Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Folosirea meniurilor de

Folosirea meniurilor de configurare SelectaŃi (Setup) (setare) în meniul „HOME” atunci când trebuie să schimbaŃi setările aparatului. 1 ApăsaŃi „HOME”. 2 SelectaŃi (Setup) (setare) folosind Configurări şi reglaje 3 SelectaŃi pictograma categoriei de setare pe care doriŃi s-o modificaŃi, folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Pentru detalii cu privire la opŃiunile de setare şi pictogramele categoriilor de setare, vezi „Lista setărilor” (pagina 46). Exemplu: Setări video 4 SetaŃi opŃiunile. 44

Lista setărilor PuteŃi configura următoarele opŃiuni. Pictograma ExplicaŃia Actualizare reŃea (pagina 46) Actualizează software-ul aparatului. Setări video (pagina 47) Realizează setările video în funcŃie de tipul mufelor. Setări audio (pagina 50) Realizează setările audio în funcŃie de tipul mufelor. Setări vizualizare BD/DVD (pagina 53) Realizează setări detaliate pentru redarea BD/DVD. Setări foto (pagina 55) Realizează setările pentru fotografii. Setări sistem (pagina 55) Realizează setările pentru aparat. Setări reŃea (pagina 57) Realizează setări detaliate pentru Internet şi reŃea. Configurare rapidă (pagina 61) Rulează din nou Easy Setup pentru realizarea setărilor de bază. Resetarea (pagina 62) Resetează aparatul la configurările din fabrică. Actualizare reŃea PuteŃi actualiza şi îmbunătăŃi funcŃiile aparatului. Recomandăm actualizarea la fiecare 2 luni. Pentru informaŃii cu privire la funcŃiile de actualizare, consultaŃi următorul website: Pentru clienŃii din Ńările europene http://support.sony-europe.com/ Pentru clienŃii din Australia http://www.sony-asia.com/support 1 SelectaŃi „Network Update” (actualizare reŃea) folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Aparatul se conectează la reŃea, iar meniul cere confirmarea. 2 SelectaŃi „OK” folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Aparatul începe automat descărcarea şi apoi actualizarea software-ului. Când s-a încheiat actualizarea, pe ecranul panoului frontal apare timp de 5 secunde mesajul „FINISH” (încheiat), apoi aparatul se închide automat. 3 ApăsaŃi pentru a porni aparatul. Aparatul porneşte cu software-ul actualizat. • Contorul „VUP */9” („*” indică treapta de actualizare) de pe ecranul panoului frontal indică de asemenea stadiul actualizării. • PuteŃi verifica versiunea curentă a software-ului selectând „System Information” (informaŃii sistem) din „System Settings” (setări sistem) (pagina 56). • Setările de la „Setup” rămân şi după actualizare. • Aparatul vă informează că există o nouă versiune a software-ului dacă “Software Update Notification” (notificare actualizare software) este setată pe „On" (opŃiune implicită) (pagina 56). • Nu deconectaŃi cablul de alimentare sau cablul LAN în timp ce descărcaŃi sau actualizaŃi software-ul. • Toate operaŃiunile, inclusiv deschiderea compartimentului discului, nu sunt disponibile în timpul actualizării. • Duratele de descărcare sunt diferite în funcŃie de furnizorul de internet sau de starea liniei. • Când apar mesaje de eroare cu privire la conexiunile de reŃea, verificaŃi setările de reŃea (a se vedea „Setări internet” la pagina 57). 45