Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

9 SelectaŃi

9 SelectaŃi „Start”, apoi apăsaŃi ENTER. 10 ApăsaŃi şi ŃineŃi apăsat butonul WPS al routerului LAN wireless până când indicatorul luminos de pe router se aprinde intermitent. ApăsaŃi butonul WPS în maxim 2 minute de la efectuarea pasului 9. Va apărea mesajul „Access point registration is complete.” (înregistrarea punctului de acces este completă) Exemplu: Când routerul LAN wireless (punct de acces) are un buton WPS 14 VerificaŃi setările şi selectaŃi „Finish”(finalizare), apoi apăsaŃi ENTER. Va apărea mesajul „Settings are complete”. Dacă apare o eroare în rezultatul diagnosticarii reŃelei, verificaŃi mesajul, apoi modificaŃi setările reŃelei din nou, sau rulaŃi diagnosticarea reŃelei din nou. Setarea reŃelei LAN wireless (Scanarea punctelor de acces) UrmaŃi această procedură pentru conectarea aparatului la un router LAN wireless (punct de acces) compatibil cu Wi-Fi Protected Setup, cu setările pentru siguranŃă inactive sau necompatibil cu Wi-FI Protected Setup. • Când aparatul nu a detectat un router LAN wireless (punct de acces) repetaŃi procedura începând cu pasul 9. • În unele cazuri, în funcŃie de setările de siguranŃă ale routerului LAN wireless (punct de acces), folosirea funcŃiei Wi-Fi Protected Setup nu este posibilă. În acest caz urmaŃi instrucŃiunile de pe ecran si modificaŃi setările routerului. 11 SelectaŃi „Do not use”(nu utilizaŃi), apoi apăsaŃi ENTER. Dacă furnizorul dumneavoastră de internet utilizează anumite setări de server proxy, selectaŃi „Use”(utilizaŃi). Pentru detalii consultaŃi „Setări ReŃea” la pagina 57. 12 SelectaŃi „Perform” folosind , apoi apăsaŃi ENTER. Va porni diagnosticarea reŃelei. Rezultatele vor fi afişate după ce aparatul finalizează diagnosticarea reŃelei. Dacă apare o eroare, urmaŃi instrucŃiunile de pe ecran. Pentru mai multe detalii vizitaŃi următorul website şi consultaŃi articolul FAQ: http://support.sony-europe.com/ 13 SelectaŃi „Finish”, apoi apăsaŃi ENTER. 1 UrmaŃi paşii 1 şi 2 din „Pasul 4: Conectarea la reŃea” de la pagina 26. 2 VerificaŃi SSID-ul şi cheia de siguranŃă din fereastra de setări a routerului LAN wireless (punct de acces). Pentru instrucŃiuni de utilizare ale ferestrei de setări a routerului LAN wireless vizitaŃi următorul web-site sau consultaŃi manualul routerului: http://support.sony-europe.com/ - Tip de securitate: Pentru detalii despre tipuri de securitate compatibile cu acest aparat vezi „Despre securitatea reŃelei LAN wireless” la pag. 73. - Cheie de siguranŃă: Routerul LAN wireless (punct de acces) foloseşte o cheie WEP sau WPA în funcŃie de modul de securitate selectat. Cheile WEP sau WPA pot fi afişate sub denumirea de „passphrase” sau „network key” în funcŃie de routerul LAN wireless (punct de acces). 3 ApăsaŃi pe tasta „HOME”. 4 SelectaŃi (Setup) folosind . 5 SelectaŃi „Internet Settings”(setări internet) din „Network settings” (setări reŃea), apoi apăsaŃi ENTER. 6 SelectaŃi „Start”, apoi apăsaŃi ENTER. 32

7 SelectaŃi „Wireless”, apoi apăsaŃi ENTER. 8 SelectaŃi „Access point scan” (scanare punct de acces), apoi apăsaŃi ENTER. Aparatul va detecta punctele de acces din apropiere şi va afişa SSID-ul (Service Set Identifier) şi setările de securitate. 9 SelectaŃi punctul de acces cu SSID-ul corespunzător, identificat în pasul 2, apoi apăsaŃi ENTER. Dacă routerul dumneavoastră nu a fost identificat, apăsaŃi RETURN şi repetaŃi de la pasul 8, după cateva minute. Dacă problema persistă, apăsaŃi RETURN şi selectaŃi „Manual registration” de la pasul 8. Pentru detalii vedeŃi „Setări de internet” la pagina 57. 10 VerificaŃi setările de securitate, apoi apăsaŃi ENTER. Va apărea fereastra de inserare a cheii WEP sau WPA. - Dacă selectaŃi „None”, treceŃi la pasul 13. Setările potrivite de securitate sunt selectate automat. În mod obişnuit, nu este necesar să modificaŃi setările de securitate. 11ApăsaŃi ENTER pentru a introduce cheia WEP sau WPA. Pentru inserarea de caractere vedeŃi pag. 59. 15 SelectaŃi „Do not use”, apoi apăsaŃi ENTER. Dacă furnizorul dumneavoastră de internet utilizează anumite setări de server proxy, selectaŃi „Use”. Pentru detalii consultaŃi „Setări ReŃea” la pagina 57. 16 SelectaŃi „Perform” folosind , apoi apăsaŃi ENTER. Va porni diagnosticarea reŃelei. Rezultatele vor fi afişate după ce aparatul finalizează diagnosticarea reŃelei. Dacă apare o eroare, urmaŃi instrucŃiunile de pe ecran. Pentru mai multe detalii vizitaŃi următorul website şi consultaŃi articolul FAQ: http://support.sony-europe.com/ 17 SelectaŃi „Finish”, apoi apăsaŃi ENTER. 18 VerificaŃi setările, apoi selectaŃi „Finish” (finalizare), apoi apăsaŃi ENTER. Va apărea mesajul „Settings are complete” (setările sunt complete). Dacă apare o eroare în rezultatul diagnosticării reŃelei, verificaŃi mesajul, apoi modificaŃi setările reŃelei din nou, sau rulaŃi diagnosticarea reŃelei din nou. AsiguraŃi-vă că aŃi introdus cheia WEP sau WPA corect înainte să continuaŃi cu pasul 12. Odată ce aŃi apăsat la pasul 12, nu mai puteŃi revizui caracterele de pe ecran. 12 ApăsaŃi . Cheia WEP sau WPA este afişată sub formă de 8 asteriscuri (*) indiferent câte caractere aŃi introdus. 13 SelectaŃi „Auto acquisition” (achiziŃie automată), apoi apăsaŃi ENTER. Dacă folosiŃi o adresă IP statică, selectaŃi „Manual”. Pentru detalii, vedeŃi „Setări reŃea” la pag. 57. 14 SelectaŃi „Auto”, apoi apăsaŃi ENTER. Dacă precizaŃi un server DNS, selectaŃi „Manual”. Pentru detalii, vedeŃi „Setări reŃea” la pag. 57. 33