Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

Zvuk Nepočuť žiaden

Zvuk Nepočuť žiaden zvuk, avšak obraz je dobrý Stlačte tlačidlo +/–alebo (stlmiť). Skontrolujte, či je položka [Reproduktor] v časti [Nastavenie AV] nastavená na možnosť [Reproduktor TV] (strana 27). Skontrolujte, či je k televíznemu prijímaču pripojený konektor slúchadiel. Nepočuť žiaden alebo zašumený zvuk Skontrolujte, či je nastavenie systému televízneho prijímača vhodné (strana 20). Kanály Nedá sa vybrať požadovaný kanál Prepnite medzi digitálnym a analógovým režimom a vyberte požadovaný digitálny alebo analógový kanál. Niektoré kanály sú prázdne Kanál je len pre zakódované/predplatené služby. Predplaťte si platenú televíznu službu. Kanál sa používa len na prenos údajov (žiaden obraz alebo zvuk). Kontaktujte vysielateľa, ktorý vám poskytne podrobnosti o prenose. Digitálne kanály sa nezobrazujú Informujte sa u poskytovateľa pripojenia, či je vo vašej oblasti možný príjem digitálneho vysielania. Kúpte si výkonnejšiu anténu. Zmena rozsahu ladenia (k dispozícii v závislosti od vášho regiónu/krajiny) Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte t [Nastavenie programu] t [Digitálne nastavenie] t [Digitálne ladenie] t [Automatické digitálne ladenie] t [Rozsah automatického ladenia]. [Normálne] Vyhľadanie dostupných kanálov v rámci oblasti alebo krajiny. [Plný] Vyhľadanie dostupných kanálov bez ohľadu na oblasť alebo krajinu. Poznámka • [Automatická aktualizácia] je k dispozícii v závislosti od vášho regiónu/krajiny. Tip • Po presťahovaní na nové miesto, zmene poskytovateľa služieb alebo za účelom vyhľadania novo zavedených kanálov môžete aktivovať funkciu [Automatické digitálne ladenie]. • Odporúča sa nastaviť [Digitálne nastavenie] t [Tech. nastavenie] t [Automatická aktualizácia] na [Zap.], aby ste umožnili automatické pridávanie nových digitálnych služieb, keď budú k dispozícii. Pri nastavení na [Vyp.] budete informovaní o nových digitálnych službách správou na obrazovke a služby nebudú pridané automaticky. Dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho regiónu/krajiny. Ak nie je dostupná, na pridanie nových služieb vykonajte [Automatické digitálne ladenie]. Sieť * Počas nahrávania nie je možné používať službu VOD. Aké zariadenia sa môžu pripojiť na používanie s funkciou Zrkadlenie obrazovky? Je možné pripojiť zariadenia kompatibilné s technológiou Zrkadlenia obrazovky spoločnosti Sony (Xperia). Video alebo zvuk niekedy vypadne Zariadenia vyžarujúce rádiové vlny, ako napríklad iné zariadenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo mikrovlnné rúry, môžu interferovať s funkciou Zrkadlenia obrazovky, ktorá používa bezdrôtovú sieť LAN. TV alebo zariadenia kompatibilné s funkciou Zrkadlenia obrazovky od spoločnosti Sony (Xperia) umiestnite ďalej od takých zariadení, alebo ich vypnite, ak je to možné. Rýchlosť komunikácie sa môže meniť podľa vzdialenosti alebo prekážok medzi zariadeniami, konfigurácie zariadení, stavu rádiových vĺn, vyťaženia linky, alebo podľa použitého zariadenia. Komunikácia môže vypadávať kvôli stavu rádiových vĺn. Niektoré položky z plateného obsahu nie je možné prehrať Zdrojové zariadenie musí byť kompatibilné so systémom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1. Niektorý platený obsah sa na nekompatibilnom zdrojovom zariadení nemusí zobraziť. Aplikácie sú nedostupné Skontrolujte, či bol kábel LAN alebo sieťový kábel smerovača/modemu* správne pripojený. * Váš smerovač/modem musí byť nastavený vopred, aby sa k internetu pripojil. Nastavenia smerovača/modemu vám po kontaktovaní poskytne poskytovateľ internetového pripojenia. Pokúste sa použiť aplikácie neskôr. Server poskytovateľa obsahu aplikácií môže byť mimo prevádzky. 36 SK

