Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Krok 7: Easy Setup

Krok 7: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač na prevádzku minimálnym počtom základných nastavení. Ak nedokončíte postup Easy Setup, ponuka sa zobrazí pri každom zapnutí prehrávača. Uvedené nastavenia vykonajte v nasledovnom poradí. 4 Stláčaním M/m zvoľte jazyk pre OSD zobrazenia a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie pre počiatočné nastavenia. 5 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER. Pri prvom zapnutí Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne a spustí nastavenie Easy Setup. TV [/1 [/1 6 Zvoľte typ kábla používaného pre pripojenie prehrávača k TVP astlačte ENTER.

7 Podľa káblov pripojených k TVP vykonajte vhodné nastavenia. Ak v kroku 6 zvolíte “HDMI” 1Zvoľte “Start” a stlačte ENTER. Na cca 30 sekúnd sa zobrazí testovacie zobrazenie. Príklad: Keď je rozlíšenie výstupného video signálu nastavené na 1080i b Ak sa nezobrazí žiadny obraz, stlačením RETURN obnovte predošlé zobrazenie a zmeňte nastavenie rozlíšenia. 2Zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. 3Zvoľte “OK” alebo “Cancel” (Zrušiť) a stlačte ENTER. Ak v kroku 6 zvolíte “Video or S Video” Zvoľte vhodný pomer strán pre váš TVP a stlačte ENTER. Zapojenia a nastavenia Aktuálne nastavenie rozlíšenia výstupného video signálu b Ak sa nezobrazí žiadny obraz, stlačením RETURN sa vráťte na krok 6 a zvoľte “Component Video”. 2Zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. 3Zvoľte “OK” alebo “Cancel” (Zrušiť) a stlačte ENTER. Ak v kroku 6 zvolíte “Component Video” 1Zvoľte rozlíšenie výstupného video signálu pre pripojený TVP a stlačte ENTER. Podrobnosti o rozlíšení výstupného video signálu pozri str. 49. Vyberte “16:9”, ak pripájate širokouhlý TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu. Vyberte “4:3”, ak pripájate TVP s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez funkcie širokouhlého režimu. 8 Zvoľte “Allow” (Sprístupniť) pre sprístupnenie internetového prepojenia z BD obsahov a stlačte ENTER. Pre zakázanie prístupu pre internetové prepojenie z BD obsahov zvoľte “Do not allow” (Nesprístupniť). Na cca 30 sekúnd sa zobrazí testovacie zobrazenie. Testovacie zobrazenie pozri “Ak v kroku 6 zvolíte “HDMI”” (v predošlom texte). ,Pokračovanie 31