Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sertarul discului nu se

Sertarul discului nu se deschide şi nu puteŃi scoate discul chiar şi după ce aŃi apăsat . ÎncercaŃi următoarele: OpriŃi aparatul şi deconectaŃi cablul de alimentare. ReconectaŃi cablul de alimentare în timp ce apăsaŃi butonul de pe aparat. ApăsaŃi în continuare butonul de pe aparat până se deschide compartimentul discului. ScoateŃi discul. Când pe ecranul panoului frontal apare mesajul „WAIT” (aşteptaŃi), apăsaŃi butonul de pe aparat timp de peste 10 secunde până ce aparatul porneşte din nou. Aparatul nu răspunde la niciun buton. S-a condensat umezeală în aparat (pagina 3). ApăsaŃi butonul de pe aparat timp de peste 10 secunde până ce se sting indicatorii de pe ecranul panoului frontal. Dacă aparatul, în continuare, nu răspunde la niciun buton, deconectaŃi-l de la alimentare şi apoi conectaŃi-l la loc. ReŃeaua LAN wireless În funcŃie de mediul în care vă aflaŃi, materialul din care sunt construiŃi pereŃii, condiŃiile de transmisie a undelor radio sau obstacolele dintre aparat şi routerul LAN wireless (punct de acces), distanŃa de comunicare dintre acestea se poate scurta. ApropiaŃi aparatul de routerul LAN wireless (punct de acces). Dispozitivele care utilizează frecvenŃa de 2.4 GHz precum cuptorul cu microunde, dispozitivele bluetooth sau alte dispozitive fără fir pot intrerupe comunicarea. MutaŃi aparatul de lângă aceste dispozitive sau opriŃi dispozitivele. Routerul LAN wireless nu apare în lista „Access point scan” (Scanarea punctelor de acces). Routerul LAN wireless (punct de acces) nu este afişat în listă dacă setaŃi SSID-ul routerului LAN wireless (punct de acces) sa fie ascuns. VerificaŃi şi resetaŃi manual SSID-ul routerului LAN wireless (punct de acces) (pagina 57). Nu puteŃi conecta PC-ul la internet după configurarea setărilor „Setting wireless LAN (Automatic registration (WPS))” Setările wireless ale routerului LAN wireless (punct de acces) se pot modifica automat daca folosiŃi funcŃia de setare Wi-Fi Protected înaintea setării routerului LAN wireless (punct de acces). În cazul acesta este necesar să verificaŃi setările routerului wireless şi să modificaŃi setările wireless ale PC-ului în concordanŃă. Pentru detalii, consultaŃi manualul de utilizare al routerului LAN wireless (punct de acces). Nu puteŃi conecta aparatul la routerul LAN wireless (punct de acces). VerificaŃi dacă routerul LAN wireless (punct de acces) este pornit. 66

FuncŃia de autodiagnosticare Când este activată funcŃia de auto-diagnosticare pentru a preveni proasta funcŃionare a aparatului, pe ecranul panoului frontal apare un cod de eroare sau doar , fără mesaje, pe întreg ecranul. În aceste cazuri, verificaŃi următoarele: Când pe ecranul panoului frontal apare un cod de eroare Cod de eroare AcŃiunea corectivă Exxxx ContactaŃi cel mai apropiat SYS ERR distribuitor Sony sau centrul VUP NG local de service autorizat Sony şi comunicaŃi-le codul de eroare. FAN ERR • AsiguraŃi-vă că fantele de ventilaŃie din spatele aparatului nu sunt blocate. • AsiguraŃi o ventilaŃie adecvată, pentru a preveni creşterea temperaturii în interiorul aparatului Când apare doar fără mesaje, pe întregul ecran ContactaŃi distribuitorul Sony sau centrul local de service autorizat Sony. 67