Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

9 Nastavte “Quick

9 Nastavte “Quick Start Mode” (Režim rýchleho spustenia) na “On” (Zap.) alebo “Off” (Vyp.) a stlačte ENTER. Podrobnosti o režime “Quick Start Mode” (Režim rýchleho spustenia) pozri str. 55. 10 Zvoľte “Finish” (Dokončiť) astlačteENTER. z • Môžete obnoviť výrobné nastavenia (str. 62). • Postup “Easy Setup” môžete spustiť nanovo cez položku “Easy Setup” (Jednoduché nastavenie) v ponuke “Setup” (Nastavenie) (str. 61). Krok 8: Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN Sieťové nastavenia sa líšia v závislosti od spôsobu prepojenia alebo od bezdrôtového LAN routera (prístupový bod). Pozri “Krok 4: Pripojenie k sieti” na str. 26 a skontrolujte príslušné nastavenia. Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Automatická registrácia (WPS)) Ak prehrávač pripojíte k bezdrôtovému LAN routeru (prístupový bod) kompatibilnému so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup s nastavením zabezpečenia, vykonajte nasledovný postup. b Nastavenia bezdrôtového LAN routera (prístupový bod) sa môžu automaticky zmeniť ak použijete funkciu zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup pred vykonaním nastavení bezdrôtového LAN routera (prístupový bod). V takom prípade budete musieť podľa toho zmeniť bezdrôtové nastavenia vo vašom PC. Podrobnosti pozri v návode na použitie dodávanom s bezdrôtovým LAN routerom (prístupový bod). 1 Vykonajte kroky 1 a 2 z časti “Krok 4: Pripojenie k sieti” na str. 26. 2 Stlačte HOME. 3 Stláčaním

8 Vyhľadajte umiestnenie tlačidla WPS a overte si spôsob jeho stlačenia na bezdrôtovom LAN routeri (prístupový bod). Umiestnenie a spôsob stlačenia tlačidla WPS sa v závislosti od bezdrôtového LAN routera (prístupový bod) môže líšiť. Podrobnosti pozri v návode na použitie dodávanom s bezdrôtovým LAN routerom (prístupový bod). 9 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER. 10 Zatlačte a pridržte tlačidlo WPS na bezdrôtovom LAN routeri (prístupový bod) dovtedy, kým na ňom nezačne blikať príslušný indikátor. Po vykonaní kroku 9 stlačte tlačidlo WPS do 2 minút. Zobrazí sa hlásenie “Access point registration is complete.” (Registrácia prístupového bodu je dokončená.). Príklad: keď bezdrôtový LAN router (prístupový bod) má tlačidlo WPS Ak sa zobrazí chybové hlásenie, vykonávajte zobrazované inštrukcie. Ďalšie podrobnosti a odpovede na často kladené otázky sa dozviete na nasledovnej web-stránke: http://support.sony-europe.com/ 13 Zvoľte “Finish” (Dokončiť) astlačteENTER. 14 Skontrolujte nastavenia, zvoľte “Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER. Zobrazí sa hlásenie “Settings are complete.” (Nastavenia sú dokončené.). Ak sa v správe o diagnostike siete zobrazí chybové hlásenie, tak skontrolujte príčinu hlásenia. Potom vykonajte znova nastavenia siete alebo zopakujte diagnostiku siete. Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Vyhľadávanie prístupového bodu) Zapojenia a nastavenia Ak prehrávač pripojíte k bezdrôtovému LAN routeru (prístupový bod) kompatibilnému so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup bez nastavenia zabezpečenia alebo routeru nekompatibilnému so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup, vykonajte nasledovný postup. b • Ak prehrávač nedetekuje bezdrôtový LAN router (prístupový bod), po chvíli zopakujte postup od kroku 9. • V závislosti od zabezpečenia bezdrôtového LAN routera (prístupový bod), nemusí byť v niektorých prípadoch možné použiť funkciu Wi-Fi Protected Setup. V takom prípade postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a zmeňte nastavenia bezdrôtového LAN routera (prístupový bod). 11 Zvoľte “Do not use” (Nepoužiť) astlačteENTER. Ak poskytovateľ Internetu využíva nastavenie proxy servera, zvoľte “Use” (Použiť). Podrobnosti pozri “Network Settings (Sieťové nastavenia)” na str. 57. 12 Stláčaním M/m zvoľte “Perform” (Vykonať) a stlačte ENTER. Spustí sa diagnostika siete. Po dokončení diagnostiky siete prehrávačom sa zobrazí výsledok. 1 Vykonajte kroky 1 a 2 z časti “Krok 4: Pripojenie k sieti” na str. 26. 2 V zobrazení nastavenia vášho bezdrôtového LAN routera (prístupový bod) skontrolujte identifikátor SSID a bezpečnostné heslo. Bližšie informácie o používaní zobrazenia nastavenia bezdrôtového LAN routera (prístupový bod) sa dozviete na nasledovnej web-stránke alebo kontaktujte výrobcu bezdrôtového LAN routera (prístupový bod): http://support.sony-europe.com/ – Typ zabezpečenia: Podrobnosti o typoch zabezpečenia pre tento prehrávač pozri “Bezpečnosť bezdrôtovej LAN siete” na str. 73. – Bezpečnostné heslo: Bezdrôtový LAN router (prístupový bod) používa v závislosti od typu zvoleného zabezpečenia WEP alebo WPA heslo. ,Pokračovanie 33