Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

OPłIUNI disponibile 1

OPłIUNI disponibile 1 ApăsaŃi OPTIONS (opŃiuni). Va apărea Meniul de opŃiuni. 2 SelectaŃi un element folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Elementele disponibile variază în funcŃie de situaŃie. Elemente Play (redare) Play from start (redare de la început) Stop Detalii Redă piesa selectată. Redă piesa curentă de la început (numai CDuri de muzică). Opreşte redarea piesei. Diferite operaŃiuni de redare a muzicii Butoanele OperaŃiunile Porneşte sau reporneşte redarea. Reia redarea de la punctul în care aŃi apăsat ■ (cu excepŃia pieselor audio MP3). Opreşte redarea. ■ / / TIME (timp) AUDIO Întrerupe redarea. Trece la începutul piesei curente sau al piesei următoare. Pentru a reveni la piesa anterioară apăsaŃi de două ori. Derulează rapid înapoi/înainte, dacă este apăsat în timpul redării. Comută informaŃiile de timp pe ecran şi afişajul panoului frontal (pagina 13). Selectează piese stereo sau mono (cu excepŃia pieselor audio MP3). ● Punctul în care aŃi oprit redarea (punctul de întrerupere) este şters din memorie cănd : - deschideŃi compartimentul discului, sau - stingeŃi playerul. ● Aparatul poate reda următoarele piese audio MP3 - Format: MPEG-1 Audio Layer 3 - FrecvenŃa de redare: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz - Numărul de canale: 2 - Bitrate: 64 kbps până la 320 kbps - Marimea maximă a fişierelor: 1GB - Timpul de redare: de la 1 sec la 9000 de sec - Extensii recunoscute: .mp3/.MP3 - Numărul de piese: Până la 500 de piese (inclusiv albume, dacă există) ● Aparatul nu recunoaşte următoarele piese/albume MP3 - Piese/albume MP3 cu nume foarte lungi - Albume MP3 conŃinând piese MP3 cu denumiri foarte lungi - Albume MP3 în a cincea ramificaŃie şi albume/piese MP3 ramificate de 6 ori sau mai puŃin. ● Aparatul nu poate reda următoarele piese/albume MP3 - Piese MP3 înregistrate monofonic - Piese/albume MP3 înregistrate pe BD-R sau orice alt format decât UDF (Universal Disk Format) 2.6 - Piese/albume MP3 înregistrate pe BD-RE sau orice alt format decât UDF (Universal Disk Format) 2.5 ● Timpul scurs la unele piese MP3 ar putea fi afişat incorect. 40

Redarea fişierelor foto *1 Discuri BD-RE/BD-R ce conŃin fişiere imagine JPEG *2 Discuri DVD-ROM şi DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R ce conŃin fişiere imagine JPEG *3 Discuri CD-ROM şi CD-RW/CD-R ce conŃin fişiere imagine JPEG PuteŃi reda fişiere foto de pe un disc. Pentru a reda fişiere foto de pe dispozitivul USB conectat, se va vedea pagina 43. Pentru a reda fişiere foto de pe un server DLNA, se va vedea pagina 44. 1 ApăsaŃi „HOME”. 2 SelectaŃi (Foto) folosind . OPłIUNI disponibile în timpul redării 1 ApăsaŃi „OPTIONS” (opŃiuni) în timpul redării. Va apărea meniul de opŃiuni. 2 SelectaŃi un element folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Elementele disponibile variază în funcŃie de situaŃie. Elemente Slideshaw Speed (viteza prezentării de diapozitive) Stop Rotate left (rotire stânga) Rotate Right (rotire dreapta) Detalii Modifică viteza prezentării de diapozitive. Opreşte o prezentare de diapozitive. Roteşte imaginea în sens invers acelor ceasornicului cu 90 de grade. Roteşte imaginea în sensul acelor de ceas cu 90 de grade. Diferite operaŃiuni de redare a imaginilor Butoane ■ RETURN / OperaŃii Opreşte o prezentare de diapozitive Întrerupe o prezentare de diapozitive. Afişează imaginea anterioară sau următoare. 3 SelectaŃi şi apăsaŃi ENTER. Va apărea lista de fişiere sau directoare. DISPLAY Afişează informaŃii despre fişier. 4 SelectaŃi un fişier sau un director folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Când selectaŃi un director, selectaŃi un fişier din director folosind şi apăsaŃi ENTER. Se va afişa fişierul foto selectat. • Pentru a reda o prezentare de diapozitive (slideshow), apăsaŃi . 41