Views
4 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

6 Nastavte “BD

6 Nastavte “BD Internet Connection” (Internetové pripojenie pre BD) na “Allow” (Sprístupniť) v ponuke “BD/DVD Viewing Settings” (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) (str. 54). 7 Vložte BD-ROM disk s obsahom BONUSVIEW/BD-LIVE. Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného disku. Odstránenie dát z externej pamäte Neželané dáta môžete vymazať. 1 Ak je vložený disk, vyberte ho z prehrávača. 2 Stlačte HOME. 3 Stláčaním

Zobrazenie prehrávacieho času a informácií o prehrávaní Nastavenie obrazu a zvuku pri obrazovom zázname BD DVD Môžete zobraziť informácie o titule vrátane dátového toku video signálu atď. Stlačte DISPLAY. Zobrazené informácie sa líšia podľa typu disku a stavu prehrávača. Príklad: Pri prehrávaní BD-ROM disku BD DVD Nastavenie obrazu 1 Počas prehrávania stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte “Video Settings” (Video nastavenia) a stlačte ENTER. Zobrazí sa ponuka “Video Settings” (Video nastavenia). Prehrávanie A Aktuálne zvolený zorný uhol B Číslo alebo názov titulu C Aktuálne nastavený zvuk D Dostupné funkcie ( uhol/ zvuk/ titulky) E Informácie o prehrávaní Typ disku/Režim prehrávania/ Video kodek/Dátový tok/Lišta stavu prehrávania/Prehrávací čas (Zostávajúci čas*) F Rozlíšenie výstupného video signálu/ Frekvencia video signálu * Zobrazí sa po stláčaní TIME. z • Informácie o prehrávaní môžete zobraziť aj na displeji (str. 13). • Stlačte SUBTITLE, AUDIO alebo ANGLE pre prepínanie nastavení. 3 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Položky Picture Quality Mode (Režim kvality obrazu) (Standard (Štandardná)/ Brighter Room (Svetlá miestnosť)/ Theatre Room (Kinosála)) FNR (Off (Vyp.)/Auto) BNR (Off (Vyp.)/Auto) MNR (Off (Vyp.)/Auto) Detaily Nastavenie obrazu pre rôzne osvetlenie miestnosti. Redukcia náhodného šumu v obraze. Redukcia “blokového šumu” alebo mozaikovitého vzoru v obraze. Redukcia minoritného šumu okolo obrysov obrazu (moskytový šum). 4 Stláčaním