Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

• Când încercaŃi

• Când încercaŃi să redaŃi următoarele fişiere foto, pe ecran apare semnul şi acestea nu pot fi redate. - Fişierele foto mai mari de 8.192 pixeli (lăŃime sau înălŃime) - Fişierele foto mai mici de 15 pixeli (lăŃime sau înălŃime) - Fişierele foto mai mari de 32 MB - Fişierele foto cu proporŃii de aspect extreme (mai mari de 50:1 sau 1:50) - Fişierele foto în format JPEG Progresiv - Fişierele foto cu extensia „.jpeg” sau „.jpg”, dar Care nu au format JPEG - Fişierele foto cu un nume foarte lung • Nu se pot reda următoarele fişiere foto. - Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-R în Orice alt format în afară de UDF (Universal Disc Format – formatul universal pentru discuri) 2.6 - Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-RE în orice alt format în afară de UDF (Universal Disc Format - formatul universal pentru discuri) 2.5 • Următoarele fişiere sau directoare foto nu pot fi afişate în lista de fişiere sau directoare. - Fişierele foto cu altă extensie decât „.jpeg” sau „.jpg” - Fişierele foto cu un nume foarte lung - Fişierele foto aflate în a 5-a ramificaŃie/directoare în a 6-a ramificaŃie sau mai jos - Directoarele cu numărul 501 sau mai mare, dacă numărul total de directoare şi fişiere dintr-o ramificaŃie depăşeşte 500 • Este posibil ca fişierele foto editate pe un PC să nu poată fi redate. • Este posibil ca imaginile în miniatură ale unor fişiere foto să nu fie afişate. • În cazul fişierelor foto mari este posibil să dureze ceva timp până să se deschidă sau până să înceapă o prezentare de diapozitive. Pentru a vizualiza imagini la calitate optimă Dacă aveŃi un televizor Sony compatibil cu „Photo TV HD”, vă puteŃi bucura de cele mai bune imagini graŃie următoarelor conexiuni şi setări. 1 ConectaŃi aparatul la televizor folosind un cablu HDMI (nu este furnizat). 2 SetaŃi opŃiunea video a televizorului pe modul [VIDEO-A]. Pentru detalii despre [VIDEO-A], consultaŃi manualul de instrucŃiuni furnizat împreună cu televizorul. PuteŃi beneficia de ”PhotoTV HD„ numai atunci când setaŃi opŃiunea ”HDMI Rezolution„ a playerului pe „Auto”, „1080i” sau „1080p” în „Output Video Format" (format de ieşire video) din meniul „Video Settings" (setări video) (pagina 49). Redarea de pe un dispozitiv USB PuteŃi afişa fotografii de pe un dispozitiv USB ataşat. 1 AtaşaŃi dispozitivul USB în mufa USB de pe aparat. ConsultaŃi manualul de utilizare al dispozitivului înainte de a-l conecta. • Unele dispozitive USB nu funcŃionează cu acest aparat. • Aparatul poate recunoaşte: - Dispozitive Mass Storage Class (MSC) care sunt compatibile FAT şi nu sunt partiŃionate şi - Dispozitive din clasa Still Image Capture Device (SICD). Dacă dispozitivele MSC sunt partiŃionate, s-ar putea ca aparatul să nu le recunoască. 2 ApăsaŃi HOME. 3 SelectaŃi (Photo) folosind . 4 SelectaŃi (USB Device) folosind apoi apăsaŃi ENTER. Va apărea lista de fişiere sau de directoare. 5 SelectaŃi un fişier sau un folder folosind , apoi apasaŃi ENTER. După ce aŃi selectat un folder, selectaŃi un fişier din acel folder si apăsaŃi ENTER. Fişierul foto va fi afişat. • Pentru a rula o prezentare apăsaŃi . 42

• Nu detaşaŃi dispozitivul USB în timpul operaŃiunilor. OpriŃi redarea şi închideŃi lista de fişiere şi directoare înainte. • Aparatul nu poate reda fişiere foto dacă dispozitivul USB este conectat la mufa de pe panoul din spate al aparatului. Redarea fişierelor foto via reŃea PuteŃi reda fişiere foto de pe serverul dumneavoastră de acasa, cum ar fi un PC certificat DLNA, conectând aparatul la reŃeaua serverului. Pregătirea serverului/ playerului Vezi „Setările de conexiune ale serverului” la pag. 60. Redarea fotografiilor de pe un server DLNA 1 UrmaŃi paşii 1 pâna la 8 din „Setările de conexiune ale serverului” la pagina 60. 2 ApăsaŃi HOME. 3 SelectaŃi (Photo) folosind . 4 SelectaŃi un server DLNA folosind , apoi apăsaŃi ENTER. Va apărea lista de fişiere şi directoare. 5 SelectaŃi un fişier sau un director folosind , apoi apasaŃi ENTER. După ce aŃi selectat un director, selectaŃi un fişier din acel director folosind şi apăsaŃi ENTER. Fişierul foto selectat va fi afişat. • Pentru a rula o prezentare apăsaŃi . • Următoarele fişiere sau directoare foto nu pot fi afişate în lista de fişiere sau directoare. - Directoarele foto în a zecea ramificaŃie sau directoare/fişiere foto ramificate de 11 ori sau mai puŃin - Directoarele numerotate cu 1000 sau mai mult când numărul de directoare şi fişiere dintr-o ramificaŃie depăşeşte 999 • Unele nume de servere nu se pot afişa. 43