Views
8 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

74 Warunki u¿ytkowania

74 Warunki u¿ytkowania i umowa licencji dla u¿ytkownika Odtwarzacz Sony Blu-ray Disc („Produkt”) i zwizane z nim oprogramowanie („Oprogramowanie”) s dostarczane i utrzymywane przez Sony Corporation i Jego podmioty zalene („Sony”). Sony dostarcza take i utrzymuje powizany serwis („Serwis”), obejmujcy wszelkie podstrony dostpne za porednictwem strony gównej Serwisu w Internecie („Witryna”). Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie zawarte w Produkcie; zapisane na dowolnym noniku, dostarczone w zestawie z Produktem lub w inny sposób dostarczone przez Sony; pobrane z Witryny lub w inny sposób udostpnione lub dostarczone przez Sony; kady taki nonik i kad dokumentacj drukowan, „on-line” lub elektroniczn zwizan z Produktem i wszystkimi jego aktualizacjami i nowymi wersjami. UZYSKIWANIE DOSTPU, PRZEGLDANIE LUB UYTKOWANIE SERWISU, PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA I / LUB WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJ, BEZ OGRANICZE ANI ZASTRZEE, ZAWARTYCH TU WARUNKÓW, POLITYKI OCHRONY PRYWATNOCI SONY ZAMIESZCZONEJ NA WITRYNIE ORAZ WSZELKICH DODATKOWYCH WARUNKÓW UYTKOWANIA ZAMIESZCZONYCH W DOWOLNEJ CZCI USUGI I WITRYNY (CZNIE „UMOWA”). W PRZYPADKU NIEWYRAANIA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, SONY NIE UDZIELA OGRANICZONYCH PRAW, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, I NIE ZEZWALA NA UYCIE SERWISU, PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA I / LUB WITRYNY. 1. W³asnoœæ Oprogramowanie i wszystkie materiay w Serwisie i / lub Witrynie, w tym midzy innymi obrazy, oprogramowanie i tekst („Tre”) s chronione przepisami o ochronie praw autorskich i umowami midzynarodowymi. Oprogramowania, Serwisu, Produktu, Treci i Witryny nie mona wykorzystywa inaczej ni w sposób okrelony w niniejszym dokumencie. Serwis lub Witryna mog zawiera logo firm, znaki usugowe i znaki handlowe. Ich udostpnienie w Serwisie i / lub Witrynie nie oznacza udzielenia przez Sony jakiejkolwiek licencji na korzystanie z tych logo firm, znaków usugowych i znaków handlowych. Wszelkie nieuprawnione uycie Serwisu, Witryny, Treci lub Oprogramowania mona narusza przepisy o ochronie praw autorskich, znakach handlowych, prywatnoci i reklamie, jak równie prawo cywilne i karne. Wszelkie tytuy i prawa autorskie do Oprogramowania lub materiaów w Serwisie / Witrynie i wszelkich kopii Oprogramowania oraz w nich zawarte s wasnoci Sony, jego licencjobiorców lub dostawców. Wszelkie prawa, które nie s wyranie przyznane niniejsz Umow, s zastrzeone dla Sony, jego licencjobiorców i dostawców. 2. Prawa u¿ytkownika i ograniczona licencja Serwis, Witryna, Oprogramowanie, Tre i Produkt s przeznaczone tylko do uytku osobistego. Uytkownik ponosi odpowiedzialno za wszystkie swoje dziaania wymienione poniej, w tym pen odpowiedzialno prawn wynikajc z uytkowania Serwisu przez uytkownika lub inne osoby, które uytkuj Serwis za porednictwem Produktu uytkownika. Uytkowanie Serwisu, Witryny, Oprogramowania, Treci i Produktu jest dozwolone tylko w celach zgodnych z prawem. Zabrania si rozpowszechniania, wymiany, modyfikowania, sprzeday lub przesyania czegokolwiek, co mona skopiowa z Serwisu lub Witryny, w tym midzy innymi wszelkich tekstów, obrazów, dwików i filmów, w dowolnych celach handlowych, komercyjnych lub publicznych. Uytkownikom, którzy speniaj warunki okrelone w niniejszej Umowie, Sony udziela niewycznego, nieprzenaszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostpu, wywietlania i uytkowania Serwisu, Witryny i Oprogramowania na warunkach okrelonych w niniejszej Umowie. Uytkownik zgadza si w aden sposób nie przerywa / nie zakóca ani nie podejmowa prób przerwania / zakócenia dziaania niniejszego Serwisu, Witryny lub Oprogramowania. 