Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Norvégien

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll Fjärrkontrollens form, plats, tillgänglighet och funktion för fjärrkontrollknapparna kan variera mellan olika regioner/länder och TV-modeller. Sifferknappar • Välj kanaler. För kanalnummer 10 eller högre trycker du snabbt på nästa siffra. • I textläge anger du det tresiffriga sidnumret för att välja sida. EXIT Återgå till föregående skärm eller gå ur menyn. Om en interaktiv applikationstjänst är tillgänglig, tryck för att gå ur tjänsten. Färgade knappar Visar funktionsguide (när färgade knappar finns). NETFLIX (Endast för begränsad region/ land/TV-modell) Tillgår “NETFLIX”-onlinetjänsten. / (Visa info/text) • Visar information. Tryck en gång för att visa information om programmet/ ingången som du tittar på. Tryck igen för att ta bort visningen från skärmen. • I textläget visas dold information (t.ex. svar på en fråga). SLEEP Tryck upprepade gånger tills TV:n visar tiden i minuter ([Av]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/ [60 min]/[90 min]/[120 min]) som du vill att TV:n ska förbli på innan den stängs av. För att avbryta avstängningstimern, tryck på SLEEP upprepade gånger tills [Av] visas. //// (Val av alternativ/Enter) • Välj eller justera alternativ. • Bekräfta valda alternativ. RETURN • Återgår till föregående skärm för en meny som visas. • Stoppar uppspelning när bild-/musik-/ videofil spelas. / (Ingångsväljare/Text halt) • Visar och väljer ingångskälla. • I textläge fryser aktuell sida. DIGITAL/ANALOG Växlar till digital eller analog ingång. HOME Visar eller stänger menyn. +/– (Volym) Ställer in volymen. 8 SE

AUDIO Välj ljud för flerspråkig källa eller ljudkanalsval för det program som tittas på för tillfället (Beror på programkällan). (Textning) Ändrar undertextinställningen (sidan 21). /////// • Använd mediainnehåll på TV och ansluten BRAVIA Sync-kompatibel enhet. • Denna knapp kan också användas för att manövrera VOD (Video on demand)- tjänstuppspelning. Tillgänglighet beror på VOD-tjänsten. (endast KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) / (TV-standby) Startar TV:n eller placerar den i standbyläge. SYNC MENU Tryck för att visa BRAVIA Sync-menyn och välj sedan ansluten HDMI-utrustning från [Val av enhet]. Följande alternativ kan väljas i BRAVIA Syncmenyn. Enhetsstyrning: Använd [Enhetsstyrning] för att manövrera utrustning som är kompatibel med BRAVIA Sync-kontroll. Välj alternativ i [Home (Meny)], [Alternativ], [Innehållslista] och [Stäng av] för att manövrera utrustningen. Högtalare: Välj [TV-högtalare] eller [Ljudanläggning] för att mata ut TV:ns ljud från TV-högtalarna eller ansluten ljudutrustning. TV-styrning: Använd menyn [TV-styrning] för att manövrera TV:n från menyn [Home (Meny)] eller [Alternativ]. Återgå till TV: Välj detta alternativ för att återgå till TVprogrammet. (Text) I textläget visas textsändning. Varje gång du trycker på ändras skärmen i cykler enligt följande: Text Text över TV-bilden (blandläge) Ingen text (avsluta texttjänsten) GUIDE (EPG) Visar den digitala EPG:n (Electronic Programme Guide) (sidan 16). OPTIONS Visar en lista som innehåller snabbval till vissa inställningsmenyer. Alternativen i listan varierar baserat på aktuell inmatning och/eller innehåll. (Hoppa) Återgår till den föregående kanal eller ingång som visades i mer än 15 sekunder. PROG +/–/ / • Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal. • I textläge väljs nästa ( ) eller föregående ( ) sida. (Avstängt ljud) Stänger av ljudet. Tryck igen för att återställa ljudet. TITLE LIST Visa Titellistan. (Brett läge) Ändra visningen på skärmen. Tryck upprepade gånger för att välja önskad inställning för brett läge (sidan 13). Tips! •Sifferknapparna 5, , PROG + och AUDIO har upphöjda punkter. Använd de taktila punkterna som referens när du styr TV:n. Obs! • Om textning har valts och användaren startar en applikation med digital text via ”text”-knappen kan textning ibland sluta visas. När användaren avslutar applikationen digital text fortsätter textkodningen automatiskt. 9 SE SE