Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

76 Podmienky

76 Podmienky používania a licenčná zmluva koncového užívateľa Prehrávač kompaktných diskov Sony Blu-ray Disc (ďalej ako „Výrobok“) a súvisiaci softvér (ďalej ako „Softvér“) poskytuje a spravuje spoločnosť Sony Corporation a jej pridružení členovia (ďalej ako „Sony“). Spoločnosť Sony ďalej poskytuje a spravuje aj súvisiace služby (ďalej ako „Služba“), a to vrátane všetkých podstránok prístupných cez domovskú internetové stránku Služby (ďalej ako „Stránka“). Softvér zahŕňa aj softvér Výrobku, softvér uložený na akomkoľvek médiu, dodávaný k Výrobku alebo inak poskytovaný spoločnosťou Sony, stiahnutý zo Stránky alebo inak sprístupnený alebo poskytnutý spoločnosťou Sony; všetky také médiá a tlačenú alebo on-line alebo elektronickú dokumentáciu súvisiacu s Výrobkom a všetky aktualizácie a vylepšenia takého Softvéru. PRISTÚPENÍM NA SLUŽBU, VÝROBOK, SOFTVÉR ALEBO STRÁNKU, ČI ICH PREHLIADANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM BEZVÝHRADNE PRIJÍMATE PODMIENKY TU UVEDENÉ, ZÁSADY SPOLOČNOSTI SONY VZŤAHUJÚCE SA NA SÚKROMIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ NA STRÁNKE, A VŠETKY DODATOČNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA UVEDENÉ V KTOREJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY A STRÁNKY (ĎALEJ SPOLU AKO „ZMLUVA“). AK S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY NESÚHLASÍTE, SPOLOČNOSŤ SONY VÁM NEUDEĽUJE OBMEDZENÉ PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY; Z TOHO DÔVODU PROSÍM NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBU, VÝROBOK, SOFTVÉR ANI STRÁNKU. 1. Vlastnícke práva Softvér a všetky materiály Služby alebo materiály na Stránke, vrátane obrázkov, softvéru a textu (ďalej ako „Obsah“), sú chránené autorským právom v zmysle zákona o autorských právach a medzinárodných dohovorov. Nie ste oprávnený používať Softvér, Výrobok, Obsah alebo Stránku inak, než ako sa uvádza v tejto Zmluve. V rámci Služby alebo Stránky sa môžu vyskytovať logá, ochranné známky a obchodné značky. Sprístupňovaním svojich log, obchodných značiek a ochranných známok v rámci Služby alebo Stránky vám spoločnosť Sony neudeľuje žiadnu licenciu na ich používanie. Neoprávnené používanie Služby, Stránky, Obsahu alebo Softvéru môže mať za následok porušenie zákonov o autorských právach, obchodných známkach a súkromí a zverejňovaní, ako aj platných právnych predpisov. Všetky vlastnícke práva a autorské práva vzťahujúce sa priamo či nepriamo na Softvér alebo materiály v rámci Služby či Stránky a kópie Softvéru vlastní spoločnosť Sony, držitelia jej licencií alebo jej dodávatelia. Práva, ktoré sa neudeľujú touto Zmluvou, si vyhradzuje spoločnosť Sony, držitelia jej licencií a jej dodávatelia. 2. Vaše práva a obmedzená licencia Táto Služba a Stránka a tento Softvér, Obsah a Výrobok je vám určený len na osobné použitie. Ste zodpovedný za všetky svoje činnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane právnej zodpovednosti vyplývajúcej z používania Služby vami alebo inými osobami, ktoré Službu používajú prostredníctvom vášho Výrobku. Službu, Stránku, Softvér, Obsah alebo Výrobok môžete používať len za zákonnými účelmi. Za obchodným alebo verejným účelom nie ste oprávnený šíriť, vymieňať, upravovať, predávať ani prenášať nič, čo skopírujete zo Služby alebo Stránky, vrátane žiadneho textu, obrázkov, audio ani video súborov. Ak dodržiavate podmienky tejto Zmluvy, spoločnosť Sony vám udeľuje nevýhradné, neprenosné a obmedzené právo pristúpiť na Službu, Stránku alebo Softvér, alebo ich zobrazovať či používať, a to tak, ako sa uvádza v tejto Zmluve. Súhlasíte s tým, že nijakým spôsobom neprerušíte ani nenarušíte prevádzku tejto Služby, Stránky alebo Softvéru a ani sa o to nepokúsite. 