Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Ghid al problemelor de

Ghid al problemelor de funcŃionare Dacă în timpul utilizării aparatului întâmpinaŃi una dintre următoarele dificultăŃi, folosiŃi acest ghid al problemelor de funcŃionare pentru a încerca să remediaŃi înainte de a solicita repararea. Dacă problema persistă, consultaŃi cel mai apropiat distribuitor Sony. Alimentarea Aparatul nu porneşte. VerificaŃi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reŃea. Durează puŃin timp până la pornirea aparatului. InformaŃii suplimentare Mesajul „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update." (În reŃea s-a găsit o nouă versiune de software. RealizaŃi actualizarea conform "Actualizare reŃea") apare pe ecran în timpul pornirii aparatului. Vezi „Actualizare reŃea” (pagina 46) pentru a actualiza aparatul la o nouă versiune de software. Disc Discul nu rulează. Discul este murdar. Discul este introdus invers. IntroduceŃi discul cu suprafaŃa de citire în jos. Discul este pus strâmb. ÎncercaŃi să redaŃi un disc cu un format ce nu poate fi redat de acest aparat (pagina 70). Codul regional al BD sau al DVD-ului nu este compatibil cu aparatul. Aparatul nu poate reda un disc inscripŃionat care nu este finalizat corect (pagina 70). Imaginea Vezi şi „Conectarea la o mufă HDMI” (pagina 17) atunci când conectaŃi echipamente folosind cablul HDMI. 62 Nu apare imagine/imaginea apare cu distorsiuni. VerificaŃi conectarea fermă a tuturor cablurilor de legătură.

VerificaŃi dacă nu sunt deteriorate cablurile de legătură. VerificaŃi conexiunea la TV (pagina 16) şi comutaŃi selectorul de intrare de pe televizor astfel încât pe ecranul televizorului să apară semnalul de la aparat. La redarea unui BD/DVD dublu-strat este posibil ca imaginea şi sunetul să fie întrerupte temporar la momentul comutării straturilor. Nu apare imagine dacă rezoluŃia de ieşire video selectată la „Output Video Format” (format ieşire video) este incorectă. ApăsaŃi butonul ■ de pe aparat timp de peste 10 secunde pentru a reseta rezoluŃia ieşirii video la valoarea cea mai mică. Imaginea nu umple ecranul, deşi proporŃia aspectului este configurată la „DVD Aspect Ratio” (proporŃie aspect DVD) din meniul „Video settings”(setări video). ProporŃia aspectului pentru disc este fixată pe DVD (pagina 48). Semnalele video nu se transmit decât prin mufa HDMI OUT (ieşire HDMI), atunci când conectaŃi simultan mufa HDMI OUT (ieşire HDMI) şi alte mufe de ieşire video. SetaŃi „Output Video Format” (format ieşire video) pe „Component Video” (video componentă) în meniul „Video settings" (setări video) (pagina 48). Zona întunecată a imaginii este prea întunecată/zona luminoasă este prea luminoasă sau nenaturală. SetaŃi „Picture Quality Mode” (mod calitate imagine) pe „Standard” (opŃiunea implicită) (a se vedea „Reglarea imaginilor şi sunetului pentru fişierele video” la pagina 39). Imaginea nu este transmisă corect. VerificaŃi setările„Output Video Format” (format ieşire video) „Video settings" (setări video) (pagina 48). Nu apare imagine de pe BD-ROM. VerificaŃi setările„BD-ROM 1080/24p Output” (ieşire 1080/24p BD-ROM) în meniul „Video settings" (setări video) (pagina 48). Sunetul Vezi şi „Conectarea la o mufă HDMI” (pagina 22) atunci când conectaŃi echipamente folosind cablul HDMI. Nu se aude niciun sunet. VerificaŃi dacă toate cablurile de conexiune sunt bine conectate. VerificaŃi dacă nu sunt deteriorate cablurile de conexiune. VerificaŃi conexiunea la amplificatorul (receptorul) AV (pagina 21) şi comutaŃi selectorul de intrare de pe amplificatorul (receptorul) AV astfel încât semnalele audio ale aparatului să fie transmise prin amplificatorul (receptorul) AV. Aparatul se află în modul scanare. Dacă semnalul audio nu iese prin mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT verificaŃi configurările audio (pagina 50). Sunetul nu este transmis corect. VerificaŃi setarea „Audio Output Priority" (prioritate ieşire audio) în meniul „ Audio settings" (setări audio) (pagina 50). Sunetul se aude prea încet. Pe unele BD sau DVD-uri, sunetul se aude prea încet. SetaŃi „Audio DRC” pe „TV Mode" (mod TV) în meniul „Audio settings" (setări audio) (pagina 52). SetaŃi „Audio ATT” pe „Off" (inactiv) " în meniul „Audio settings" (setări audio) (pagina 51). Sunetul HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio şi DTS-HD Master audio) nu este transmis prin fluxul de biŃi. SetaŃi „BD Audio Setting" (setare audio BD) pe „Direct" în meniul „Audio settings" (setări audio) (pagina 51). VerificaŃi dacă amplificatorul (receptorul) AV conectat este compatibil cu fiecare format audio HD. Sonorizarea interactivă nu funcŃionează. SetaŃi „BD Audio Setting" (setare audio BD) pe „Mix" în meniul „Audio settings" (setări audio) (pagina 51). 63