Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

50 HDMI Deep Colour

50 HDMI Deep Colour Output (Farebná hĺbka výstupného HDMI signálu) Nastavenie farebnej hĺbky (Deep Colour) pre video signál, ktorý je na výstupe z konektora HDMI OUT. Farebnú hĺbku indikuje počet bitov. Čím väčšia hodnota, tým viac farieb je možné reprodukovať. Prehrávač podporuje farebnú hĺbku až 12 bit. Pripojenie prehrávača k TVP s podporou režimu farebnej hĺbky (Deep Colour) umožní presnejšiu reprodukciu farieb než pripojenie k TVP bez podpory takéhoto režimu. Auto 12bit 10bit Off (Vyp.) x.v.Colour Output (Výstup x.v.Colour) Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Nastavenie, či sa bude odosielať informácia xvYCC do pripojeného TVP. Kombinácia xvYCC-kompatibilného video signálu s TVP, ktorý podporuje systém x.v.Colour umožní presnejšiu reprodukciu farieb objektu zodpovedajúcu realite. Auto Off (Vyp.) Výstup video signálov s farebnou hĺbkou 12 bit. Výstup video signálov s farebnou hĺbkou 10 bit. Zvoľte, ak je obraz nestabilný, alebo sú farby neprirodzené. Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Zvoľte, ak je obraz nestabilný, alebo sú farby neprirodzené. Pause Mode (Režim pozastavenia) Nastavenie režimu obrazu pre pozastavenie prehrávania DVD disku. Pri BD-ROM alebo diskoch obsahujúcich AVCHD súbory sa “Pause Mode” automaticky nastaví na “Auto”. Auto Frame (Snímka) Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Dynamické scény sa zobrazujú bez rozmazania. Statický obraz sa zobrazuje vo vysokom rozlíšení. Audio Settings (Audio nastavenia) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Audio Output Priority (Priorita výstupného audio signálu) Výber typu konektora pre výstupný audio signál. Na výstup z iných než prioritných konektorov je vyvedený 2-kanálový Linear PCM signál s maximálnou frekvenciou 48 kHz. HDMI Coaxial/ Optical (Koaxiálny/ Optický) Stereo Analogue (Stereo analógový) Audio (HDMI) Audio signál je vyvedený na konektor HDMI OUT. Audio signál je vyvedený na konektor DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). Audio signál je vyvedený na konektory LINE OUT (R-AUDIO-L). Výber typu výstupného signálu z konektora HDMI OUT. Auto 2ch PCM (2-kanálový PCM) Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Výstup audio signálu podľa stavu pripojeného HDMI zariadenia. Zmixovanie do 2-kanálového Linear PCM signálu pred vyvedením na výstup z konektora HDMI OUT. b Pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču (receiveru) bez podpory formátu Dolby Digital alebo DTS zvoľte “2ch PCM”. Inak sa bude reprodukovať šum alebo žiadny zvuk.

BD Audio Setting (BD Audio nastavenie) Zvoľte, či sa má alebo nemá mixovať interaktívny a sekundárny (komentár) audio signál pri prehrávaní BD diskov, ktoré takýto audio signál obsahujú. Mix Direct (Priamy) b Keď je položka “BD Audio Setting” (BD Audio nastavenie) nastavená na “Mix”, PCM 96 kHz a PCM 192 kHz audio signály budú spracované ako PCM 48 kHz signály. Audio ATT Utlmenie úrovne výstupného audio signálu, aby sa predišlo rušeniu. On (Zap.) Off (Vyp.) Výstup audio signálu získaného zmixovaním interaktívneho a sekundárneho audio signálu do primárneho audio signálu. Výstup len primárneho audio signálu. b Funkcia “Audio ATT” nemá vplyv na výstupný signál z konektora HDMI OUT a DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). Dolby Digital Zapnutie utlmenia zvuku. Vypnutie utlmenia zvuku. Výber výstupného audio signálu pri prehrávaní diskov Dolby Digital. Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL/ OPTICAL). Downmix PCM (Zmixovaný PCM) Dolby Digital Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra Dolby Digital. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom Dolby Digital. DTS Výber výstupného audio signálu pri prehrávaní diskov DTS. Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL). Downmix PCM (Zmixovaný PCM) DTS 48kHz/96kHz PCM Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra DTS. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom DTS. Výber maximálnej vzorkovacej frekvencie pre výstupný PCM signál z konektora DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). 48kHz/16bit 96kHz/24bit Výstup audio signálu so vzorkovaním 96 kHz vo formáte 48 kHz/16 bit. Výstup audio signálu so vzorkovaním 96 kHz vo formáte 96 kHz/24 bit. Ak však záznam obsahuje signály pre ochranu autorských práv, audio signály sa vyvedú na výstup so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16 bit. b • Ak pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču (receiveru) bez podpory vzorkovania 96 kHz zvolíte “96kHz/24bit”, bude reprodukovať silný hluk alebo žiadny zvuk. • Nastavenie “48kHz/96kHz PCM” nie je účinné, ak je “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) nastavené na “HDMI” alebo “Stereo Analogue”. Nastavenia a úpravy ,Pokračovanie 51