Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Predný panel Tlačidlo

Predný panel Tlačidlo N má orientačný hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami. A [/1 (zapnutie/ pohotovostný režim) (str. 30) Zapnutie prehrávača/prepnutie do pohotovostného režimu. B Nosič disku (str. 35) C Indikátor Blu-ray Disc Svieti nabielo, keď je zariadenie zapnuté. Svieti namodro počas prehrávania BD diskov. D Displej (str. 13) E Indikátor WLAN Rozsvieti sa, keď je v ponuke “Network Settings” (Sieťové nastavenia) nastavená položka “Internet Settings” (Internetové nastavenia) na “Wireless” (Bezdrôtový) (str. 57). F Senzor signálov DO (str. 28) G N (prehrávanie), x (zastavenie) (str. 35) Spustenie alebo zastavenie prehrávania. H Z (otvorenie/zatvorenie) (str. 35) Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku. I USB konektor (str. 43) Konektor na pripojenie USB zariadenia. Zablokovanie nosiča disku (Child Lock) Nosič disku je možné zablokovať proti jeho neželanému otváraniu. Keď je prehrávač zapnutý, zatlačte a pridržte N na prehrávači na viac než 10 sekúnd, kým sa na displeji predného panela nezobrazí “LOCKED” (Blokované). Nosič disku je zablokovaný. Ak chcete nosič disku odblokovať, zatlačte a pridržte N na prehrávači, kým sa na displeji predného panela nezobrazí “UNLOCK” (Odblokované). 12

Displej A N, X Svieti počas prehrávania alebo pozastavenia. B HD (str. 48) Svieti počas výstupu video signálu 720p/ 1080i/1080p z konektora HDMI OUT alebo video signálu 720p/1080i z konektorov COMPONENT VIDEO OUT. C HDMI (str. 17) Svieti, ak sa zistí pripojené HDMI zariadenie. D EXT (str. 25) Svieti, keď sa sprístupňuje externá pamäť. E Informácie o prehrávaní Môžete zobraziť informácie o čase. Počas prehrávania stláčajte TIME. Zobrazenie sa prepína nasledovne. Pri prehrávaní BD-ROM/DVD VIDEO diskov Uplynutý čas aktuálneho titulu r Zostávajúci čas aktuálneho titulu Pri prehrávaní CD disku Uplynutý čas aktuálnej skladby r Zostávajúci čas aktuálnej skladby r Uplynutý čas aktuálneho disku* r Zostávajúci čas aktuálneho disku* * Okrem audio súborov MP3 F Indikátor sieťového pripojenia Svieti počas sprístupňovania siete a sťahovania softvéru prehrávača. Podrobnosti o sťahovaní softvéru prehrávača pozri str. 46. b Indikátor sieťového pripojenia za nemusí rozsvietiť počas diagnostiky siete alebo počas ďalších operácií aj pri prístupňovaní siete. z V závislosti od disku sa môže zobraziť “T” (Titul alebo stopa/skladba), “C” (Kapitola) alebo “D” (Disk). ,Pokračovanie 13