3. Automatyczna aktualizacja Oprogramowanie obejmuje funkcj umoliwiajc jego automatyczn aktualizacj, gdy Produkt jest podczony do serwera nalecego do Sony lub do strony trzeciej wyznaczonej przez Sony. Jeeli uytkownik wyraa zamiar niekorzystania z tej funkcji automatycznej aktualizacji lub gdy wybrane jest ustawienie pytania o ch wykonania automatycznej aktualizacji, a uytkownik odmawia wykonania aktualizacji, domniemuje si, e uytkownik wyraa zgod na to, aby w Oprogramowaniu nie byy wprowadzane poprawki funkcji bezpieczestwa, korekty bdów, inne aktualizacje funkcjonalne ani wszelkie inne zmiany oferowane przez Sony w ramach takich aktualizacji, co moe wpywa na uytkowanie Oprogramowania w chwili obecnej i w przyszoci. Kiedy jest wczona funkcja automatycznej aktualizacji opisana w poprzednim akapicie, domniemuje si zgod uytkownika na (a) automatyczne aktualizowanie Oprogramowania w miar potrzeb w celu poprawy funkcji bezpieczestwa, korekty bdów, poprawy funkcjonalnoci aktualizacji lub w innych celach oraz (b) moliwo poczenia tych aktualizacji Oprogramowania z powikszaniem, zmienianiem lub usuwaniem funkcjonalnoci Oprogramowania. 4. Dodatkowe postanowienia dotycz¹ce Oprogramowania Produktu Oprogramowania mona uywa wycznie w poczeniu z Produktem, który towarzyszy Oprogramowaniu. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Poza warunkami zamieszczonymi w innych czciach niniejszej Umowy, Oprogramowanie podlega nastpujcym warunkom: Korzystanie z Oprogramowania Oprogramowanie mona wykorzystywa wycznie do uytku osobistego i w poczeniu z Produktem. Ograniczenie odtwarzania kodu ródowego, dekompilacji i dezasemblacji Zabrania si wprowadzania zmian w caoci lub w czci Oprogramowania, odtwarzania jego kodu ródowego, dekompilacji i dezasemblacji. Rozdzielanie skadników Oprogramowanie jest licencjonowane jako jeden produkt. Jego skadniki nie mog by rozdzielane w celu wykorzystania w wicej ni jednym urzdzeniu, chyba e Sony wyranie na to zezwoli. Pliki z danymi Oprogramowanie moe automatycznie tworzy pliki z danymi wykorzystywane przez Oprogramowanie. Wszelkie takie pliki z danymi bd uwaane za cz Oprogramowania. Wynajem Zabrania si wypoyczania lub dzierawy Oprogramowania. Przekazanie Oprogramowania Uytkownik moe na stae przekaza wszystkie swoje prawa wynikajce z niniejszej Umowy tylko w ramach sprzeday lub przekazania Oprogramowania towarzyszcych sprzeday lub przekazaniu Produktu uytkownika, pod warunkiem e uytkownik nie zachowa adnych kopii, przekae Oprogramowanie w caoci (cznie ze wszystkimi kopiami, skadnikami, nonikami i materiaami drukowanymi, wszystkimi wersjami i wszelkimi nowszymi wersjami Oprogramowania i niniejszej Umowy), a odbiorca wyrazi zgod na warunki niniejszej Umowy. Oprogramowanie zalene Oprogramowanie, usugi sieciowe i produkty inne ni Oprogramowanie, od których zaley dziaanie Oprogramowania, mog zosta wycofane lub zawieszone wedug uznania ich dostawców (dostawców oprogramowania, dostawców usug lub Sony). Dziaanie w warunkach podwyszonego ryzyka Oprogramowanie nie jest odporne na bdy i nie jest projektowane, produkowane ani pomylane do uytku lub odsprzeday jako sprzt sterujcy dziaajcy w trybie on-line w niebezpiecznych rodowiskach, które wymagaj odpornoci na awarie, takich jak obiekty nuklearne, systemy nawigacji lub cznoci dla lotnictwa, systemy kontroli lotów, urzdzenia bezporednio podtrzymujce ycie lub systemy obronne,

