odtwarzaniu p³yt nagranych w formacie AVCHD Odtwarzacz pozwala na odtwarzanie pyt w formacie AVCHD. TM *1 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 1080 efektywnie analizowanych linii wywietlanych z przeplotem. *2 Specyfikacja obrazu o wysokiej rozdzielczoci zoonego z 720 efektywnie analizowanych linii wywietlanych kolejnoliniowo. Co to jest format AVCHD? AVCHD to format wykorzystywany w cyfrowych kamerach wideo wysokiej rozdzielczoci do zapisu sygnau SD (o standardowej rozdzielczoci) lub HD (o wysokiej rozdzielczoci) zgodnego ze specyfikacj 1080i *1 lub 720p *2 . Dziki efektywnej technologii kompresji i kodowania danych, umoliwia on nagrywanie na pytach DVD. Obraz jest poddawany kompresji do formatu MPEG-4 AVC/H.264, natomiast zapis dwiku odbywa si w formacie Dolby Digital lub Linear PCM. Format MPEG-4 AVC/H.264 umoliwia bardziej efektywn kompresj obrazu ni standardowe rozwizania. Pozwala na zapis na pycie DVD sygnau wideo o wysokiej rozdzielczoci (HD) z kamery cyfrowej, w taki sam sposób jak przy zapisie standardowego sygnau telewizyjnego (SD). b • Niektórych pyt AVCHD nie mona odtworzy ze wzgldu na stan nagrania. • Nie bd te odtwarzane pyty w formacie AVCHD, które nie zostay odpowiednio sfinalizowane. Informacje dodatkowe Rozdzielczoœæ wyjœciowego sygna³u wideo Wyjciowa rozdzielczo zaley od ustawienia parametru „Output Video Format” z grupy ustawie „Video Settings” (strona 46). Ustawienie rozdzielczoœci Kiedy parametr „Output Video Format” jest ustawiony na „HDMI” Gniazdo LINE OUT VIDEO/ S VIDEO Gniazda COMPONENT VIDEO Gniazdo HDMI OUT Kiedy parametr „Output Video Format” jest ustawiony na „Component Video” Gniazdo LINE OUT VIDEO/ S VIDEO Gniazda COMPONENT VIDEO Gniazdo HDMI OUT 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480p/576p 480p/576p 720p 480i/576i 480i/576i 720p 480i/576i 720p* 720p* 1080i 480i/576i 480i/576i 1080i 480i/576i 1080i* 1080i* 1080p brak obrazu brak obrazu 1080p niedostpne niedostpne niedostpne * Chronione materiay z pyt DVD s reprodukowane w rozdzielczoci 480p / 576p. Chronione materiay z pyt BD s reprodukowane w rozdzielczoci 576p. Kiedy parametr „Output Video Format” jest ustawiony na „Video or S Video” Przez gniazda LINE OUT VIDEO / S VIDEO lub COMPONENT VIDEO reprodukowane s sygnay wideo 480i/576i, a przez gniazdo HDMI OUT – sygnay wideo 480p/576p. 69