Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Bruke lyd- og

Bruke lyd- og videoutstyr 1 Slå på det tilkoblede utstyret. 2 Trykk på for å vise inngangskilden. 3 Trykk på / deretter for å velge ønsket inngangskilde. Det uthevede elementet velges hvis det går 5 sekunder uten aktivitet. Merk • Ved tilkobling til et digitalt lydanlegg som ikke er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)- teknologi ved hjelp av en HDMI-kabel, må du koble en optisk lydkabel til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* for å mate ut digital lyd. • Ved tilkobling med en HDMI-kabel, må du bruke en HighSpeed HDMI-kabel med kabeltypelogo (anbefalt SONY-kabel). • Ved tilkobling av monoutstyr, kobler du lydkabelen til L-kontakten (mono). * Kun i begrenset region/land/TV-modell. Bruke BRAVIA Sync-enheter Ved tilkobling av TV-en til BRAVIA Synckompatibelt utstyr, kan du kontrollere dem sammen. Sørg for at nødvendige innstillinger gjøres på forhånd. Innstillingene for BRAVIA Sync-kontroll må være innstilt på både TV-en og tilkoblet utstyr. Se [Innstillinger for BRAVIA Sync] (side 26) for innstillingene på TV-ens side. Henvis til bruksanvisningene for det tilkoblede utstyret for informasjon om innstillingene på utstyrets side. Bruke skjermspeiling (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Skjermspeiling viser skjermen til en kompatibel enhet (f.eks. smarttelefon) på den store TVskjermen ved hjelp av Miracast-teknologi. Ingen trådløs ruter (eller tilgangspunkt) er nødvendig for å bruke denne funksjonen. 1 Trykk på / -knappen, velg deretter [Skjermspeiling] med /knappene. 2 Betjen den Skjermspeiling-kompatible enheten for å koble til TV-en. Når tilkoblingen er gjort, vises enhetens skjerm på TV-en. Vise tilkoblede enheter / avregistrere enhet Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykkes på OPTIONS, velg deretter [Vis enhetsliste / Slett]. For å avregistrere en enhet, velg enheten i listen som skal slettes, trykk på . Velg deretter [Ja] i bekreftelsesskjermbildet. Vise dialog for registrering ved forsøk på å koble en enhet til TV-en Aktivering av denne funksjonen kan unngå at feil enhet blir koblet til. Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS, velg deretter [Registreringsvarsling] [På]. Legg merke til at straks du avviser en forespørsel om registrering fra en enhet, kan du ikke koble til enheten med mindre du sletter den fra enhetslisten. Endre båndinnstillingen (for eksperter) Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS, velg deretter [Båndinnstilling]. Merk • Tilkobling av enheter må overholde følgende: Skjermspeiling-kompatible enheter: 2,4 GHz-tilkobling (5 GHz støttes ikke). • For informasjon om det trådløse båndet som enheten din støtter, kan du se enhetens bruksanvisning. 30 NO

Montere TV-en på veggen Denne TV-ens bruksanvisning viser kun trinnene for å forberede montering av TV-en før den monteres på veggen. Til kunder: Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sonyforhandlere eller faglærte montører. Ikke forsøk å installere den selv. Til Sony-forhandlere og -montører Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet, spesielt for å fastslå at veggen kan klare TV-ens vekt. Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller faglærte montører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon. Bruk veggmonteringsbrakett SU-WL450 (ikke inkludert) til å montere TV-en på veggen. Ved montering av veggmonteringsbraketten, kan du også se bruksanvisningen og installasjonsveiledningen som fulgte med veggmonteringsbraketten. Instruksjoner for installeringen av veggmonteringsbraketten for TV-modellen din finnes på denne nettsiden: www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual 31 NO NO