Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Hjemmenettverk (kun

Hjemmenettverk (kun KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Tilkobling til et hjemmenettverk Du kan nyte ulikt innhold (f.eks. foto-, musikkog videofiler) som er lagret på DLNA Certified mediaservere. Hjemmenettverksfunksjonen lar deg nyte nettverksinnhold i andre rom. Spille av bilder/musikk/video 1 Trykk HOME og velg [Media] [Foto], [Musikk] eller [Video] ønsket mediaserver. 2 Velg filer eller mapper å spille av fra listen. Merk • Serveren må være DLNA Certified. • Filene fra en nettverksenhet må være av følgende formater: Stillbilder: JPEG Musikk: MP3, lineær PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • Avhengig av filen kan den være umulig å spille av selv ved bruk av støttede formater. Renderer Du kan spille av foto-, musikk- og videofiler som er lagret på nettverksenheter (f.eks. digitale kameraer, mobiltelefoner, pc) på TV-skjermen ved å betjene enheten direkte. Nettverket må også bestå av Renderer-kompatible enheter. Renderer-innstillinger Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Innstilling av hjemmenettverk] [Renderer]. Visningsinnstillinger for mediaservere Velg hjemmenettverksservere som skal vises på menyen Hjem. Opptil 10 servere kan vises. 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Innstilling av hjemmenettverk] [Innstillinger for visning av server]. 2 Velg serveren som skal vises i Enhetsvalg. Innstillinger Systeminnstillinger Merk • Alternativene du kan justere varierer avhengig av situasjonen. Alternativer som ikke er tilgjengelige er skyggelagt eller vises ikke. • Satellittfunksjoner er kun tilgjengelige for satellittmodeller. Bilde Bildemodus Stiller inn en bildemodus. Tilbakestill Tilbakestiller alle [Bilde]-innstillinger utenom [Bildemodus] til standardinnstillinger. Bakgr.lys Justerer lysstyrken til bakgrunnslyset. Kontrast Øker eller reduserer bildekontrast. Lysstyrke Gjør bildet lysere eller mørkere. Farge Øker eller reduserer bildeintensiteten. Fargetone Øker eller reduserer de grønne og røde tonene. 18 NO

Fargetemperatur Justerer hvitheten i bildet. Skarphet Gjør bildet skarpere eller mykere. Naturlig gjengivelse Justerer finhet og støy for å få realistiske bilder. Oppløsning: Justerer finhet og kontrast. Velg [Manuell] for å justere skarpheten. Støyreduksjon Reduserer bildestøyen ("snø" på bildet) ved et svakt kringkastingssignal. MPEG støyreduksjon Reduserer bildestøy i MPEG-komprimert video. Filmmodus Gir forbedret bildebevegelse ved avspilling av BD- (Blu-ray Disc), DVD- eller VCR-bilder tatt på film. Velg [Auto] for å representere originalt filmbasert innhold slik det er. Merk • Hvis bildet har uregelmessige signaler eller for mye støy, slås [Filmmodus] automatisk av selv om [Auto] er valgt. Avanserte innstillinger Stiller inn [Bilde]-innstillinger med flere detaljer. Tilbakestill: Tilbakestiller alle avanserte innstillinger til standardinnstillinger. Avansert kontrastkorr.: Justerer automatisk [Bakgr.lys] og [Kontrast] til mest passende innstillinger ved mørke bilder. Sortnivåkorrigering: Fremmer mørke områder av bildet for sterkere kontrast. Gamma: Justerer balansen mellom lyse og mørke områder av bildet. Fremhev hvitt: Fremmer hvite farger. Ekte farger: Gjør farger livligere. LED-beveg.modus: Reduserer uskarphet i filmer ved å kontrollere LED-bakgrunnslyskilden, men lysstyrken reduserer. Lyd Lydmodus Velg i henhold til innholdet du vil bruke. Tilbakestill Tilbakestill innstillingene for [Equalizer], [Tydelige stemmer], [Auto volumjust.], [Balanse] og [Volumforstilling]. Equalizer Justerer innstillinger for lydfrekvens. Tydelige stemmer Gjør stemmer tydeligere. Auto volumjust. Minimerer forskjellen i volumnivået mellom alle programmer og reklamer. Balanse Fremmer venstre eller høyre høyttalerbalanse. Volumforstilling Justerer volumnivået til gjeldende inngang relativ til andre innganger. Flerspråklig lyd Stiller inn lyden fra høyttaleren til [Mono], [Stereo], [A] eller [B]. Merk • Hvis signalet er svært svakt, blir lyden automatisk mono. • Hvis stereolyden inneholder støy ved mottak av et NICAM-program, velg [Mono]. Lyden blir mono, men støyen reduseres. • [Flerspråklig lyd]-innstillingen lagres for hver programposisjon. • Du kan ikke lytte til stereokringkastingslyd når [Mono] er valgt. Tips • Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TVen, still inn [Flerspråklig lyd] til [Stereo], [A] eller [B]. 19 NO NO