Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Notă pentru clienŃii

Notă pentru clienŃii din Italia Utilizarea reŃelei RLAN este guvernată: - în ce priveşte utilizarea privată, de Decretul legislativ din 1.8.2003, nr. 259 („ Codul ComunicaŃiilor Electronice“). În particular, Articolul 104 stipulează când este necesară obŃinerea prealabilă a unei autorizaŃii generale, iar Articolul 105 stipulează când este permisă utilizarea liberă. - în ce priveşte furnizarea către public a accesului RLAN la reŃelele şi serviciile telecom, de Decretul Ministerial din 28.05.2003 cu amendamentele sale şi Art.25 (amortizaregenerală pentru reŃelele şi serviciile de comunicaŃie electronică) al Codului ComunicaŃiilor Electronice. - în ce priveşte utilizarea particulară, de Decretul Ministerial din 12.07.2007. Notă pentru clienŃii din Cipru Utilizatorul final trebuie să înregistreze echipamentele RLAN (sau WAS sau WiFi) în Departamentul ComunicaŃiilor Electronice (P.I. 6A/2006 şi P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 este Ordinul RadiocomunicaŃiilor din 2006 (Categorii de StaŃii ce fac obiectul Autorizării şi Înregistrării Generale). P.I. 6A/2006 este Autorizarea Generală pentru utilizarea frecvenŃelor radio de către ReŃelele Locale de Radio sau de către Sistemele de Acces Radio (Wireless) care includ ReŃelele Locale de Radio (WAS/RLAN). Despre acest manual În acest manual, termenul de „disc” este folosit în mod general pentru discurile BD, DVD sau CD, dacă textul sau ilustraŃiile nu prevăd în mod diferit. Pictogramele, precum , aflate la începutul fiecărei explicaŃii, indică ce tip de discuri se vor folosi cu funcŃia explicată. ConsultaŃi secŃiunea „Discuri ce pot fi redate” (pagina 69) pentru detalii. În instrucŃiunile din prezentul manual sunt descrise comenzile date de la telecomandă. PuteŃi utiliza în egală măsură comenzile de la aparat, dacă acestea au simboluri similare cu cele de pe telecomandă. Este posibil ca ilustraŃiile afişajului pe ecran din acest manual să nu corespundă cu elementele grafice afişate pe ecranul televizorului dumneavoastră InformaŃiile NECESARE (pentru a preveni utilizarea incorectă) sunt menŃionate cu pictograma InformaŃiile UTILE (sfaturi şi altele) sunt menŃionate cu pictograma . Notă pentru clienŃii din Norvegia Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă pe o rază de 20 km în jurul centrului localităŃii Ny-Alesund, Svalbard. 6

Cuprins ATENłIE! ................................................................................................................................ 2 PrecauŃii .................................................................................................................................. 3 Index al pieselor şi butoanelor ...............................................................................................10 Conexiuni şi setări Conectarea aparatului ........................................................................................................... 15 Pasul 1: Conectarea la televizor ........................................................................................... 16 Conectarea la o mufă HDMI ....................................................................................... 17 Despre caracteristicile BRAVIA Sync (doar pentru conexiuni HDMI)…………………18 Conectarea la mufele video componentă (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)……………….................. 19 Conectarea la o mufe audio/video sau S VIDEO………………................................... 20 Pasul 2: Conectarea la un amplificator (receptor) AV……………….......................................21 Conectarea la o mufă HDMI ....................................................................................... 22 Conectarea la mufe digitale (OPTICE/COAXIALE) .................................................... 23 Conectarea la mufele pentru canale 7.1………………................................................ 22 Conectarea la mufe audio Stg./Dr………………......................................................... 24 Pasul 3: Introducerea memoriei externe………………...........................................................25 Pasul 4: Conectarea la reŃea………………........................................................................... 26 Pasul 5: Conectarea cablului de alimentare ………………................................................... 28 Pasul 6: Pregătirea telecomenzii .......................................................................................... 28 Operarea televizorului folosind telecomanda……………........................................... 29 Pasul 7: Configurare rapidă .................................................................................................. 30 Pasul 8: Setarea reŃelei LAN wireless……………………………………………………………..32 Setarea reŃelei LAN wireless (Înregistrare automată (WPS))..…………………………32 Setarea reŃelei LAN wireless (Scanare punct de acces)………………….……………33 Redarea Redare BD/DVD .................................................................................................................... 35 Utilizarea meniului pentru BD/DVD ............................................................................ 37 Utilizarea funcŃiei BONUSVIEW/BD-LIVE ...................................................................37 Căutarea unui titlu/capitol ............................................................................................38 Afişarea duratei şi informaŃiilor de redare ....................................................................39 Reglarea imaginii şi sunetului fişierelor video..............................................................39 Redarea CD-urilor şi a pieselor audio MP3.............................................................................40 Redarea fişierelor foto ........................................................................................................... 42 Redarea de la un dispozitiv USB…………………………………………………………..43 Redarea fişierelo foto via reŃea……………………………………………………………………..44 Pregătirea pentru server/player………………………………………………….…………44 Redarea fişierelor foto pe un server DLNA………………………………………………..44 7