Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Ustawienia wyjœciowych

Ustawienia wyjœciowych sygna³ów audio i odtwarzacza Wyjciowy sygna audio zaley od róda dwiku, uytego gniazda wyjciowego i uywanego wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Aby uzyska dany dwik, naley sprawdzi w poniszej tabeli formaty dwiku obsugiwane przez wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy, sposób podczenia wzmacniacza (amplitunera) i konfiguracj pocze. dany dŸwik Pyta / Ÿródo Wyjœciowy sygna audio Poczenia i ustawienia Format dŸwiku obsugiwany przez wzmacniacz (amplituner) wielokanaowy Gniazdo audio odtwarzacza *1 Konfiguracja pocze audio HD Audio *3 HD Audio *2 Maksymalnie 7.1 kan. LPCM *3 Wielokanaowy LPCM HDMI OUT A HD Audio *2 Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS BD DVD Dolby Digital/ DTS 7.1 kan. LPCM/ 5.1 kan. LPCM Dolby Digital/ DTS Dolby Digital/ DTS *4 Dolby Digital/DTS DIGITAL OUT C Dolby Digital/DTS Maksymalnie 7.1 kan. LPCM 7.1 kan. LPCM/ 5.1 kan. LPCM Dolby Digital/DTS Wielokanaowy LPCM HDMI OUT DIGITAL OUT HDMI OUT Wielokanaowy LPCM HDMI OUT B 2 kan. LPCM 2 kan. LPCM DIGITAL OUT C Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS HDMI OUT DIGITAL OUT A C A B C Tabela konfiguracji po³¹czeñ audio Konfiguracja Audio Output Priority *5 (strona 49) Audio (HDMI) *6 (strona 49) AB HDMI Auto BD Audio Setting (strona 49) A Direct B Mix lub Direct DTS *6 (strona 50) Dolby Digital *6 (strona 49) — — C Coaxial/Optical — — DTS Dolby Digital *1 Jeli do poczenia uywane s gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L), reprodukowany jest dwik 2-kanaowy. *2 Dwik HD Audio obejmuje formaty Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio i DTS-HD High Resolution Audio. *3 W przypadku formatów Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, ustawienie parametru „HDMI Resolution” z grupy „Output Video Format” w menu „Video Settings” powinno by inne ni „480i/576i” i „480p/576p” (strona 46). *4 Gówne / dodatkowe sygnay audio zawierajce 2 lub mniej kanaów s reprodukowane jako 2-kanaowy sygna LPCM. *5 Reprodukcja 2-kanaowego dwiku LPCM odbywa si przez gniazda wyjciowe inne ni priorytetowe. *6 W nastpujcych przypadkach reprodukowany jest dwukanaowy dwik LPCM: – kiedy parametr „Audio (HDMI)” z menu „Audio Settings” jest ustawiony na „2ch PCM”, – kiedy parametr „Dolby Digital” / „DTS” z menu „Audio Settings” jest ustawiony na „Downmix PCM”, – podczas odtwarzania pyty DVD zawierajcej dwik MPEG Audio. 70

Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych Dane techniczne System Laser: Laser póprzewodnikowy Ze wzgldu na to, e czno w sieci bezprzewodowej jest oparta na falach radiowych, sygna bezprzewodowy moe by podsuchiwany. Dla ochrony cznoci bezprzewodowej odtwarzacz pozwala na wykorzystanie rónych zabezpiecze. Naley prawidowo skonfigurowa zabezpieczenia, zgodnie ze rodowiskiem sieciowym. Brak zabezpieczeñ atwo wybierania ustawie wie si z moliwoci przechwycenia przesyanych danych bez uycia adnych zaawansowanych narzdzi, jak równie z moliwoci wykorzystania sieci przez osoby nieuprawnione. Naley wzi pod uwag ryzyko nieuprawnionego dostpu lub przechwycenia danych. WEP Technologia WEP zapewnia ochron przesyanych danych i zapobiega przechwytywaniu danych i wykorzystaniu sieci przez osoby trzecie. WEP jest historyczn technologi, pozwalajc na podczanie starszych urzdze, które nie obsuguj technologii TKIP/AES. WPA-PSK (TKIP) Technologia zabezpiecze TKIP zostaa stworzona w celu wyeliminowania niedostatków technologii WEP. Zapewnia wyszy ni WEP poziom bezpieczestwa. WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) AES to zaawansowana technologia zabezpiecze, rónica si od technologii WEP i TKIP. Zapewnia poziom bezpieczestwa wyszy ni WEP i TKIP. Wejœcia i wyjœcia (Nazwa gniazda: Typ gniazda / poziom wyjciowy / impedancja obcienia) LINE OUT R-AUDIO-L: Cinch / 2 V wart. skut. / 10 kiloomów DIGITAL OUT (OPTICAL): Optyczne gniazdo wyjciowe / -18 dBm (dugo fali 660 nm) DIGITAL OUT (COAXIAL): Cinch / 0,5 Vp-p / 75 omów HDMI OUT: Standardowe zcze HDMI (19-stykowe) COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR): Cinch / Y: 1,0 Vp-p / PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p / 75 omów LINE OUT VIDEO: Cinch / 1,0 Vp-p / 75 omów LINE OUT S VIDEO: 4-stykowe mini DIN / Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p / 75 omów LAN (100): Zcze 100BASE-TX EXT: Gniazdo pamici zewntrznej (do podczenia pamici zewntrznej) Wyjciowe napicie stae: 5 V, maks. 500 mA USB: Gniazdo USB typu A (do podczenia cyfrowego aparatu fotograficznego i pamici USB) Sieæ bezprzewodowa Standard sieci bezprzewodowej IEEE802.11a/b/g IEEE802.11n draft 2.0 Pasmo czstotliwoœci: Pasmo 2,4 GHz: kanay 1 – 13 Pasmo 5 GHz: kanay 36 – 64, 100 – 140 Modulacja: Modem DS-SS i modem OFDM Informacje dodatkowe 71