Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Upozornenie pre

Upozornenie pre spotrebiteľov vo Francúzsku WLAN funkciu zariadenia BDP-S560 je možné používať výhradne vnútri budov. Akékoľvek používanie WLAN funkcie zariadenia BDP-S560 mimo budov je na území Francúzska zakázané. Pred akýmkoľvek používaním zariadenia BDP-S560 mimo budov vypnite WLAN funkciu. (Zákon ART Decision 2002-1009 a dodatok ART Decision 03-908 týkajúce sa obmedzení používania rádiových frekvencií). Slovensky Týmto Sony Corporation vyhlasuje, že BDP-S560 je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými nariadeniami smernice 1999/5/EC. Podrobnosti získate na nasledovnej web adrese: http://www.compliance.sony.de/ 6

Upozornenie pre spotrebiteľov v Taliansku Používanie siete RLAN sa riadi: – s ohľadom na používanie na súkromné účely spravuje legislatívne nariadenie zo dňa 1. 8. 2003, č. 259 (“Zákon o elektronických komunikáciách”). Najmä článok 104 stanovuje, kedy sa vyžaduje predošlé získanie všeobecného schválenia a článok 105 stanovuje, kedy je povolené bezplatné používanie, – s ohľadom na poskytovanie verejného RLAN prístupu k telekomunikačným sieťam a službám spravuje nariadenie ministerstva zo dňa 28. 5. 2003, ktoré upravuje článok 25 (všeobecné povolenie pre elektronické komunikačné siete a služby) Zákona o elektronických komunikáciách. – s ohľadom na používanie na súkromné účely podľa nariadenia ministerstva zo dňa 12. 07. 2007. Upozornenie pre spotrebiteľov na Cypre Koncový užívateľ musí RLAN (WAS alebo WiFi) zariadenia zaregistrovať na Ministerstve elektronických komunikácií (Department of Electronic Communications) (P.I. 6/2006 a P.I. 6A/2006). Zákon P.I. 6/2006 zastrešuje rádiokomunikáciu (kategórie staníc, na ktoré sa vzťahuje všeobecné povolenie a registrácia) s platnosťou od roku 2006. Zákon P.I. 6A/2006 stanovuje všeobecné povolenie pre používanie rádiofrekvencií, ktoré sú využívané RLAN (Radio Local area Networks) a WAS (Wireless Access Systems) zariadeniami. O tomto návode • V tomto návode sa výraz “disk” používa ako obecné označenie pre BD, DVD alebo CD disky, ak v texte alebo obrázkoch nie je uvedené inak. • Ikony ako napr. BD uvedené vo vrchnej časti jednotlivých vysvetliviek indikujú druh disku, ktorý je možné používať pri popisovanej funkcii. Podrobnosti pozri “Disky, ktoré je možné prehrávať” (str. 69). • Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na diaľkovom ovládaní (ďalej aj DO). Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné označenie ako tlačidlá na DO. • Obrázky OSD zobrazení používané v tomto návode nemusia presne zodpovedať skutočným zobrazeniam na TV obrazovke. • POTREBNÉ (dôležité) informácie (aby sa zabránilo nesprávnej prevádzke) sú uvedené s ikonou b. POMOCNÉ informácie (rady a iné užitočné informácie) sú uvedené s ikonou z. Upozornenie pre spotrebiteľov v Nórsku Tento rádiové zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku. 7