Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

La conectarea directă a

La conectarea directă a unui router broadband 1 ConectaŃi terminalul LAN (100) al playerului la un router de bandă largă Actualizarea programului playerului folosind reŃeaua Se va vedea “Actualizare reŃea” (pagina 46) şi “Notificare de actualizare program” (pagina 56). Nu conectaŃi o linie telefonică la terminalul LAN (100), deoarece pot apărea defecŃiuni. Pentru a utiliza funcŃia BD-LIVE Se va vedea ” Utilizare BONUSVIEW/BD-LIVE” la pagina 37. Pentru a utiliza funcŃia BD-LIVE vă recomandăm utilizarea unei conexiuni la internet cu o viteză de minim 1 Mbps, în funcŃie de modul de conectare şi de conexiunea la reŃea. 2 RealizaŃi setările corespunzătoare la „Internet Settings” în meniul „Network settings " (setări reŃea)(pagina 57). • În funcŃie de modem sau router, tipul de cablu de reŃea (LAN) poate fi drept sau în cruce. Pentru mai multe detalii cu privire la cablurile de reŃea (LAN), consultaŃi instrucŃiunile de utilizare furnizate cu modemul sau routerul. • Nu conectaŃi terminalul LAN al playerul la terminalul LAN al calculatorului. 26 Se recomandă să folosiŃi un cablu de interfaŃă ecranat (cablu LAN), drept sau torsadat.

Pasul 5: Conectarea cablului de alimentare După realizarea tuturor celorlalte conexiuni, conectaŃi cablul de alimentare furnizat la borna AC IN a playerului. Apoi conectaŃi aparatul şi cablul de alimentare al televizorului (cablurile de c.a.) la priza de perete (la reŃea). Pasul 6: Pregătirea telecomenzii PuteŃi controla playerul cu ajutorul telecomenzii furnizate. IntroduceŃi 2 baterii R6 (tip AA), respectând concordanŃa dintre marcajele şi de pe baterii şi cu cele din interiorul compartimentului bateriilor. Atunci când utilizaŃi telecomanda, orientaŃi-o către senzorul receptor de infraroşu de pe aparat (pagina 12). • FolosiŃi bateriile corect, pentru a evita eventualele scurgeri şi coroziuni. În caz de scurgeri, nu atingeŃi lichidul cu mâinile goale. RespectaŃi următoarele: - Nu utilizaŃi o baterie nouă împreună cu una uzată, sau baterii produse de firme diferite. - Nu încercaŃi să reîncărcaŃi bateriile. - Dacă telecomanda nu este utilizată o perioadă mai mare de timp, scoateŃi bateriile. - Dacă se produc scurgeri, ştergeŃi lichidul din compartimentul pentru baterii şi introduceŃi baterii noi. • Nu expuneŃi senzorul de infraroşu (marcat cu pe panoul frontal) în bătaia directă a soarelui ori a unei surse luminoase. Este posibil ca playerulsă nu răspundă la telecomandă. 27