Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

7 RealizaŃi setările

7 RealizaŃi setările corespunzătoare, în funcŃie de cablurile conectate la televizor Când selectaŃi „HDMI” la pasul 6 SelectaŃi START şi apăsaŃi ENTER. Timp de 30 secunde apare ecranul de test. Examplu : când rezoluŃia de ieşire video este setată pe 1080i Dacă nu apare imagine, apăsaŃi RETURN pentru a vă întoarce la ecranul anterior şi pentru a schimba setarea rezoluŃiei. SelectaŃi „Finish” (finalizare) şi apăsaŃi ENTER. Pe display apare cererea de confirmare. SelectaŃi „OK” sau „Cancel” (anulare) şi apăsaŃi ENTER. Când selectaŃi „Video sau Video S” în pasul 6 SelectaŃi un format de imagine care se potriveşte televizorului dumneavoastră şi apăsaŃi ENTER. Setarea rezoluŃiei ieşirii video curente Dacă nu apare nicio imagine, apăsaŃi RETURN pentru a reveni la pasul 6 şi selectaŃi „Component Video” (video componentă) SelectaŃi Finish şi apăsaŃi ENTER. Afişajul cere o confirmare. SelectaŃi „OK” sau „Cancel” şi apăsaŃi ENTER. Când selectaŃi „Component Video” (video componentă) la pasul 6 SelectaŃi o rezoluŃie de ieşire video pentru televizorul conectat şi apăsaŃi ENTER. Pentru detalii despre rezoluŃia de ieşire video, se va vedea pagina 49. SelectaŃi „16:9” la conectarea unui televizor cu ecran lat sau a unui televizor cu funcŃie pentru mod lat. SelectaŃi „4:3” la conectarea unui ecran TV 4:3 fără funcŃie pentru mod lat. 8 SelectaŃi „Allow” (permite) pentru a permite conexiuni la internet pentru conŃinutul BD şi apăsaŃi ENTER. Timp de 30 de secunde va apărea ecranul de test. Pentru ecranul de test, se va vedea „Când selectaŃi „HDMI” în pasul 6” (mai sus). SelectaŃi „Do not allow” ( nu permite) pentru a nu permite conexiunea la internet a conŃinutului BD. 30

9 SelectaŃi „Quick Start Mode” (mod de pornire rapidă) pe On sau Off şi apăsaŃi ENTER. Pasul 8: Setarea reŃelei LAN wireless Setările diferă în funcŃie de conexiunea dumneavoastră sau de router-ul LAN wireless (punct de acces). Vezi „Pasul 4: Conectarea la reŃea” de la pagina 26 pentru a verifica setările adecvate. Setarea reŃelei LAN wireless (Înregistrarea automată (WPS)) ConsultaŃi pagina 55 pentru detalii cu privire la „Quick Start Mode”. 10 SelectaŃi „Finish” (finalizare) şi apăsaŃi ENTER. • PuteŃi reseta setările la cele din fabrică (pagina 62). • PuteŃi rula din nou „Easy Setup” (setare rapidă) de la „Easy Setup” (setare rapidă) din meniul „ Setup ” (pagina 61). UrmaŃi această procedură pentru conectarea aparatului la un router LAN wireless (punct de acces) compatibil cu Wi-Fi Protected Setup, cu setările pentru siguranŃă activate. Setările wireless ale routerului LAN wireless (punct de acces) se pot modifica automat daca folosiŃi funcŃia Wi-Fi Protected Setup înaintea setării routerului LAN wireless (punct de acces). În cazul acesta este necesar sa modificaŃi setările wireless ale PC-ului în concordanŃă. Pentru detalii, consultaŃi manualul de utilizare al routerului LAN wireless (punct de acces). 1 UrmaŃi paşii 1 şi 2 din „Pasul 4: Conectarea la reŃea” de la pagina 26. 2 ApăsaŃi pe tasta HOME. 3 SelectaŃi (Setup) folosind . 4 SelectaŃi „Internet Settings” din „Network settings”, apoi apăsaŃi ENTER. 5 SelectaŃi „Start”, apoi apăsaŃi ENTER. 6 SelectaŃi „Wireless”, apoi apăsaŃi ENTER. 7 SelectaŃi „Automatic registration (WPS)”, apoi apăsaŃi ENTER. 8 VerificaŃi poziŃia butonului WPS de pe routerul LAN wireless (punct de acces) şi modul de acŃionare. PoziŃia butonului WPS şi modul de acŃionare a acestuia diferă în funcŃie de routerul LAN wireless (punct de acces). Pentru detalii, consultaŃi manualul de utilizare al routerului LAN wireless (punct de acces). 31