3. Automatické aktualizácie Súčasťou Softvéru je aj funkcia, vďaka ktorej sa Softvér automaticky aktualizuje, pokiaľ je Výrobok pripojený na server patriaci spoločnosti Sony alebo tretej osobe, ktorú spoločnosť Sony môže určiť. Ak si zvolíte, že si neželáte používať funkciu automatických aktualizácií, alebo ak sa aktivuje nastavenie pýtajúce sa vás, či si želáte aktualizovať automaticky, a vy odmietnete aktualizácie zrealizovať, predpokladá sa, že súhlasíte s tým, že vylepšenia bezpečnostných funkcií, opravy chýb a iné funkčné aktualizácie alebo zmeny, ktoré spoločnosť Sony poskytuje prostredníctvom takých aktualizácií, sa v rámci Softvéru nezrealizujú, a že to môže ovplyvniť súčasné a budúce používanie Softvéru z vašej strany. Keď sa funkcia automatických aktualizácií uvedená v predchádzajúcom odseku aktivuje, predpokladá sa, že súhlasíte s tým, že (a) Softvér sa automaticky aktualizuje podľa potreby za účelom zlepšenia bezpečnosti, opravy chýb, zlepšenia aktualizačných funkcií, či za iným účelom, a (b) túto aktualizáciu Softvéru môže sprevádzať zlepšenie, upravenie alebo odstránenie funkcií Softvéru. 4. Ďalšie podmienky upravujúce Výrobky a Softvér Softvér môžete používať jedine v kombinácii s Výrobkom, ku ktorému je Softvér priložený. Na Softvér sa udeľuje licencia; nepredáva sa. Na Softvér sa okrem podmienok uvedených v iných častiach tejto Zmluvy vzťahujú aj nasledovné podmienky: Používanie Softvéru. Softvér ste oprávnený používať jedine v kombinácií s Výrobkom za osobným účelom. Obmedzenie spätného inžinierstva, dekompilácie a disasemblovania. Nie ste oprávnený meniť, spätne analyzovať, dekompilovať ani disasemblovať Softvér a ani žiadnu jeho časť. Oddelenie komponentov. Softvér má licenciu ako jeden produkt. Jeho komponenty sa nesmú oddeľovať za účelom použitia na viac než jednom zariadení, pokiaľ to spoločnosť Sony výslovne nepovolí. Súbory údajov. Softvér môže vytvárať súbory údajov automaticky za účelom použitia so Softvérom. Všetky také súbory údajov sa považujú za súčasť Softvéru. Požičiavanie. Nie ste oprávnený tento Softvér požičiavať ani prenajímať. Prenos Softvéru. Svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy ste oprávnený trvale preniesť len v rámci predaja alebo prenosu Softvéru spolu s predajom alebo prenosom vámho Výrobku, a to pod podmienkou, že si neponecháte žiadne kópie, že prenesiete celý Softvér (vrátane všetkých jeho kópií, súčastí, komponentov, médií a tlačených materiálov, verzií a vylepšení Softvéru a tejto Zmluvy) a že príjemca sa zaviaže dodržiavať podmienky tejto Zmluvy. Závislý Softvér. Poskytovanie softvéru, sieťových služieb a ostatných produktov iných ako Softvér, na ktorých závisí fungovanie Softvéru, môžu dodávatelia (dodávatelia softvéru, poskytovatelia služieb alebo spoločnosť Sony) podľa vlastného uváženia prerušiť alebo zastaviť. Rizikové činnosti. Softvér nie je odolný voči zlyhaniu a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený na ďalší predaj ako on-line ovládacie vybavenie v nebezpečnom prostredí, ktoré si vyžaduje bezchybný výkon, ako je napríklad prevádzka jadrových zariadení, vzdušná navigácia, komunikačné systémy, riadenie leteckej dopravy, prístroje na udržiavanie životných funkcií, zbrane a pod., pri ktorých by zlyhanie Softvéru mohlo viesť k úmrtiu, zraneniu alebo vážnemu poškodeniu životného prostredia. Spoločnosť Sony a jej dodávatelia odmietajú akúkoľvek jednoznačnú alebo implikovanú záruku vhodnosti pre Rizikové činnosti. Licencie GNU General Public, Lesser General Public a ostatné licencie. Bez ohľadu na podmienky tejto Zmluvy upravujú niektoré časti Softvéru licencie GNU Lesser General Public License, verzia 2.1 (LGPL), GNU Public License verzia 2 (GPL) a iné licencie s otvoreným zdrojovým kódom (ďalej ako „Licencie s otvoreným zdrojovým kódom“), ktorých kópie sú zapracované a priložené k tejto Zmluve. V prípade takých častí Softvéru sú Licencie s otvoreným zdrojovým kódom nadradené vtedy, ak vznikne rozpor medzi touto Zmluvou a Licenciami s otvoreným zdrojovým kódom. Dostupnosť zdrojového kódu niektorých častí. Spoločnosť Sony sprístupňuje zdrojový kód niektorých častí SOFTVÉRU, na ktoré sa vzťahujú LICENCIE GPL/LGPL. Prístup k takému zdrojovému kódu a pokyny na jeho získanie nájdete na http://www.sony.com/linux.

5. Zmena Služby Spoločnosť Sony si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia pozastaviť poskytovanie jednej, niektorých alebo všetkých prvkov Služby, ktoré používate. Spoločnosť Sony môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, pridať alebo odstrániť prvky alebo funkcie Služby, či zlepšiť alebo upraviť Službu, Stránku alebo Softvér, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Podľa vlastného uváženia vám spoločnosť Sony môže zaslať správy o takýchto zmenách a nových prvkoch či funkciách. Na každý nový text, obsah, súbor, údaj, výrobok, službu, informáciu, softvér, softvérový nástroj alebo iný prvok, ktorý spoločnosť Sony poskytuje (prostredníctvom siete alebo CD-ROM alebo inými prostriedkami) (vrátane všetkých aktualizácií Softvéru, ktoré sa vám poskytujú podľa článku 3 tejto Zmluvy), sa vzťahujú podmienky tejto Zmluvy, avšak ak sa vám poskytnú samostatné podmienky, ktoré upravujú používanie takého prvku, budú sa naň vzťahovať prednostne pred touto Zmluvou. 6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť O informáciách o Výrobku a Dokumentácii, ktoré sa poskytujú v rámci tejto Zmluvy a nie sú známe verejnosti, ste povinný zachovávať mlčanlivosť. Súhlasíte s tým, že také informácie neposkytnete tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu. 7. Kontrola vývozu Zaväzujete sa, že Softvér, ktorý vám bol poskytnutý, nikam nevyveziete, s výnimkou prípadov, kedy je taký úkon v súlade so všetkými licenciami a súhlasmi, príslušnými zákonmi o vývoze, pravidlami a predpismi. 8. Právo spoločnosti Sony na zrušenie Zmluvy či upravenie jej podmienok Spoločnosť Sony je oprávnená doplniť, upraviť alebo odstrániť akúkoľvek časť Zmluvy, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny tejto Zmluvy alebo jej podmienok, zverejnené v rámci Služby alebo Stránky, nadobúdajú platnosť v momente svojho zverejnenia. Používaním Služby, Výrobku, Softvéru či Stránky po zverejnení akejkoľvek takej zmeny potvrdzujete, že s ňou súhlasíte. SPOLOČNOSŤ SONY JE OPRÁVNENÁ DOPLNIŤ, UPRAVIŤ, PRERUŠIŤ, ODSTRÁNIŤ ČI POZASTAVIŤ POSKYTOVANIE AKÉHOKOĽVEK INÉHO OBSAHU ZVEREJNENÉHO V RÁMCI SLUŽBY ČI STRÁNKY, VRÁTANE VŠETKÝCH PRVKOV A ŠPECIFIKÁCIÍ VÝROBKOV, KTORÉ SA V RÁMCI SLUŽBY ČI STRÁNKY OPISUJÚ ALEBO ZOBRAZUJÚ, A TO KEDYKOĽVEK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA, NATRVALO ČI DOČASNE A BEZ AKÉHOKOĽVEK RUČENIA. V PRÍPADE, ŽE NEBUDETE DODRŽIAVAŤ PODMIENKY TEJTO ZMLUVY, JE SPOLOČNOSŤ SONY BEZ TOHO, ABY BOLI DOTKNUTÉ OSTATNÉ PRÁVA, OPRÁVNENÁ POZASTAVIŤ PLATNOSŤ ALEBO ZRUŠIŤ TÚTO ZMLUVU, A TO S OKAMŽITOU ÚČINNOSŤOU PO ODOSLANÍ OZNÁMENIA. Pri zrušení Zmluvy ste povinný softvér zničiť do štrnástich (14) dní odo dňa zrušenia Zmluvy, pričom na žiadosť spoločnosti Sony ste povinný jej predložiť o tom potvrdenie. Spoločnosť Sony je oprávnená zrealizovať právne a technické nápravné prostriedky, aby zabránila porušeniu tejto Zmluvy, alebo aby vymohla jej plnenie, pričom je oprávnená aj zrušiť vám prístup k Službe s okamžitou účinnosťou, pokiaľ má za to, že porušujete podmienky tejto Zmluvy. 9. Odškodnenie Zaväzujete sa, že spoločnosť Sony, všetkých jej zástupcov, riaditeľov, zamestnancov, poskytovateľov informačných technológií, držiteľov licencií a nadobúdateľov licencií, pridružených členov, poskytovateľov obsahu, vedúcich pracovníkov a materskú spoločnosť (ďalej ako „Odškodňované osoby“) odškodníte za všetky záväzky a náklady (vrátane palmárov), ktoré Odškodňovaným osobám vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, ktorý vznikol na základe (i) akéhokoľvek porušenia alebo údajného porušenia tejto Zmluvy z vašej strany, (ii) informácie, ktorú ste poskytli spoločnosti Sony v zmysle tejto Zmluvy, (iii) akéhokoľvek porušenia alebo údajného porušenia práv tretích osôb z vašej strany, alebo (iv) poškodenia alebo údajného poškodenia Služby z vašej strany. Ste povinný plne spolupracovať, ak si to Odškodňovaná osoba odôvodnene vyžiada pri uplatňovaní svojho nároku. Spoločnosť Sony a aj Odškodňované osoby si vyhradzujú právo na vlastné náklady prevziať výhradnú kontrolu nad akoukoľvek vecou, na ktorú by sa inak vzťahovalo odškodnenie z vašej strany, a v žiadnom prípade nie ste oprávnený vyriešiť žiadnu záležitosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sony či Odškodňovaných osôb. 10. VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI, ZÁRUK A ODŠKODNÉHO, OBMEDZENÉ RUČENIE BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANIE VÝROBKU A SLUŽBY SI VYŽADUJE PRIPOJENIE NA INTERNET, KTORÉ SI ZABEZPEČUJETE SÁM A ZA KTORÉ STE VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ. PREVÁDZKA VÝROBKU ČI SLUŽBY MÔŽE BYŤ OBMEDZENÁ V ZÁVISLOSTI NA VLASTNOSTIACH ČI TECHNICKÝCH OBMEDZENIACH VÁŠHO PRIPOJENIA NA INTERNET. SOFTVÉR, SLUŽBU, VÝROBOK, OBSAH A STRÁNKU POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. SOFTVÉR, SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKA SA POSKYTUJÚ „TAKÉ AKÉ SÚ“ A DO ROZSAHU, DO AKÉHO TO UMOŽŇUJÚ PRÁVNE PREDPISY, NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ SONY ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI UBEZPEČENIA (1) OHĽADNE PRESNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ČI NEPORUŠENIA USTANOVENÍ SÚVISIACICH SO SLUŽBOU, STRÁNKOU ČI SOFTVÉROM, (2) ŽE SERVER, NA KTOROM SA SLUŽBA, SOFTVÉR ALEBO STRÁNKA SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJE ŽIADNE VÍRUSY ALEBO PODOBNÉ KOMPONENTY, KTORÉ BY MOHLI INFIKOVAŤ ALEBO POŠKODIŤ VÁŠ POČÍTAČ, TELEVÍZNY PRIJÍMAČ A OSTATNÉ ZARIADENIA ČI INÝ MAJETOK. SPOLOČNOSŤ SONY ĎALEJ NEZARUČUJE A ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA OHĽADNE POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, SLUŽBY ČI STRÁNKY Z HĽADISKA SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO Z INÉHO HĽADISKA. ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ČI ODPORÚČANIA OD SPOLOČNOSTI SONY ALEBO OD JEJ OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU SA NEPOVAŽUJÚ ZA UBEZPEČENIE A ANI INAK NEROZŠIRUJÚ RÁMEC TEJTO ZÁRUKY. AK SA PREUKÁŽE, ŽE SOFTVÉR, SLUŽBA ČI STRÁNKA JE CHYBNÁ, BUDETE (NIE SPOLOČNOSŤ SONY A ANI JEJ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA) ZNÁŠAŤ VŠETKY NÁKLADY POTREBNÉ NA SERVIS ALEBO OPRAVU. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, ANI V PRÍPADE NEDBANLIVOSTI ZO STRANY SPOLOČNOSTI SONY ALEBO V PRÍPADOCH SÚVISIACICH S POSKYTOVATEĽMI OBSAHU ČOBY TRETÍMI OSOBAMI, NIE JE SPOLOČNOSŤ SONY ZODPOVEDNÁ ZA NÁSLEDNÉ, PRIAME, NÁHODNÉ, NEPRIAME, REPRESÍVNE ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA (A) POUŽÍVANIE, (B) NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ, ALEBO (C) CHYBY ALEBO OPOMENUTÉ VECI V RÁMCI SOFTVÉRU, SLUŽBY, VÝROBKU ČI STRÁNKY, A TO ANI POKIAĽ BOLA SPOLOČNOSŤ SONY ALEBO JEJ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCH ŠKÔD. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH SA NEPOVOĽUJE VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, Z TOHO DÔVODU SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ. V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREVÝŠI CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY VOČI VÁM ZA ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ ZMLUVNÁ ALEBO Z DÔVODU PREČINU, NEDBANLIVOSTI ALEBO Z INÉHO DÔVODU) SUMU UHRADENÚ ZA VÝROBOK. V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH, KRAJINÁCH, ČI NA NIEKTORÝCH ÚZEMIACH SA DO ISTEJ MIERY NEPOVOĽUJE OBMEDZENÉ RUČENIE, Z TOHO DÔVODU SA VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENOM RUČENÍ NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ. ,Pokračovanie 77 Ďalšie informácie