Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Zobrazení doby

Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání BD DVD Můžete zobrazit informace o titulu včetně datového toku videa atd. Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení). Zobrazené informace závisí na typu disku astavupřehrávače. Příklad: při přehrávání disku BD-ROM Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa BD DVD Nastavení obrazu 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte „Video Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka „Video Settings“ (Nastavení obrazu). 40 A Aktuálně vybraný úhel záběru B Číslo nebo název titulu C Aktuálně vybrané nastavení zvukového doprovodu D Dostupné funkce ( úhel záběru/ zvukový doprovod/ titulky) E Informace o přehrávání Zobrazení typu disku/režimu přehrávání/video kodeku/datového toku/lišty se stavem přehrávání/doby přehrávání (zbývající doby*) F Výstupní rozlišení/video frekvence * Zobrazí se při opakovaném stisknutí tlačítka TIME (Čas). z • Informace o přehrávání můžete zobrazit rovněž na displeji na předním panelu (strana 13). • Stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky), AUDIO (Zvukový doprovod) nebo ANGLE (Úhel záběru) můžete měnit jednotlivá nastavení. 3 Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Výchozí nastavení jsou podtržena. Položky Picture Quality Mode (Standard/ Brighter Room/ Theatre Room) FNR (Off/Auto) BNR (Off/Auto) MNR (Off/Auto) Podrobnosti Optimalizace obrazu pro prostředí s různým osvětlením. Potlačení náhodně se vyskytujícího šumu v obrazu. Potlačení mozaikového blokového šumu v obrazu. Potlačení šumu u obrysů obrazu („komáří“ šum). 4 Pomocí tlačítek

• Nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu) není dostupná, pokud je připojený televizor nastaven do režimu Theatre (Kino) (strana 18). • V závislosti na typu disku nebo přehrávané scéně nemusí být funkce „FNR“, „BNR“ nebo „MNR“ účinné. Nastavení zvukových charakteristik 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka „Audio Settings“ (Nastavení zvuku). b • Funkce „Audio Filter“ (Audio filtr) nepracuje u digitálních audio signálů vystupujících z konektorů HDMI OUT (Výstup HDMI)/ DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální). • V závislosti na typu disku nebo podmínkách přehrávaní může být efekt při změně nastavení funkce „Audio Filter“ (Audio filtr) nepatrný. Přehrávání 3 Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Výchozí nastavení jsou podtržena. Položky AV SYNC (krátká) 0 ~ 120 msec (dlouhá) Podrobnosti Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem zpožděním výstupu zvuku vzhledem k výstupu obrazu (0 až 120 milisekund). Audio Filter (pouze pro analogové audio signály) •Sharp: Poskytuje široký frekvenční rozsah a navozuje pocit prostoru. Za normálních okolností vyberte tuto možnost. • Slow: Poskytuje jemný a teplý zvuk. 4 Pomocí tlačítek