Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 4: Pripojenie k

Krok 4: Pripojenie k sieti Zariadenie pripojte na Internet. Zvoľte spôsob pripojenia cez bezdrôtový LAN router (prístupový bod) (uvedené ďalej) alebo priamo cez širokopásmový router (str. 27). Môžete využívať funkciu BD-LIVE (str. 37), prehrávať obrazové súbory prostredníctvom siete (str. 44) alebo aktualizovať softvér prehrávača (str. 46). 1 Pripojte prehrávač na Internet prostredníctvom LAN routera. Blu-ray Disc/DVD prehrávač PC Bezdrôtový LAN router (prístupový bod) ADSL modem/ Káblový modem LAN kábel (nedodávaný) Internet Podrobnosti o bezdrôtovom LAN routeri pozri v tiež v jeho návode na použitie. 2 Skontrolujte spôsob pripojenia na vašom PC a vykonajte príslušné nastavenia. Bezdrôtový LAN router (prístupový bod) Nastavenie zabezpečenia Zabezpečenie je nastavené. Skontrolujte nastavenie zabezpečenia prepojenej siete vo vašom PC. Príklad: Windows XP *1 Hlásenie s ikonou uzamknutia indikuje, že zabezpečenie je aktívne. Zabezpečenie nie je nastavené. *3 Skontrolujte nastavenie zabezpečenia prepojenej siete vo vašom PC. Príklad: Windows XP *1 Typ Kompatibilné so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup *2 Nekompatibilné so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup Akýkoľvek typ Nastavenia Pozri “Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Automatická registrácia (WPS))” na str. 32. Pozri “Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Vyhľadávanie prístupového bodu)” na str. 33. Pozri “Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Vyhľadávanie prístupového bodu)” na str. 33. Hlásenie indikuje, že zabezpečenie nie je nastavené. *1 Ak používate iné operačné systémy, pozri pomocníka (Help) vo vašom PC. *2 Sieť môžete jednoducho nastaviť stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom LAN routeri (prístupový bod). Bezdrôtové LAN routere (prístupové body) kompatibilné so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup môžu byť označené logom (“ ”). *3 Podrobnosti pozri v časti “Bez zabezpečenia” na str. 73. 26

Priame pripojenie k širokopásmovému routeru 1 Pripojte konektor LAN (100) na prehrávači k širokopásmovému routeru. Blu-ray Disc/DVD prehrávač Aktualizácia softvéru prehrávača pomocou siete Pozri “Network Update (Aktualizácia cez sieť)” (str. 46) a “Software Update Notification (Upozornenie na dostupnosť aktualizácie softvéru)” (str. 56). LAN kábel (nedodávaný) Širokopásmový router b Do konektora LAN (100) nepripájajte telefónnu linku. Môže dôjsť k poškodeniu. Používanie funkcie BD-LIVE Pozri “Používanie funkcie BONUSVIEW/ BD-LIVE” na str. 37. b Ak chcete využívať funkciu BD-LIVE, odporúčame v závislosti od podmienok pripojenia a stavu siete používať pripojenie na Internet s efektívnou rýchlosťou 1 Mb/s alebo viac. Zapojenia a nastavenia K PC LAN kábel (nedodávaný) ADSL modem/ Káblový modem Internet 2 Vykonajte vhodné nastavenia v položke “Internet Settings” (Internetové nastavenia) v ponuke “Network Settings” (Sieťové nastavenia) (str. 57). b • V závislosti od modemu alebo routera sa typ sieťového LAN kábla (priamy alebo krížený) líši. Podrobnosti o sieťových LAN kábloch pozri v návode na použitie modemu alebo routera. • Neprepájajte konektor LAN na prehrávači s konektorom LAN na PC. z Odporúčame používať priamy alebo krížený tienený kábel rozhrania (LAN kábel). 27