Views
4 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 5: Pripojenie

Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry Po dokončení všetkých zapojení pripojte sieťovú šnúru do konektora AC IN na prehrávači. Potom pripojte sieťové šnúry prehrávača a TVP do elektrickej zásuvky. Krok 6: Príprava diaľkového ovládania Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového ovládania. Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #. Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor na prehrávači (str. 12). 1 Do AC IN 2 Do elektrickej siete b • Batérie používajte správne, aby nedochádzalo k ich vytečeniu a následnej korózii. V prípade vytečenia elektrolytu sa ho nedotýkajte rukami. Dbajte na nasledovné: – Nepoužívajte novú batériu spolu so starou ani nepoužívajte batérie rôznych výrobcov. – Nenabíjajte batérie. – Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte z neho batérie. – V prípade vytečenia elektrolytu dôkladne vyčistite priestor pre batérie a vložte nové batérie. • Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania (označenie na prednom paneli) vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo svietidiel. Môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní prehrávača pomocou DO. 28

Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu na vašom TVP Sony a zapínať/ vypínať TVP. b Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže sa obnoviť predvolené nastavenie číselného kódu. Zadajte príslušný číselný kód nanovo. TV t Číselné tlačidlá TV [/1 2 +/– 1 Pri zatlačení [/1 zadajte číselnými tlačidlami kód výrobcu TVP. Napríklad pre zadanie “09” stlačte “0” a potom “9”. Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP. Výrobca Sony Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Číselný kód 01 (výrobné nastavenie) Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 Zapojenia a nastavenia Funkčné tlačidlá V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť možné ovládať TVP niektorými alebo vôbec žiadnymi tlačidlami (TV [/1, TV t alebo 2 +/–). 2 Uvoľnite tlačidlo TV [/1. Tlačidlá TV [/1 TV t (Výber zdroja vstupného signálu na TVP) 2 (hlasitosť) +/– Operácie Zapnutie alebo vypnutie TVP. Prepínanie vstupného signálu TVP medzi TV signálom a inými zdrojmi vstupného signálu. Nastavenie hlasitosti vášho TVP. Ovládanie TVP iných výrobcov dodávaným diaľkovým ovládaním Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného signálu a vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu než Sony. Ak je váš TVP uvedený v tabuľke, zadajte príslušný kód výrobcu. b Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený číselný kód sa zruší. 29