Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Danois

Rekommendation för

Rekommendation för kontakten av F-typ Den inre tråden får inte skjuta ut mer 1,5 mm från anslutningsdelen. max. 7 mm max. 1,5 mm (Referensritning för kontakten av F-typ) Försiktighet vid hantering av fjärrkontrollen • Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -). • Använd inte olika typer av batterier tillsammans och blanda inte gamla och nya batterier. • Kassera batterier enligt gällande miljöbestämmelser. I vissa regioner kan särskilda bestämmelser gälla för kassering av batterier. Rådfråga de lokala myndigheterna. • Hantera fjärrkontrollen med varsamhet. Se till att inte tappa eller trampa på den och spill inga vätskor på den. • Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor, i direkt solljus eller i ett fuktigt rum. Trådlös funktion • Använd inte denna enhet i närheten av medicinsk apparatur (pacemaker m.m.) eftersom dessa apparater då kan upphöra att fungera. • Även om den här enheten sänder/tar emot kodade signaler, bör du vara försiktig med icke-auktoriserat uppsnappande. Vi kan inte hållas ansvariga för problem som uppstår. Kassering av TV-apparaten Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten. 6 SE

Delar och reglage TV 1 3 2 CAM (CA-modul) • Ger tillgång till betal-TV-tjänster. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din CAM. • Sätt inte in smart-kortet direkt i TV CAMuttaget. Den måste sättas i Conditional Access Module (CAM) som tillhandahålls av din auktoriserade återförsäljare. • CAM stöds inte i vissa länder/områden. Kontrollera med din auktoriserade återförsäljare. • Ett CAM-meddelande kan visas när du byter till ett digitalt program efter att ha använt internetbilder. (Ström) / + / – Kort tryckning på för att slå på TV:n. Lång tryckning på tills TV:n stängs av. När TV:n är påslagen, Volym Tryck på + eller – knappen för att öka eller minska volymen. Du kan också trycka på tills meddelandet visas. Öka/minska volymen genom att trycka på + eller - knappen. Inmatning Tryck på tills meddelandet visas. Flytta den valda inmatningskällan genom att trycka på + (upp) eller - (ned) knappen. Program Tryck på tills PROG meddelandet visas. Välj program genom att trycka på knappen + (nästa) eller - (föregående). (Sensorer/LED-indikatorer) • Tar emot signaler från fjärrkontrollen. Täck inte över sensorn. Att göra det kan påverka dess funktion. • Lyser gul när [Avstängn.timer] eller [På-timer] ställs in (sidan 24) eller när TV:n befinner sig i Bildramsläge (sidan 15). • Lyser grön när [Energisparläge] är inställt på [Släckt bild] (sidan 27). • Lyser grön när TV:n är påslagen. • Lyser inte när TV:n är i standbyläge. • Blinkar när fjärrkontrollen används. Obs! • Se till så att TV:n är helt avstängd innan du kopplar in strömkabeln. • Vill du koppla bort TV:n från strömförsörjningen helt måste du dra ur kontakten från vägguttaget. • Vänta en stund vid val av inmatning för att byta till annan inmatning. 7 SE SE