w których awaria Oprogramowania mogaby spowodowa mier, obraenia ciaa lub due zniszczenia materialne lub w rodowisku naturalnym („Dziaanie w warunkach podwyszonego ryzyka”). Sony i jego dostawcy wyranie wykluczaj jakkolwiek jawn lub dorozumian gwarancj przydatnoci do Dziaania w warunkach podwyszonego ryzyka. Powszechna Licencja Publiczna GNU, Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna i inne licencje. Niezalenie od postanowie niniejszej Umowy, niektóre czci Oprogramowania podlegajce warunkom Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2.1 (LGPL), Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 (GPL) i innych licencji i innych licencji na otwarty kod ródowy („Licencje na wolne oprogramowanie”), których kopie s zaczone i wczone do niniejszego dokumentu. Dla takich czci Oprogramowania, w zakresie, w jakim wystpuje konflikt midzy niniejsz Umow a Licencjami na wolne oprogramowanie, obowizuj postanowienia Licencji na wolne oprogramowanie. Dostpno pewnych kodów ródowych Sony udostpnia kod ródowy pewnych czci OPROGRAMOWANIA za porednictwem LICENCJI GPL / LGPL. Dostp do takich kodów ródowych i instrukcje dotyczce ich uzyskania jest moliwy za porednictwem witryny http://www.sony.com/ linux. 5. Zmiany w Serwisie Sony zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie, wedug wasnego uznania, jednej, niektórych lub wszystkich cech Serwisu. Sony moe okresowo, wedug wasnego uznania i bez powiadomienia zmienia, dodawa lub usuwa cechy i funkcje, wprowadza nowe wersje lub modyfikacje Serwisu, Witryny i / lub Oprogramowania. Uytkownik moe, zalenie od uznania Sony, otrzymywa wiadomoci dotyczce takich zmian i nowych cech / funkcji. Dowolny nowy tekst, tre, plik, dane, produkt, usugi, informacja, oprogramowanie, narzdzie programowane lub inna cecha dostarczona przez Sony (za porednictwem sieci, dysku CD-ROM lub innych rodków) (w tym midzy innymi dowolna aktualizacja Oprogramowania dostarczona automatycznie uytkownikowi zgodnie z Rozdziaem 3 niniejszej Umowy) bdzie podlega niniejszej Umowie; z zastrzeeniem, e jeli uytkownik otrzyma oddzielne warunki dotyczce takiej cechy, warunki takie bd miay priorytet w stosunku do niniejszej Umowy. 6. Poufnoœæ Uytkownik zobowizuje si do zachowania poufnoci wszelkich informacji dotyczcych Produktu i Dokumentacji, które s przekazane na mocy niniejszej Umowy, a nie s znane publicznie. Uytkownik zgadza si nie ujawnia takich informacji adnej stronie trzeciej bez wczeniejszej zgodny na pimie. 7. Ograniczenia eksportowe Uytkownik zgadza si nie eksportowa znikd dostarczonego mu Oprogramowania z wyjtkiem przypadku zachowania zgodnoci ze wszystkimi przepisami eksportowymi oraz uzyskania wszystkich wymaganych zezwole i zgód. 8. Uprawnienie Sony do zakoñczenia lub zmiany warunków niniejszej Umowy Sony moe w dowolnym momencie, bez wczeniejszego powiadomienia, doda, zmieni lub usun dowoln cz, postanowienie lub warunek niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy lub dowolnych warunków opublikowane w Serwisie i / lub Witrynie zaczynaj obowizywa od momentu publikacji. Uytkowanie Serwisu, Produktu, Oprogramowania i / lub Witryny po opublikowaniu takich zmian oznacza wyraenie przez uytkownika zgody na te zmiany. SONY MOE CZASOWO LUB NA STAE, W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ POWIADOMIENIA I BEZ PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOCI DODAWA, ZMIENIA, WYCOFYWA, USUWA LUB ZAWIESZA WSZELKIE INNE TRECI ZAMIESZCZONE W SERWISIE I / LUB WITRYNIE, W TYM CECHY I DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW OPISANYCH LUB PRZEDSTAWIONYCH W SERWISIE I / LUB WITRYNIE. BEZ USZCZERBKU