Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Redare BD/DVD Redarea 1

Redare BD/DVD Redarea 1 ComutaŃi selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât pe ecranul televizorului să apară semnalul de la aparat. 2 ApăsaŃi butonul şi puneŃi un disc în compartimentul discului. Se redă faŃa inferioară 3 ApăsaŃi pentru a închide compartimentul discului. • Când introduceŃi un disc BD-ROM sau DVD VIDEO din comerŃ, redarea începe automat în funcŃie de disc. 34

4 ApăsaŃi „HOME” . 5 SelectaŃi „Video” folosind 6 SelectaŃi folosind şi apăsaŃi sau ENTER. Pentru discurile BD-ROM sau DVD VIDEO din comerŃ, va începe redarea. Pentru discurile BD sau DVD înregistrate pe alte aparate va apărea lista de titluri. SelectaŃi un titlu folosind şi apăsaŃi sau ENTER. Va începe redarea. Pentru oprirea redării ApăsaŃi ■. Pentru a întrerupe redarea ApăsaŃi În lista de titluri, se afişează „PL” (Playlist –listă de piese) lângă numele titlurilor create şi editate faŃă de original. • În funcŃie de disc, este posibil să nu puteŃi efectua unele dintre operaŃiunile de redare. ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate împreună cu discul. • În funcŃie de discurile BD sau DVD înregistrate pe alte aparate, este posibil să nu se afişeze listele de titluri sau numele titlurilor. Pentru a relua redarea de la punctul la care aŃi oprit-o (funcŃia „Resume Play”) După oprirea redării, selectaŃi folosind şi apăsaŃi sau ENTER. Aparatul reia redarea de la punctul la care aŃi apăsat ■. Pentru a relua de la început, apăsaŃi „OPTIONS” (opŃiuni) pentru a selecta „Play from start” (redare de la început) şi apăsaŃi ENTER. Redarea începe de la începutul titlului. • Punctul la care aŃi oprit redarea se şterge din memorie atunci când: - DeschideŃi compartimentul discului, - RedaŃi alt titlu, - SchimbaŃi setările aparatului, sau - ScoateŃi memoria externă (pentru BD-ROM). • În funcŃie de disc sau de punctul de oprire, este posibil ca aparatul să nu reia redarea, . Pentru redarea discurilor BD sau DVD restricŃionate (Control parental) Când redaŃi un BD restricŃionat, schimbaŃi setarea „BD Parental Control” (control parental BD) din meniul „BD/DVD Viewing Settings ” (setări vizualizare BD/DVD) (pagina 53). La redarea unui DVD restricŃionat, pe ecran va apărea meniul pentru introducerea parolei. IntroduceŃi parola din patru cifre cu ajutorul butoanelor numerice, apoi apăsaŃi ENTER. Va începe redarea. Pentru a înregistra sau schimba parola, vezi „Parola” (pagina 54). Pentru redarea discurilor BD-RE sau BD-R restricŃionate (Blocare disc) La redarea unui disc BD-RE sau BD-R restricŃionat prin funcŃia Blocare disc, pe ecran va apărea meniul pentru introducerea parolei. 1 IntroduceŃi parola din patru cifre înregistrată la crearea discului cu ajutorul butoanelor numerice, apoi apăsaŃi ENTER. 2 SelectaŃi un titlu şi apăsaŃi sau ENTER. Va începe redarea. Redarea cu o singură apăsare de buton (doar pentru conexiunile HDMI) ApăsaŃi . Playerul şi televizorul conectat se aprind, iar selectorul de intrare de pe televizor trece automat pe player, după care redarea începe automat. • Când se foloseşte conexiunea HDMI, apariŃia imaginii pe ecran poate întârzia şi este posibil ca începutul filmului să nu fie redat. • Pentru a folosi funcŃia One-Touch Play ( o singură apăsare de buton), setaŃi „Control for HDMI” (control pentru HDMI) pe „On” din meniul „System Settings” (setări sistem) (pagina 55). 35