Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Съдържание

Съдържание ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Информация за безопасност . . . . . . . . . . . 3 Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Части и управление Телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Дистанционно управление . . . . . . . . . . 9 Свързване на телевизора към Интернет Настройване на интернет връзката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Тип 1: Защитена мрежа с Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Тип 2: Защитена мрежа без Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 13 Тип 3: Незащитена мрежа с всякакъв тип безжичен LAN рутер . . . . . . . . . . . . . . 13 Тип 4: Настройка на кабелната мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Подготовка на кабелна мрежа. . . . . . . . . 14 Преглеждане на статуса на мрежата . . . 14 Ако не можете да се свържете с Интернет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Декларация за поверителност . . . . . . 15 Гледане на телевизия Смяна на стила на гледане. . . . . . . . . . 16 Смяна на формата на екрана . . . . . . . . . . 16 Настройка на избор на сцена. . . . . . . . . . 16 Придвижване в меню Home Всички приложения . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Фото споделяне Плюс . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Използване на телевизора като режим на фото рамка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Слушане на FM радио (само за Русия и Украйна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Цифрови програми. . . . . . . . . . . . . . . . .19 Цифров EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Медия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Възпроизвеждане на снимки/музика/ видео чрез USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Домашна мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Свързване към домашна мрежа . . . . . . . 21 Renderer (визуализатор) . . . . . . . . . . . . . . 21 Списък на медийните сървъри. . . . . . . . . 22 Настройки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Системни настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Поддръжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Преглед на снимки от свързано оборудване Схема на свързване . . . . . . . . . . . . . . . .33 Използване на аудио и видео оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Използване на Дублиране на екран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Монтаж на телевизора на стена. . . . . .37 Допълнителна информация Отстраняване на неизправности . . . . 38 Картина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Звук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Канали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Мрежа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Общи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Спецификации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2 BG

Въведение Благодарим ви за покупката на този Sony продукт. Преди да започнете работа с телевизора, прочетете цялото ръководство и го запазете за бъдещи справки. Забележка • Знакът “x” в името на модела съответства на число, отнасящо се до дизайна и цвета на телевизора. • Преди да работите с телевизора, прочетете “Информация за безопасност” (страница 3). • Изображенията и илюстрациите, използвани в Ръководството за настройка и в това ръководство, са само за справка и може да се различават от действителния продукт. Местоположение на Ръководството за настройка Ръководството за настройка се намира върху стиропорав опаковката на телевизора. Място на идентификационния етикет Етикетите за номера на модела на телевизора, датата на производство (година/месец) и класа на захранване са разположени на гърба на телевизора или опаковката. Етикетите за номера на модела и серийния номер на захранващия адаптoр са разположени в долната част на захранващия адаптoр. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ИЗБУХВАНЕ НА ПОЖАР, ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИ ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОГЪН ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ. ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи. Забележка за безжичен сигнал С настоящето Сони Корпорация декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/EC. Подробности може да намерите на Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/ Информация за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Батериите не трябва да се излагат на прекалена топлина, например слънчева светлина, огън или подобни. Никога не слагайте телевизор на нестабилни повърхности. Телевизорът може да падне и да причини сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да се избегнат, като се вземат прости предпазни мерки като: Използване на шкафове и стойки, препоръчани от производителя на телевизора. Използване само на мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора. Да се внимава телевизорът да не излиза извън ръба на поддържащата го мебел. Да не се поставя телевизора върху високи мебели (например шкафове или библиотеки), без да се закрепи съответната мебел и телевизора към подходяща опора. Да не се поставя телевизора върху плат или други материали, които могат да се намират между телевизора и поддържащата го мебел. Да се обяснят на децата опасностите от катерене по мебелите за достигане на телевизора или неговите прибори за управление. Ако запазите и преместите настоящия си телевизор, следва да вземете предвид същите съображения, както гореизложените. Инсталация/Настройка Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания. Инсталация • Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт. • Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност, за да се избегне падането му и причиняването на нараняване или повреда на имущество. • Поставете телевизора така, че поставката за маса на ТВ да не е стърчи от масата, на която е поставен телевизора (не се доставя). Ако поставката за маса е издадена навън спрямо масата, на която е поставен телевизора, това може да доведе до преобръщане или падане на телевизора и да доведе до нараняване на човек или повреда на телевизора. • Монтажа на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. • За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: Конзола за закрепване към стена – SU-WL450 3 BG BG

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Niekedy, keď používam bezdrôtov

 • Page 119 and 120:

  Špecifikácie Systém Systém pane

 • Page 121 and 122:

  Poznámky k funkcii Digital TV •

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő A távvezérlő alakj

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157: Megjegyzés • A csatlakoztatni k
 • Page 158 and 159: További információk Hibaelhárí
 • Page 160 and 161: Alkalmazások nem érhetők el Ell
 • Page 162 and 163: Műszaki adatok Rendszer Megjelení
 • Page 164 and 165: Megjegyzések a digitális tv-funkc
 • Page 166 and 167: Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .
 • Page 168 and 169: Transportul • Înainte de a depla
 • Page 170 and 171: • Nu utilizaţi niciodată pastă
 • Page 172 and 173: Telecomandă Forma, amplasarea, dis
 • Page 174 and 175: Conectarea televizorului la interne
 • Page 176 and 177: • Pentru a utiliza reţeaua cu IP
 • Page 178 and 179: Navigarea în meniul Acasă Butonul
 • Page 180 and 181: Listă de progr. Digitale 1 Apăsa
 • Page 182 and 183: Notă • Redarea formatelor de fi
 • Page 184 and 185: Setează sunetul de la difuzor la [
 • Page 186 and 187: A doua limbă preferată Selectaţi
 • Page 188 and 189: Blocare program digital Nu permite
 • Page 190 and 191: 26 RO Oră Setează ora curentă. F
 • Page 192 and 193: Asistenţă pentru clienţi Numele
 • Page 194 and 195: Calitatea imaginii • Cablu AV com
 • Page 196 and 197: Notă • Dispozitivele care se con
 • Page 198 and 199: Informaţii suplimentare Depanare C
 • Page 200 and 201: Uneori, calitatea streamingului vid
 • Page 202 and 203: Specificaţii Sistem Tip de panou P
 • Page 204 and 205: Note privind televiziunea digitală
 • Page 208 and 209: • На всяка цена изп
 • Page 210 and 211: Предпазни мерки Гл
 • Page 212 and 213: Части и управление
 • Page 214 and 215: RETURN • Връща към пре
 • Page 216 and 217: Свързване на телев
 • Page 218 and 219: Тип 4: Настройка на
 • Page 220 and 221: Гледане на телевиз
 • Page 222 and 223: • Поддържа се брау
 • Page 224 and 225: Медия Възпроизвежд
 • Page 226 and 227: Списък на медийнит
 • Page 228 and 229: Формат на екрана За
 • Page 230 and 231: Настройка на сател
 • Page 232 and 233: Блокиране за Запис
 • Page 234 and 235: Лого при включване
 • Page 236 and 237: Поддръжка Име на мо
 • Page 238 and 239: Качество на картин
 • Page 240 and 241: За да промените нас
 • Page 242 and 243: Допълнителна инфор
 • Page 244 and 245: Платено съдържание
 • Page 246 and 247: Спецификации Систе
 • Page 248 and 249: Забележка за цифро
 • Page 250 and 251: Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ
 • Page 252 and 253: • Επισκευή ή επιχε
 • Page 254 and 255: Εγκατάσταση στον τ
 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta