Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Opsætning Netværk (Kun

Opsætning Netværk (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Netværksopsætning: Angiver netværksstatusindstillinger. IPv6/IPv4-prioritet: Skift mellem [IPv6] og [IPv4 (anbefales)]. Bemærk • For at bruge netværket med [IPv6] skal du vælge [IPv6] og derefter vælge [Nem] i [Opsætning af netværk]. • Når IPv6 er valgt, kan HTTP-proxy ikke indstilles. • Når IPv6 er valgt, kan visse internetsider, applikationer eller vist indhold ikke vises. Indbygget Wi-Fi: Slår det indbyggede trådløse LAN [Til] eller [Fra]. Indstil til [Fra], hvis du ikke bruger det indbyggede trådløse LAN. Når du skifter fra [Fra] til [Til], skal du foretage indstillingerne under [Netværksopsætning]. Wi-Fi Direct: Slår Til/Fra for at tilslutte dit tv til Wi-Fi Direct-enheder så som pc, mobiltelefon eller digitalkamera. Wi-Fi Direct-indstillinger: Indstil for at tilslutte en Wi-Fi Direct-enhed til tv'et ved hjælp af funktionen Wi-Fi Direct. Tryk på knappen OPTIONS, og vælg [Manuel], hvis du ikke kan oprette forbindelse. Enhedsnavn: Skift navnet på tv'et, som vises på den tilsluttede enhed. Opdater internetindhold: Opretter forbindelse til internettet for at modtage tilgængelige internetindholdstjenester. Opsætning af hjemmenetværk: Indstillinger for servervisning Viser listen over tilsluttede servere. Du kan vælge den server, der skal vises i Enhedsvalg. Serverdiagnosticering Diagnosticerer, om tv'et kan sluttes til hver server på hjemmenetværket. 24 DK Fjernstart Denne funktion tillader tilsluttede enheder på hjemmenetværket at tænde for tv'et. Bemærk • Standby-forbruget vil stige, hvis [Til] indstilles. Renderer Renderer-funktion Lader TV'et afspille mediefiler på en enhed (f.eks. digitalt stillkamera). Renderer-adgangskontrol Giver adgang fra en angivet kontrolenhed. Renderer-opsætning Justerer de detaljerede indstillinger for [Renderer-opsætning]. Privatlivspolitik (Kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Vælg [Enig] eller [Uenig] for privatlivspolitikken. (side 12) Indstillinger for fotoramme Visning: Gør det muligt at vælge visning. Se side 15. Visning af ur: Gør det muligt at vælge visning af ur. Bemærk • Denne indstilling er tilgængelig, når [Visning] er sat til [Billede og ur] eller [Ur i fuld skærm]. Lydprogram: Gør det muligt at indstille [FM Radio], [Musik] eller [Fra] som lydprogram. Valg af billede: Gør det muligt at vælge billede. Valg af musik: Gør det muligt at vælge musik. Indstilling for diasshow: Gør det muligt at vælge mellem visning af diasshow eller enkel visning af foto. Indstilling for musikafspilning: Gør det muligt at vælge mellem afspilning af alle spor eller et enkelt spor. Varighed: Gør det muligt at vælge en periode hvorefter tv'et automatisk skifter til standby. Første ugedag: Indstiller [Søndag] eller [Mandag] som første ugedag i kalenderen.

Automatisk start af USB Når en USB-enhed er tilsluttet USB-porten, skal du vælge [Til] for automatisk at se miniaturebilledet for den sidst afspillede foto/musik/videofil. Ur/timere Indstil timer og ur. Sleeptimer: Indstiller tiden i det antal minutter, som tv'et skal forblive tændt, før det slukker automatisk. Aut. tænd: Tænder for tv'et fra standby på et tidspunkt, som du har bestemt, og indstillet på en kanal eller indgang efter dit valg. Sørg for at indstille det korrekte klokkeslæt, før du indstiller denne funktion. Ur-indstilling: Indstiller nuværende klokkeslæt og dato. Auto/Manuel Vælg [Manuel] for at indstille den aktuelle tid manuelt. Automatisk tidszone Gør det muligt at indstille, om tidszonen, som du befinder dig i, skal vælges automatisk eller ej. Til: Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid efter kalenderen. Fra: Tiden vises efter den tidsforskel, der er indstillet med [Tidszone]. Automatisk sommertid Gør det muligt at indstille, om skiftet mellem sommertid og vintertid skal ske automatisk. Dato Indstil nuværende dato. Tid Indstil nuværende klokkeslæt. Tidszone Gør det muligt at vælge den relevante tidszone manuelt, hvis den er forskellig fra standardtidszonen for dit land/ område. Optagelsesindstillinger Til at oprette og slette HDD for optagefunktionen. Automatisk opstart Starter proceduren for startopsætning. Med denne indstilling kan du indstille tv'et efter en flytning eller søge efter nye kanaler, som udbyderen har gjort tilgængelig på et senere tidspunkt. Sprog/Language Gør det muligt at vælge det sprog, som menuerne skal vises på. Startlogo Vælg [Til] for at få vist logoet, når tv'et tændes. Vælg [Fra] for at deaktivere. LED-indikator Vælg [Til] for at tænde LED-indikatoren. Vælg [Fra] for at deaktivere. AV-opsætning AV-indstillinger: Gør det muligt at tildele indgangen på eksternt udstyr et navn. Aktivér: Vælg [Auto] for kun at få vist navne, når udstyret er tilsluttet, eller [Altid] for at få vist navne, uanset om udstyret er tilsluttet. Farvesystem: Vælger farvesystem alt efter composite-videosignalet fra indgangskilden. Højttaler: Vælg, om lyden skal udsendes fra tv-højttalerne eller eksternt lydudstyr. Hovedtelefon-/lydudgang: Indstiller, om lyden skal udsendes fra hovedtelefoner, eksterne lydsystemer eller aktiv subwoofer tilsluttet til tv'et. Fjern hovedtelefoner fra tv'et, hvis du vælger [Lydudgang] eller [Subwoofer]. Hovedtelefonafbryder: Slår tv'ets indbyggede højttalere til/fra, når der sluttes hovedtelefoner til tv'et. Hovedtelefonlydstyrke: Justerer lydstyrken for hovedtelefonerne. Bemærk •Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis [Hovedtelefon-/lydudgang] er indstillet til [Lydudgang] eller [Subwoofer]. SE DK 25 DK