Niekedy, keď používam bezdrôtovú sieť LAN, kvalita video prúdu je nízka Kvalita pripojenia bezdrôtovej siete sa mení v závislosti od vzdialenosti alebo prekážok (napr. steny) medzi TV a bezdrôtovým smerovačom (prístupovým bodom), interferencií prostredia a kvality bezdrôtového smerovača (prístupového bodu). Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN nefunguje, alebo podmienky príjmu rádiových vĺn sú zlé Skontrolujte miesto inštalácie TV a bezdrôtového smerovača (prístupového bodu). Stav signálu môže byť ovplyvnený z nasledujúcich dôvodov. V blízkosti sú umiestnené iné bezdrôtové zariadenia, mikrovlnné rúry, žiarivky, atď. Medzi bezdrôtovým smerovačom (prístupovým bodom) a TV sa nachádzajú podlahy alebo steny. Ak problém pretrváva aj po kontrole vyššie uvedeného, pokúste sa vytvoriť drôtové prepojenie LAN. Nekvalitný obraz videa z internetu Kvalita závisí od originálneho videa poskytnutého pomocou poskytovateľa obsahu internetu a od šírky pásma vášho pripojenia. Určitý internetový obsah zobrazuje so stratou detailov, zvlášť počas rýchlych pohybov alebo tmavých scén Kvalita videa a veľkosť obrazu závisia od rýchlosti širokopásmového pripojenia a výkonu poskytovateľov obsahu. Internetový obsah má dobrú kvalitu obrazu ale žiadny zvuk Kvalita závisí od originálneho obsahu poskytnutého pomocou poskytovateľa internetového obsahu a od šírky pásma vášho pripojenia. Kvôli povahe internetového videa neobsahujú všetky videá zvuk. Váš TV sa nedokáže pripojiť k serveru Skontrolujte kábel siete LAN alebo pripojenie k vášmu serveru a k vášmu TV. Skontrolujte, či je sieť správne nakonfigurovaná na TV. Zobrazí sa správa, že televízny prijímač sa nedokáže pripojiť k vašej sieti Skontrolujte aktuálne nastavenia siete. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] t [Nastavenia systému] t [Nastavenie] t [Sieť] t [Nastavenie siete] t [Zobraziť nastavenia a stav siete]. Ak sú všetky vaše nastavenia siete „-“, váš server nemusí byť správne pripojený. Skontrolujte sieťové pripojenia alebo návod na použitie servera ohľadom informácií o pripojení. Opätovne nakonfigurujte nastavenia siete. Ak je kábel LAN pripojený k aktívnemu serveru a TV získal adresu IP, skontrolujte pripojenia a konfigurácie mediálnych serverov s certifikáciou DLNA Certified. Poznámka Svoju konfiguráciu adresy IP môžete zobraziť voľbou možnosti [Zobraziť nastavenia a stav siete]. Server médií DLNA Certified je nedostupný, hoci je v zozname pod položkou [Médium] v ponuke Domov Skontrolujte váš LAN kábel/prepojenie alebo vaše pripojenie k serveru. Televízny prijímač mohol stratiť spojenie so serverom. Vykonajte [Diagnostika servera], ak chcete zistiť, či váš server médií správne komunikuje s televíznym prijímačom. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] t [Nastavenia systému] t [Nastavenie] t [Sieť] t [Nastavenie domácej siete] t [Diagnostika servera]. Pri používaní funkcie renderera nie je možné prehrávať hudobné súbory Niektoré aplikácie zobrazujú súbor s fotografiou predinštalovaný v PC spolu s prehrávaním hudby pri používaní funkcie renderera. V závislosti od predinštalovaného súboru s fotografiou nemusí byť prehrávanie hudby možné, ale keď zmeníte súbor s fotografiou, môže sa umožniť. SK Nedarilo sa pripojenie k internetu Skontrolujte, či bol kábel LAN alebo sieťový kábel smerovača/modemu* správne pripojený. * Váš smerovač/modem musí byť nastavený vopred, aby sa k internetu pripojil. Nastavenia smerovača/modemu vám po kontaktovaní poskytne poskytovateľ internetového pripojenia. Nemáte ID v službe YouTube Ak v službe YouTube nemáte ID a heslo, zaregistrujte si ich cez nižšie uvedenú adresu. http://www.google.com/device (ID a heslo služby YouTube si môžete zaregistrovať aj zo svojho PC.) Po zaregistrovaní svojho ID ho môžete okamžite používať. 37 SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66: Blokovat soubory cookie jiných spo
 • Page 67 and 68: První den v týdnu: Nastaví jako
 • Page 69 and 70: Nastavení sítě (pouze pro Spojen
 • Page 71 and 72: Kvalita obrazu • Kompozitní AV k
 • Page 73 and 74: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 75 and 76: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 77 and 78: Obecné Televizor se automaticky vy
 • Page 79 and 80: Napájení, informační list výro
 • Page 81 and 82: 39 CZ CZ
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Zakázané použitie Televízny pri
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ak sa nedokážete pripojiť k inte
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Zoznam digit. Programov 1 V digitá
 • Page 99 and 100: Hudobný formát USB •LPCM (.wav)
 • Page 101 and 102: Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep
 • Page 103 and 104: Miera kombinácie Úprava hlavnej v
 • Page 105 and 106: Satelitný programový zámok Zablo
 • Page 107 and 108: Časové pásmo Umožňuje manuáln
 • Page 109 and 110: Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n
 • Page 111 and 112: Kvalita obrazu • Kompozitný AV k
 • Page 113 and 114: Zmena nastavenia pásma (pre odborn
 • Page 115: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 119 and 120: Špecifikácie Systém Systém pane
 • Page 121 and 122: Poznámky k funkcii Digital TV •
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő A távvezérlő alakj
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6
 • Page 140 and 141: Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE
 • Page 142 and 143: Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x
 • Page 144 and 145: A hangszóró hangját [Mono], [Szt
 • Page 146 and 147: Másodlagos választott nyelv Vála
 • Page 148 and 149: Műholdas program lezárása Letilt
 • Page 150 and 151: HDD be- és kiregisztrálásához a
 • Page 152 and 153: Takarékosság Törlés Az aktuáli
 • Page 154 and 155: Képminőség • AV kompozit kábe
 • Page 156 and 157: Megjegyzés • A csatlakoztatni k
 • Page 158 and 159: További információk Hibaelhárí
 • Page 160 and 161: Alkalmazások nem érhetők el Ell
 • Page 162 and 163: Műszaki adatok Rendszer Megjelení
 • Page 164 and 165: Megjegyzések a digitális tv-funkc
 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta