Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Butoane colorate

Butoane colorate (roşu/verde/galben/albastru) Taste scurtături pentru selectarea elementelor din unele meniuri BD (se pot folosi şi pentru operaŃiunile interactive Java ale BD). Butonul „TOP MENU” (Meniu principal) (pagina 37) Deschide sau închide meniul principal pentru BD sau DVD. „POP UP MENU” (Meniu Popup) (pagina 37) Deschide sau închide meniul popup care apare pentru BD-ROM sau DVD. „OPTIONS” (OpŃiuni) (pagina 37, 42) Pe ecran apare meniul de opŃiuni ce pot fi selectate. „HOME” (pagina 35, 45) Intră în meniul HOME al aparatului. Iese din meniul HOME atunci când se introduce un CD. „RETURN” Revine la afişajul anterior. Deplasează cursorul pentru a selecta un element afişat. Butonul central (ENTER) Introduce elementul selectat. (anterior/următor) Trece la capitolul, piesa, fişierul anterior/următor. Pentru a reveni la începutul piesei anterioare apăsaŃi de două ori. (reluare instantanee/avansare instantanee) Redă scena/derulează scurt scena înainte. De fiecare dată când apăsaŃi , scenele curente sunt derulate rapid înainte pentru 15 secunde. De fiecare dată când apăsaŃi , scenele curente sunt reluate scurt pentru 10 secunde. (derulare rapidă înapoi/înainte) Derulează rapid înapoi/înainte discul, dacă este apăsat în timpul redării. De fiecare dată când apăsaŃi butonul, viteza de căutare se modifică astfel*: DirecŃia de redare DirecŃia inversă Când apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul, derularea rapidă înainte/înapoi continuă la viteza selectată până ce eliberaŃi butonul. * Viteza de căutare nu se modifică la redarea CD-urilor şi pieselor audio MP3. Valorile multiple pentru viteză sunt aproximative. - Pentru a reveni la redarea normală, apăsaŃi ►. Pentru redare încetinită, cadru cu cadru (numai în direcŃia de redare) Redă încetinit BD-uri/DVD-uri atunci când butonul este apăsat pentru mai mult de o secundă în modul pauză. Redă un cadru odată atunci când butonul este apăsat scurt în moul pauză. - Pentru a reveni la redarea normală, apăsaŃi ►. (redare) (pagina 35) Porneşte sau reporneşte redarea. Reia redarea de la punctul la care aŃi apăsat ■ (funcŃia „Resume Play”) Redă în modul slideshow la introducerea unui disc ce conŃine fişiere imagine JPEG. „DISPLAY” (Afişare) (pagina 39) Afişează pe ecran informaŃiile de redare. (pauză) Întrerupe sau reporneşte redarea. ■ (stop) Opreşte redarea şi reŃine punctul de oprire (de reluare) (paginile 36, 41). Punctul de reluare pentru un titlu/piesă este ultimul punct redat sau ultima fotografie dintr-un fişier cu fotografii. 10

Panou frontal Butonul ► are un punct tactil. FolosiŃi punctul tactil ca referinŃă când puneŃi playerul în funcŃiune. (pornire/standby) (pagina 30) Porneşte aparatul sau trece în modul standby. Compartimentul discului (pagina 35) Indicator disc Blu-ray Se aprinde la pornirea playerului. Se aprinde albastru la redarea BD-urilor. Ecranul panoului frontal (pagina 13) Indicator WLAN Se aprinde la selectarea “Wireless” ca metodă de conectare în “Internet Settings” (setări internet) din cadrul setării „Network Settings” (setări reŃea) (pagina 57). Blocarea compartimentului discului (pentru protecŃia copiilor) PuteŃi bloca compartimentul discului pentru ca acesta să nu fie deschis din greşeală. Când aparatul este pornit, apăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul ► de pe aparat timp de peste 10 secunde până apare mesajul „LOCKED” (Blocat) pe ecranul panoului frontal. Compartimentul discului este blocat. Pentru a debloca compartimentul discului, ŃineŃi apăsat butonul ► de pe aparat, până apare mesajul „UNLOCK” (Deblocare) pe afişajul panoului frontal. Senzor telecomandă (pagina 28) ► (redare), ■ (stop) (pagina 35) Porneşte sau opreşte redarea. (deschidere/închidere) (pagina 35) Deschide sau închide compartimentul discului. Mufa USB (pagina 43) Conectează un dispozitiv USB la această mufă. 11