DLA WSZELKICH INNYCH PRAW, SONY MOE ZAWIESI LUB ROZWIZA NINIEJSZ UMOW W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM, ZA POWIADOMIENIEM, GDY UYTKOWNIK NIE WYPENIA JEJ WARUNKÓW. Po rozwizaniu, uytkownik jest zobowizany do zniszczenia Oprogramowania w cigu czternastu (14) dni od daty takiego rozwizania, a na danie Sony dostarczy Sony powiadczenie takiego zniszczenia. Sony moe wykorzystywa wszelkie rodki prawne i techniczne w celu zapobieenia naruszaniu niniejszej Umowy i dla zapewnienia przestrzegania jej zapisów, w tym midzy innymi natychmiastowe zablokowanie dostpu do Serwisu uytkownikom, którzy w mniemaniu Sony naruszaj niniejsz Umow. 9. Ochrona cywilnoprawna Uytkownik zgadza si przej odpowiedzialno, wnie sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie wystpowa z powództwem wobec Sony, wszystkich jego przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, dostawców informacji, licencjobiorców i licencjodawców, podmiotów zalenych, dostawców treci, kadry kierowniczej i organizacji macierzystej (cznie „Strony podlegajce ochronie cywilnoprawnej”) w przypadku wszelkich ciarów i kosztów (w tym midzy innymi honorariów adwokatów) ponoszonych przez Strony podlegajce ochronie cywilnoprawnej w zwizku z jakimkolwiek roszczeniem wynikajcym z (i) dowolnego naruszenia bd domniemanego naruszenia przez uytkownika niniejszej Umowy w dowolny sposób, (ii) dowolnej informacji przekazanej Sony, (iii) dowolnego naruszenia bd domniemanego naruszenia przez uytkownika praw strony trzeciej lub (iv) dowolnej szkody wyrzdzonej w Serwisie przez uytkownika lub takiej szkody, o której wyrzdzenie uytkownik jest podejrzewany. Uytkownik bdzie wspópracowa w maksymalnym naleytym zakresie w ochronie Stron podlegajcych ochronie cywilnoprawnej przed wszelkimi roszczeniami. Sony i / lub Strony podlegajce ochronie cywilnoprawnej zastrzegaj sobie prawo do podjcia na wasny koszt wycznej obrony i przejcia kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegayby ochronie przez uytkownika. Uytkownik nie bdzie w adnym przypadku dokonywa wicych ustale w adnych sprawach bez pisemnej zgody Sony i / lub Stron podlegajcych ochronie cywilnoprawnej. 10. WY£¥CZANIE GWARANCJI I SZKÓD; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI UYTKOWNIK ROZUMIE, E DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU I SERWISU POTRZEBNY JEST DOSTP DO INTERNETU, ZA KTÓRY WYCZN ODPOWIEDZIALNO PONOSI UYTKOWNIK. DZIAANIE PRODUKTU I / LUB SERWISU MOE BY OGRANICZONE ZE WZGLDU NA MOLIWOCI LUB OGRANICZENIA TECHNICZNE DOSTPU DO INTERNETU, JAKIM DYSPONUJE UYTKOWNIK. UYTKOWNIK KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA, SERWISU, PRODUKTU, TRECI I / LUB WITRYNY NA WASNE RYZYKO. OPROGRAMOWANIE, SERWIS, TRE I WITRYNA S DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE S” I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE, W JAKIM ZEZWALA NA TO PRAWO, SONY NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI NA (1) DOKADNO, MOLIWO SPRZEDAY, PRZYDATNO DO OKRELONEGO CELU LUB BRAK NARUSZE ZWIZANYCH Z SERWISEM, WITRYN I / LUB OPROGRAMOWANIEM; (2) TO, E DOSTPNE SERWER(Y) TWORZCE SERWIS, OPROGRAMOWANIE I / LUB WITRYN JEST WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SKADNIKÓW, KTÓRE MOG ZAINFEKOWA, USZKODZI LUB ZNISZCZY KOMPUTER, TELEWIZOR, INNE URZDZENIE LUB DOWOLNIE INNE MIENIE. PONADTO SONY NIE UDZIELA ADNYCH GWARANCJI DOTYCZCYCH UYTKOWANIA LUB WYNIKÓW UYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, SERWISU I / LUB WITRYNY POD WZGLDEM PRAWIDOWOCI, DOKADNOCI, NIEZAWODNOCI LUB INNYM. ADNE USTNE BD PISEMNE INFORMACJE LUB WSKAZÓWKI 75 Informacje dodatkowe