Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Innhold VIKTIG MERKNAD .

Innhold VIKTIG MERKNAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Informasjon om sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . 3 Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Deler og kontroller TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Koble TV til Internett Sette opp Internett-tilkobling . . . . . . . . . 10 Type 1: Sikret nettverk med Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 10 Type 2: Sikret nettverk uten Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11 Type 3: Usikret nettverk med enhver type trådløs LAN-ruter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Type 4: Oppsett av kablet nettverk. . . . . . . 11 Klargjøre et kablet nettverk . . . . . . . . . . . . . 12 Vise nettverksstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hvis du ikke kan koble til Internett . . . . . 12 Personvernpolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Navigere gjennom hjemmemeny Alle apper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bruke TV-en som en fotoramme-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lytte til FM-radio (kun Russland og Ukraina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digitalprogramliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Digital EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Opptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Avspilling av foto/musikk/video via USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hjemmenettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Tilkobling til et hjemmenettverk . . . . . . . . . 18 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Visningsinnstillinger for mediaservere . . . . 18 Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Systeminnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kundestøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Se på TV Endre visningsstilen. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Endre skjermformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Stille inn scenevalg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vise bilder fra tilkoblet utstyr Tilkoblingsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bruke lyd- og videoutstyr. . . . . . . . . . . . 30 Bruke skjermspeiling . . . . . . . . . . . . . . . 30 Montere TV-en på veggen . . . . . . . . . . . . 31 Tilleggsinformasjon Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Bilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Nettverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2 NO

Introduksjon Takk for at du valgte dette produktet fra Sony. Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en, og ta vare på den for fremtidig referanse. Merk • "x"-en som vises i modellnavnet, korresponderer til et tall som er relatert til design, farge eller TV-system. • Les "Informasjon om sikkerhet" (side 3) før du betjener TV-en. • Bilder og illustrasjoner som brukes i installasjonsveiledningen, og i denne håndboken, er kun ment som referanse, og kan avvike fra produktets faktiske utseende. Plassering av installasjonsveiledningen Installasjonsveiledningen er plassert på en pute, inne i TV-esken. Plassering av identifikasjonsmerket Etiketter for TV-ens modellnummer, produksjonsdato (år/måned) og strømforsyningens nominelle effekt finnes på baksiden av TVen eller på emballasjen. Etiketter for strømadapterens modellnummer og serienummer finnes under strømadapteren. ADVARSEL FOR Å HINDRE SPREDNING AV BRANN SKAL STEARINLYS OG ALLE ANDRE FORMER FOR ÅPEN ILD HOLDES BORTE FRA DETTE PRODUKTET TIL ENHVER TID. VIKTIG MERKNAD Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service eller garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti dokument. Merknad til trådløse signaler Sony Corporation erklærer herved at utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: http://www.compliance.sony.de/ Informasjon om sikkerhet ADVARSEL Batterier må ikke utsettes for overdreven hete, som solskinn, ild eller lignende. Plasser aldri et TV-apparat på et ustabilt sted. Et TV-apparat kan falle og føre til alvorlig personskade og død. Mange skader, spesielt på barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler, som f.eks.: Bruke kabinetter eller stativer anbefalt av produsenten av TVapparatet. Kun bruk møbler som trygt kan støtte TV-apparatet. Sikre at TV-apparatet ikke henger over kanten på støttende møbel. Ikke plassere TV-apparatet på høye møbler (f.eks. skap eller bokhyller) uten å feste både møbelet og TV-apparatet til en passende støtte. Ikke plassere TV-apparatet på stoff eller andre materialer som kan finnes mellom TV-apparatet og støttende møbel. Lære barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TVapparatet eller dets kontroller. Hvis ditt eksisterende TV-apparat beholder og flyttes, gjelder de samme hensynene som over. Installasjon/oppsett Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med instruksjonene nedenfor for å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader. Installasjon • TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. • Plasser TV-settet på en stabil, plan overflate for å unngå at den faller ned og forårsaker personskade eller skade på TV-en. • Installer TV-en slik at TV-ens bordstativ ikke stikker frem fra TVstativet (ikke inkludert). Hvis bordstativet stikker frem fra TV-stativet, kan det føre til at TV-en velter, faller ned og dette kan skade personer eller TV-en. • Kun kvalifisert servicepersonell må gjennomføre eventuell montering på vegg. • Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter: Veggmonteringsbrakett – SU-WL450 • Sørg for at du bruker skruene som følger med veggmonteringsbraketten når du fester veggmonteringsbraketten til TV-en. De medfølgende skruene er utformet som vist på illustrasjonen målt fra monteringsoverflaten til veggmonteringsbraketten. Skruenes diameter og lengde varierer i forhold til veggmonteringsbrakettens modell. Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TVapparatet bli skadet inni eller det kan falle ned osv. 10 mm - 12 mm Skrue (følger med veggmonteringsbraketten) Veggmonteringsbrakett Bæring • Før du bærer TV-apparatet, må du koble fra alle kablene. • Et stort TV-apparat må bæres av to eller flere personer. • Når du transporterer TV-en for hånd, må du holde den som vist under. Ikke utsett LCD-skjermen og rammen rundt for pressbelastning. 3 NO NO