Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning VIKTIGT MEDDELANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Försiktighetsåtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Delar och reglage TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ansluta TV till Internet Ställa in internetanslutning . . . . . . . . . . . 10 Typ 1: Säkrat nätverk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Typ 2: Säkrat nätverk utan Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Typ 3: Osäkrat nätverk med någon typ av trådlös LAN-router . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Typ 4: Trådbunden nätverksinställning . . . 11 Förbereda ett trådbundet nätverk. . . . . . . . 12 Visa nätverksstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Om du inte kan ansluta till Internet . . . . 12 Integritetspolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Se på TV Ändra visningsstil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ändra skärmformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ställa in scenval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Navigering i Home-menyn Alla applikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Photo sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Använda TV:n som ett bildramsläge. . . . . . 15 Lyssna på FM-radio (endast för Ryssland och Ukraina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digital programlista . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digital EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Inspelningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Spela upp bild/musik/video via USB . . . . . 16 Hemmanätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ansluta till ett hemmanätverk. . . . . . . . . . . 17 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Visa inställningar för mediaservrar . . . . . . . 18 Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Systeminställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kundsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Visa bilder från ansluten utrustning Anslutningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Använda ljud- och videoutrustning. . . . 30 Använda skärmspegling. . . . . . . . . . . . . 30 Montera TV:n på väggen . . . . . . . . . . . . . 31 Övrig information Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2 SE

Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk. Obs! • Det “x” som visas i modellnamnet motsvarar ett siffervärde som är relaterat till design, färg eller TV-system. • Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet ”Säkerhetsinformation” (sidan 3). • De bilder som används i Startguide och i denna handbok är bara referenser och kan skilja sig från utseendet på den faktiska produkten. Startguidens placering Startguiden är placerad på dynan inuti TV-kartongen. Identifieringsetikettens placering Etiketter för TV-modellnr, tillverkningsdatum (år/månad) och strömförsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida. Etiketter för nätadapterns modellnr. och serienr. finns på nätadapterns undersida. VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ATT BRAND SPRIDS SKA LEVANDE LJUS ELLER ÖPPNA LÅGOR ALLTID HÅLLAS PÅ AVSTÅND FRÅN PRODUKTEN. VIKTIGT MEDDELANDE Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna. Anmärkning beträffande trådlös signal Härmed intygar Sony Corporation att denna enhet står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/ EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: http://www.compliance.sony.de/ Säkerhetsinformation VARNING! Batterier får inte utsättas för hög temperatur, exempelvis från solljus, eld och liknande. Placera aldrig en TV-apparat på en instabil plats. En TV-apparat kan falla ner och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många personskador, speciellt för barn, kan undvikas genom att enkla försiktighetsåtgärder vidtas, som att: Använda höljen eller stativ som rekommenderas av TVapparatens tillverkare. Endast använda möbler som säkert stöder TV-apparaten. Försäkra sig om att TV-apparaten inte skjuter fram över den stödjande möbelns kant. Inte placera TV-apparaten på någon hög möbel (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbeln och TVapparaten mot ett passande stöd. Inte placera TV-apparaten på tyg eller andra material som kan finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbel. Lära barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TVapparaten eller dess kontroller. Om din befintliga TV-apparat ska behållas och omplaceras bör samma aktsamhet som ovan tillämpas. Installation Installera och använd TV:n enligt följande anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller egendom. Installation/Inställning • TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag. • Placera TV-apparaten på en stabil, plan yta för att undvika att den faller ner och orsakar personskada eller egendomsskada. • Montera TV:n så att TV:ns bordsstativ inte skjuter ut från TVbänken (medföljer ej). Om bordsstativet skjuter ut från TV-bänken, kan det hända att TV:n välter, faller i golvet och orsakar personskada eller skada på TV:n. • Endast en behörig servicetekniker får utföra vägginstallationer. • Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive: Väggfäste – SU-WL450 • Använd de skruvar som medföljer väggfästet när väggfästet fästs i TV-apparaten. De medföljande skruvarna är utformade som på bilden när de mäts från väggfästets infästningsyta. Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned. 10 mm - 12 mm Skruv (medföljer väggfästet) Väggfäste Transport • Lossa alla kablar från TV:n innan du transporterar den. • Det krävs två eller tre personer för att bära en stor TV-apparat. • När TV:n ska transporteras bör den hållas enligt nedan. Tryck inte på LCD-panelen eller ramen runt bildskärmen. 3 SE SE