Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

46 Prehľad nastavení

46 Prehľad nastavení Môžete nastaviť nasledovné voľby. Ikona Popis Network Update (Aktualizácia cez sieť) (str. 46) Aktualizácia softvéru prehrávača. Video Settings (Video nastavenia) (str. 47) Vykonávanie video nastavení podľa typu prepojovacích konektorov. Audio Settings (Audio nastavenia) (str. 50) Vykonávanie audio nastavení podľa typu prepojovacích konektorov. BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) (str. 53) Vykonávanie podrobných nastavení pre prehrávanie BD/DVD disku. Photo Settings (Nastavenia obrazových súborov) (str. 55) Vykonávanie nastavení pre obrazové súbory. System Settings (Systémové nastavenia) (str. 55) Vykonávanie nastavení pre prehrávač. Network Settings (Sieťové nastavenia) (str. 57) Vykonávanie nastavení pre Internet a sieť. Easy Setup (Jednoduché nastavenie) (str. 61) Opätovné spustenie procesu Easy Setup na vykonanie základných nastavení. Resetting (Resetovanie) (str. 62) Obnovenie výrobných nastavení prehrávača. Network Update (Aktualizácia cez sieť) Môžete aktualizovať a zdokonaliť funkcie prehrávača. Aktualizáciu cez sieť odporúčame vykonávať minimálne každé 2 mesiace. Informácie o aktualizačných funkciách nájdete na nasledovnej web-stránke: Pre spotrebiteľov v Európe http://support.sony-europe.com/ Pre spotrebiteľov v Austrálii http://www.sony-asia.com/support/ 1 Stláčaním M/m zvoľte “Network Update” (Aktualizácia cez sieť) a stlačte ENTER. Prehrávač sa pripojí do siete a zobrazenie vás vyzve na potvrdenie. 2 Stláčaním

Aktualizácia softvéru pomocou aktualizačného disku Funkcie prehrávača môžete aktualizovať a vylepšovať pomocou aktualizačného disku poskytovaného predajcom Sony alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom Sony. 1 Vložte aktualizačný disk. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. 2 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. Spustí sa aktualizácia softvéru. Po dokončení aktualizácie sa na displeji zobrazí na 5 sekúnd “FINISH” (Hotovo) a nosič disku sa automaticky otvorí. 3 Vyberte disk. Prehrávač sa automaticky vypne. 4 Stlačením [/1 zapnite prehrávač. Prehrávač sa zapne s aktualizovaným softvérom. z • Počítadlo “VUP */9” (“*” indikuje krok aktualizácie) na displeji zobrazuje priebeh aktualizácie. • Aktuálnu verziu softvéru môžete zobraziť zvolením “System Information” (Informácie o systéme) v ponuke “System Settings” (Systémové nastavenia) (str. 56). • Po aktualizácii sa nastavenia “Setup” nezmenia. • Informácie o spôsobe aktualizácie softvéru nájdete na nasledovnej web-stránke, prípadne kontaktujte predajcu Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko Sony: Pre spotrebiteľov v Európe http://support.sony-europe.com/ Pre spotrebiteľov v Austrálii http://www.sony-asia.com/support/ b • Neodpájajte sieťovú šnúru počas aktualizácie. • Počas aktualizácie nie sú dostupné žiadne operácie (vrátane otvorenia nosiča disku). Video Settings (Video nastavenia) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. TV Type (Typ TVP) Výber typu TVP. 16:9 Vyberte túto voľbu, ak pripájate širokouhlý TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého režimu. 4:3 Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez funkcie širokouhlého režimu. Screen Format (Formát zobrazenia) Nastavenie zobrazovania obrazu s pomerom strán 4:3 na širokouhlých TVP s pomerom strán 16:9. Original (Pôvodný) Fixed Aspect Ratio (Nemenný pomer strán) Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP s funkciou širokouhlého režimu. Zobrazovanie obrazu s pomerom strán 4:3 ako obrazu s pomerom strán 16:9 aj na širokouhlých TVP. Zmena rozmerov obrazu tak, aby zodpovedal rozmeru obrazovke s pôvodným pomerom strán. Nastavenia a úpravy ,Pokračovanie 47