Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

• Položka “Video

• Položka “Video Settings” (Video nastavenia) nie je dostupná, ak je pripojený TVP v režime Theatre Mode (str. 18). • V závislosti od disku alebo práve prehrávanej scény nemusí byť účinok uvedeného nastavenia “FNR”, “BNR” alebo “MNR” rozpoznateľný. Nastavenie zvukových charakteristík 1 Počas prehrávania stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte “Audio Settings” (Audio nastavenia) a stlačte ENTER. Zobrazí sa ponuka “Audio Settings” (Audio nastavenia). Prehrávanie audio CD diskov a audio súborov MP3 DATA BD *1 *2 DATA DVD CD *1 BD-RE/BD-R disky obsahujúce audio DATA CD *3 súbory MP3 *2 DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R disky obsahujúce audio súbory MP3 *3 CD-ROM a CD-RW/CD-R disky obsahujúce audio súbory MP3 1 Vložte audio CD disk. Zobrazí sa zobrazenie audio prehrávača (Music Player). 2 Stlačte N. Prehrávanie sa spustí. 3 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. 40 Položky AV SYNC (kratšie) 0 ~ 120 msec (dlhšie) Audio Filter (len pre analógový audio signál) Detaily Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom oneskorením výstupného audio signálu oproti obrazovému signálu (0 až 120 milisekúnd). • Sharp (Vitálny): Poskytuje širokofrekvenčný rozsah a priestorový pocit. Štandardne nastavte práve toto nastavenie. • Slow (Uhladený): Poskytuje uhladený a svieži zvuk. 4 Stláčaním

Dostupné voľby OPTIONS 1 Stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Dostupné položky sa líšia podľa danej situácie. Položky Play (Prehrávanie) Play from start (Prehrať od začiatku) Stop (Zastavenie) Detaily Prehrávanie zvolenej skladby. Rôzne operácie pri prehrávaní hudby Tlačidlá N x X Prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku (len audio CD disky). Zastavenie prehrávania skladby. Operácie Spustenie/obnovenie prehrávania. Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia prehrávania po stlačení x (okrem audio súborov MP3). Zastavenie prehrávania. Pozastavenie prehrávania. ./> Prepnutie na začiatok aktuálnej alebo ďalšej skladby. Pre prepnutie na predchádzajúcu skladbu stlačte . dvakrát. m/M TIME AUDIO Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku po stlačení počas prehrávania. Zobrazenie informácií o čase na obrazovke a displeji (str. 13). Výber stereo alebo monofonickej zvukovej stopy (okrem audio súborov MP3). b • Miesto, kde ste prehrávanie zastavili (miesto obnovenia prehrávania), sa neuchová v prípade, že: – Otvoríte nosič disku. – Vypnete prehrávač. • Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné audio súbory MP3. – Formát: MPEG-1 Audio Layer 3 – Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz/44,1 kHz/ 48 kHz – Počet kanálov: 2 kanály – Dátový tok: 64 kb/s až 320 kb/s – Veľkosť súboru: Maximálne 1 GB – Prehrávací čas: 1 až 9 000 sekúnd – Prípona: .mp3/.MP3 – Počet skladieb: Až 500 skladieb (vrátane albumov, ak sú nejaké dostupné) • Prehrávač nerozpozná nasledovné albumy/ skladby MP3. – Albumy/skladby MP3 s extrémne dlhými názvami – Albumy MP3 obsahujúce audio súbory MP3 s extrémne dlhými názvami – MP3 albumy v 5. vetve a MP3 albumy/ skladby v 6. alebo ďalšej vetve. • Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné albumy/skladby MP3. – Monofonické audio súbory MP3 – Albumy/skladby MP3 na BD-R diskoch v iných formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.6 – Albumy/skladby MP3 na BD-RE diskoch v iných formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.5 • Uplynutý prehrávací čas niektorých audio súborov MP3 nemusí byť zobrazený správne. Prehrávanie 41