Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

8 Vyberte „Allow“

8 Vyberte „Allow“ (Povolit), jestliže chcete povolit internetové připojení k obsahu BD a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Krok 8: Nastavení bezdrátové sítě LAN Síťová nastavení se liší v závislosti na použitém způsobu připojení nebo WLAN routeru (přístupový bod). Kontrola odpovídajících nastavení - viz část „Krok 4: Připojení k síti LAN“ na straně 26. Vyberte „Do not allow“ (Nepovolit), jestliže nemá být povoleno internetové připojení k obsahu BD. 9 Nastavte položku „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) na „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Podrobné informace o položce „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) - viz strana 58. 10 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). z • Nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty (strana 65). • Nastavení „Easy Setup“ (Snadné nastavení) můžete znovu spustit výběrem položky „Easy Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“ (Nastavení) (strana 65). Nastavení bezdrátové sítě LAN (Automatic registration (WPS)) (Automatická registrace - WPS) Při připojení přehrávače k WLAN routeru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup s nastavením zabezpečení proveďte níže uvedený postup. b Pokud použijete funkci Wi-Fi Protected Setup před nastavením WLAN routeru (přístupový bod), mohou se bezdrátová nastavení WLAN routeru (přístupový bod) automaticky změnit. V takovém případě může být nutné provést odpovídající bezdrátová nastavení na vašem počítači. Podrobné informace - viz příručka k WLAN routeru (přístupový bod). 1 Proveďte kroky 1 a 2 v části „Krok 4: Připojení k síti LAN“ na straně 26. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek

7 Vyberte možnost „Automatic registration (WPS)“ (Automatická registrace - WPS) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 8 Zjistěte umístění tlačítka WPS na WLAN routeru (přístupový bod) azpůsob jeho stisknutí. Umístění tlačítka WPS a způsob jeho stisknutí se liší v závislosti na WLAN routeru (přístupový bod). Podrobné informace - viz příručka k WLAN routeru (přístupový bod). 9 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 10 Podržte stisknuté tlačítko WPS na WLAN routeru (přístupový bod), dokud nezačne blikat indikátor na WLAN routeru (přístupový bod). Tlačítko WPS stiskněte po kroku 9 během 2 minut. Zobrazí se zpráva „Access point registration is complete.“ (Registrace přístupového bodu je dokončena.). Příklad: pokud je WLAN router (přístupový bod) vybaven tlačítkem WPS Pokud váš poskytovatel internetu používá specifické nastavení proxy serveru, vyberte možnost „Use“ (Použít). Podrobné informace - viz část „Network Settings (Síťová nastavení)“ na straně 60. 12 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost „Perform“ (Provést) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se diagnostika sítě. Po dokončení diagnostiky se zobrazí výsledky. Pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte podle uvedených pokynů. Další podrobné informace najdete na následujících webových stránkách v části FAQ: http://support.sony-europe.com/ 13 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 14 Zkontrolujte nastavení, vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva „Settings are complete.“ (Nastavení jsou dokončena.). Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji a potom znovu proveďte síťová nastavení nebo diagnostiku sítě. Připojení a nastavení b •Pokud přehrávač nerozpozná WLAN router (přístupový bod), chvíli počkejte a znovu proveďte postup od kroku 9. •V některých případech nemusí být možné v závislosti na zabezpečení WLAN routeru (přístupový bod) používat funkci Wi-Fi Protected Setup. V takové situaci postupujte podle zobrazených pokynů azměňte nastavení WLAN routeru (přístupový bod). 11 Vyberte možnost „Do not use“ (Nepoužívat) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů) Připřipojení přehrávače kWLANrouteru (přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup bez nastavení zabezpečení nebo nekompatibilnímu s Wi-Fi Protected Setup proveďte níže uvedený postup. 1 Proveďte kroky 1 a 2 v části „Krok 4: Připojení k síti LAN“ na straně 26. 2 Zkontrolujte název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč v obrazovce nastavení vašeho WLAN routeru (přístupový bod). Podrobné informace o způsobu používání obrazovky nastavení WLAN routeru (přístupový bod) najdete na ,pokračování 33