Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Bulgare

Obsah DÔLEŽITÉ

Obsah DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Informácie o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . 3 Preventívne pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Súčasti a ovládacie prvky Televízny prijímač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pripojenie televízneho prijímača k internetu Nastavenie pripojenia k internetu . . . . . 10 Typ 1: Zabezpečená sieť so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . 10 Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . 11 Typ 3: Nezabezpečená sieť s ľubovoľným typom bezdrôtového smerovača LAN . . . . 11 Typ 4: Nastavenie drôtovej siete . . . . . . . . . 12 Príprava drôtovej siete . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Zobrazenie stavu siete . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ak sa nedokážete pripojiť k internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zásady na ochranu soukromí . . . . . . . . . 13 Sledovanie televízneho prijímača Zmena štýlu zobrazenia . . . . . . . . . . . . . 14 Zmena formátu obrazovky . . . . . . . . . . . . . 14 Nastavenie výberu scény . . . . . . . . . . . . . . . 14 Používanie hlavnej ponuky Všetky aplikácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zdieľanie fotografií Plus . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Používanie televízneho prijímača v režime fotorámik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Počúvanie FM rádia (len pre Rusko alebo Ukrajinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zoznam digit. Programov. . . . . . . . . . . . . 17 Digitálna EPG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nahrávania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Médium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Prehrávanie fotografií/hudby/videa cez rozhranie USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Domáca sieť. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Pripojenie k domácej sieti . . . . . . . . . . . . . . 19 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nastavenia zobrazenia mediálnych serverov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Nastavenia systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zákaznícka podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Prezeranie obrázkov z pripojených zariadení Schéma pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Používanie audio a video zariadenia. . . .32 Používanie funkcie zrkadlenia obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Montáž TV prijímača na stenu . . . . . . . . 34 Ďalšie informácie Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Kanály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Všeobecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 SK

Úvod Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony. Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby. Poznámka • Písmeno „x“, ktoré je zobrazené v názve modelu, zodpovedá jednej z číslic týkajúcich sa dizajnu, farby alebo systému televízneho vysielania. • Pred uvedením tohto TV prijímača do činnosti si prečítajte časť „Informácie o bezpečnosti“ (strana 3). • Obrázky a ilustrácie použité v Sprievodcovi nastavením a v tomto návode slúžia len na referenčné účely a môžu sa líšiť od samotného produktu. Umiestnenie Sprievodcu nastavením Sprievodca nastavením sa nachádza na ochrannej výplni vnútri kartónu s televíznym prijímačom. Umiestnenie identifikačného štítka Štítky s číslom modelu televízneho prijímača, dátumom výroby (rok/mesiac) a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej strane televízneho prijímača alebo na balení. Informačné štítky s číslom modelu a sériovým číslom sieťového adaptéra sú umiestnené na jeho spodnej strane. VÝSTRAHA SVIEČKY A INÝ OTVORENÝ PLAMEŇ DRŽTE VŽDY V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI OD TOHTO VÝROBKU, ABY STE PREDIŠLI ŠÍRENIU OHŇA. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch. Poznámka k bezdrôtovému signálu Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/ Informácie o bezpečnosti VAROVANIE Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne. Televízny prijímač nikdy neumiestňujte na nestabilné miesto. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä u detí, sa dá zabrániť uplatnením jednoduchých opatrení, napríklad: Používať skrinky alebo stolíky odporúčané výrobcom televízneho prijímača. Používať len taký nábytok, na ktorom môže televízny prijímač bezpečne stáť. Zabezpečiť, aby televízny prijímač neprečnieval cez okraj nábytku, na ktorom stojí. Nedávať televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad na príborník či knižnicu) bez ukotvenia nábytku aj televízneho prijímača k vhodnej podpore. Nedávať televízny prijímač na látku či iné materiály, ktoré môžu byť medzi televíznym prijímačom a nábytkom. Poučiť deti o nebezpečenstvách šplhania sa po nábytku pri dosahovaní na televízny prijímač alebo jeho ovládacie prvky. Ak si ponechávate a premiestnite svoj pôvodný televízny prijímač, treba uplatňovať rovnaké opatrenia. Inštalácia/Nastavenie Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom. Inštalácia • Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. • Umiestnite televízny prijímač na stabilný rovný povrch, aby ste predišli jeho prevrhnutiu a zraneniu alebo poškodeniu majetku. • Televízny prijímač nainštalujte tak, aby stolový stojan televízneho prijímača neprečnieval mimo TV stojana (nedodáva sa). Ak stolový stojan prečnieva mimo TV stojana, televízny prijímač sa môže prevrhnúť, spadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo sa môže televízny prijímač poškodiť. • Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu. • Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používat’ príslušenstvo značky Sony, ako napr.: Montážna konzola na stenu – SU-WL450 • Dbajte na to, aby ste pri pripevňovaní montážnej konzoly na stenu k televíznemu prijímaču použili skrutky dodané s montážnou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od pripevňovacieho povrchu montážnej konzoly na stenu. Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na stenu. Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď. 10 mm - 12 mm Skrutka (dodávaná s konzolou na montáž na stenu) Montážna konzola na stenu 3 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32: Wyświetlanie obrazu z podłączony
 • Page 33 and 34: Używanie urządzeń audio i wideo
 • Page 35 and 36: Montaż telewizora na ścianie W te
 • Page 37 and 38: Dźwięk Jakość obrazu jest dobra
 • Page 39 and 40: Nie mogę połączyć się z Intern
 • Page 41 and 42: Zasilanie, karta produktu i inne Wy
 • Page 43 and 44: 43 PL PL
 • Page 45 and 46: Úvod Děkujeme vám, že jste si v
 • Page 47 and 48: Umístění: • Venkovní prostor
 • Page 49 and 50: Součásti a ovládací prvky Telev
 • Page 51 and 52: AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného
 • Page 53 and 54: Typ 2: Zabezpečená síť bez nast
 • Page 55 and 56: Sledování televize Změna stylu z
 • Page 57 and 58: Používání televizoru v režimu
 • Page 59 and 60: Volby přehrávání Stisknutím č
 • Page 61 and 62: Barevná teplota Nastavuje bílé b
 • Page 63 and 64: Automatické ladění - rozsah [Nor
 • Page 65 and 66: Blokovat soubory cookie jiných spo
 • Page 67 and 68: První den v týdnu: Nastaví jako
 • Page 69 and 70: Nastavení sítě (pouze pro Spojen
 • Page 71 and 72: Kvalita obrazu • Kompozitní AV k
 • Page 73 and 74: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 75 and 76: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 77 and 78: Obecné Televizor se automaticky vy
 • Page 79 and 80: Napájení, informační list výro
 • Page 81: 39 CZ CZ
 • Page 85 and 86: Zakázané použitie Televízny pri
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ak sa nedokážete pripojiť k inte
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Zoznam digit. Programov 1 V digitá
 • Page 99 and 100: Hudobný formát USB •LPCM (.wav)
 • Page 101 and 102: Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep
 • Page 103 and 104: Miera kombinácie Úprava hlavnej v
 • Page 105 and 106: Satelitný programový zámok Zablo
 • Page 107 and 108: Časové pásmo Umožňuje manuáln
 • Page 109 and 110: Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n
 • Page 111 and 112: Kvalita obrazu • Kompozitný AV k
 • Page 113 and 114: Zmena nastavenia pásma (pre odborn
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Niekedy, keď používam bezdrôtov
 • Page 119 and 120: Špecifikácie Systém Systém pane
 • Page 121 and 122: Poznámky k funkcii Digital TV •
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő A távvezérlő alakj
 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta