Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

OPłIUNI disponibile 1

OPłIUNI disponibile 1 ApăsaŃi „OPTIONS” (opŃiuni). Va apărea Meniul de opŃiuni. 2 SelectaŃi un element folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Elementele disponibile diferă în funcŃie de tipul de disc sau de aparat. Elemente Video settings (setări video) Audio settings (setări audio) Detalii Reglează setările de imagine (pagina 39). Reglează setările de sunet (pagina 40). Utilizarea meniului pentru BD/DVD Pentru a afişa Meniul superior Când redaŃi un BD sau DVD, puteŃi afişa Meniul superior. 1 ApăsaŃi „TOP MENU” (meniu superior) în timpul redării. Va apărea Meniul superior. 2 SelectaŃi un element folosind . Title list (lista titluri) Play (redare) Play from start (redare de la început) Top Menu (meniu superior) Menu/Popup menu (meniu/meniu popup) Stop Title search (căutare titlu) Chapter search (căutare capitor) Afişează lista de titluri. Redă titlul de la punctul la care aŃi apăsat ■. Redă titlul de la început. Afişează Meniul superior al discului (pagina 37). Afişează Meniul care apare pentru BD-ROM sau meniul DVD (pagina 37). Opreşte redarea. Caută un titlu şi începe redarea de la început (pagina 38). Caută un capitol şi începe redarea de la început (pagina 38). Pentru afişarea meniurilor pop-up Unele discuri BD-ROM conŃin meniuri pop-up care apar fără a întrerupe redarea. 1 ApăsaŃi „POP UP/MENU” (meniu pop-up) în timpul redării. Va apărea meniul pop-up. 2 SelectaŃi un element folosind butoanele colorate sau butoanele numerice şi urmaŃi instrucŃiunile de pe ecran. Utilizarea funcŃiei BONUSVIEW/BD-LIVE Unele discuri BD-ROM cu “BD-LIVE Logo*” au conŃinut bonus şi alte date ce pot fi descărcate în memoria externă în scopuri de divertisment. 1 Dacă este disc în player, acesta trebuie scos. 2 OpriŃi aparatul. 3 IntroduceŃi memoria externă (nu este furnizată) în fanta EXT de la spatele aparatului. Memoria externă este folosită drept dispozitiv local de stocare. AsiguraŃi-vă că memoria externă este bine introdusă în aparat (pagina 25). 3 ConectaŃi aparatul la o reŃea (pagina 26). 4 PorniŃi aparatul. 5 SetaŃi „BD Internet Connection” (conexiune la internet a BD) pe „Allow" (permite) în meniul „BD/DVD Viewing Setting" (setări vizualizare BD/DVD) (pagina 54). 36

7 IntroduceŃi un BD-ROM cu BONUSVIEW/BD-LIVE. Metoda de operare diferă în funcŃie de disc. ConsultaŃi manualul de instrucŃiuni furnizat împreună cu discul. Pentru a şterge datele din memoria externă PuteŃi şterge datele inutile. 1 ApăsaŃi „HOME”. 2 SelectaŃi „Video” folosind . 3 SelectaŃi „BD Data” folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. 4 SelectaŃi numele discului şi apăsaŃi „OPTIONS” (opŃiuni). 5 SelectaŃi „Erase” (şterge) şi apăsaŃi ENTER. 6 SelectaŃi „OK” şi apăsaŃi ENTER. Se vor şterge datele discului selectat. Căutarea unui titlu/capitol PuteŃi căuta un capitol dacă titlul conŃine semne de capitol. 1 ApăsaŃi „OPTIONS” (OpŃiuni) în timpul redării sau în modul pauză. Se deschide meniul de opŃiuni. 2 SelectaŃi o metodă de căutare folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. „Title Search” (căutare titlu) (pentru BD-ROM/ DVD VIDEO), „Chapter Search” (căutare capitol). Apare meniul pentru introducerea numărului. Exemplu: „Chapter Search” (căutare capitol) • Pentru a şterge toate datele din memoria externă, selectaŃi „Erase All” (Ştergere toate) la pasul 6. • ApăsaŃi ENTER în loc de „OPTIONS” (OpŃiuni) la pasul 5 pentru a sări peste pasul 6. • În funcŃie de disc şi dacă ştergeŃi Shared Cache Data (date temporare partajate) este posibil ca fişierele descărcate să nu se afişeze. • În funcŃie de BD-ROM, este posibil să nu fie afişat numele discului. 3 IntroduceŃi numărul titlului sau capitolului folosind butoanele numerice. Dacă faceŃi o greşeală, apăsaŃi „0” în mod repetat pentru a şterge numărul introdus şi apoi introduceŃi un alt număr. 4 ApăsaŃi ENTER. După un timp, aparatul începe redarea de la numărul selectat. 37