Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Slovaque

7 Ak je pripojené viac

7 Ak je pripojené viac ako jedno zariadenie USB, stlačením červeného tlačidla vyberte položku [Možnosti prehr.], potom položku [Výber zariadenia] a vyberte príslušné zariadenie USB (len model KDL-40RD45x / 32RD43x). Možnosti prehr. Stlačením červeného tlačidla v náhľade zobrazíte zoznam nastavení prehrávania USB. Nastavenie kvality obrazu a zvuku médií z USB Počas prehrávania médií stlačte tlačidlo OPTIONS, potom vyberte [Obraz] alebo [Zvuk]. Poznámka • Stláčaním tlačidiel /// a následným stlačením tlačidla vyberte položku a upravte ju. Prehrávanie fotografií v prezentácii (Fotografia) 1 Stlačením zeleného tlačidla v zobrazení miniatúr spustíte prezentáciu. Ak chcete nastaviť položku [Efekt prezentácie] a [Rýchlosť prezentácie], stlačte tlačidlo OPTIONS [Možnosti prehr.]. Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte tlačidlo RETURN. Poznámka • Keď televízny prijímač pristupuje k údajom v zariadení USB, dodržiavajte tieto pokyny: Nevypínajte televízny prijímač. Neodpájajte kábel USB. Neodpájajte zariadenie USB. Mohli by sa poškodiť údaje v zariadení USB. • Spoločnosť Sony neručí za žiadne poškodenie ani za stratu údajov na záznamovom médiu v dôsledku nesprávnej funkcie ktoréhokoľvek pripojeného zariadenia alebo televízneho prijímača. • Systém súborov v zariadení USB podporuje FAT16, FAT32 a NTFS. • Názov súboru a priečinka sa v niektorých prípadoch nemusí zobraziť správne. • Keď pripájate digitálny fotoaparát Sony, nastavte režim pripojenia USB fotoaparátu na možnosť Auto alebo Veľkokapacitný úložný priestor. Ďalšie informácie o režime pripojenia USB nájdete v návode dodávanom s digitálnym fotoaparátom. • Používate úložné zariadenia USB kompatibilné s normami triedy veľkokapacitných úložných zariadení USB. • Ak vybraný súbor obsahuje nesprávne informácie kontajnera alebo sú tieto informácie neúplné, nebude ho možné prehrať. Formát USB videa •AVI (.avi) Videokodek: Zvukový kodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (dvojkanálový), MPEG4 AAC (dvojkanálový), MPEG4 HE- AAC (dvojkanálový), Dolby Digital (dvojkanálový), Dolby Digital Plus(dvojkanálový), WMA v8, MP3 •ASF(.wmv,.asf) Videokodek: WMV v9, Xvid, VC-1 Zvukový MP3, WMA v8 kodek: • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Videokodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Zvukový MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 kodek: AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC •MKV(.mkv) Videokodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Zvukový kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (dvojkanálový), MPEG4 AAC (dvojkanálový), MPEG4 HE-AAC (dvojkanálový), Dolby Digital (dvojkanálový), WMA v8, Dolby Digital Plus (dvojkanálový), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM(.webm) Videokodek: VP8 Zvukový VORBIS kodek: • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Videokodek: MPEG1, MPEG2 Zvukový MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby kodek: Digital (dvojkanálový), Dolby Digital Plus (dvojkanálový), DTS, DTS 2.0 •TS(.ts,.m2ts) Videokodek: MPEG2, H.264, VC-1 Zvukový kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital,Dolby Digital Plus (dvojkanálový), DTS, DTS 2.0 18 SK

Hudobný formát USB •LPCM (.wav) • MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) Formát USB fotografií • JPEG (.jpg, .jpeg) Poznámka • Prehratie vyššie uvedených formátov nie je zaručené. Domáca sieť (len model KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) Pripojenie k domácej sieti Môžete si užívať rôzny obsah (napr. fotografie/ hudbu/súbory videa) uložené na mediálnych serveroch s certifikáciou DLNA Certified. Funkcia domácej siete vám umožní užívať si obsah zo siete aj v iných miestnostiach. Prehrávanie fotografií/hudby/videa 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Médium] [Fotografia], [Hudba] alebo [Video] požadovaný mediálny server. 2 Vyberte si súbory alebo priečinky na prehrávanie zo zoznamu. Poznámka • Server musí mať certifikáciu DLNA Certified. • Súbory zo siete musia byť v nasledovných formátoch: Fotografie: JPEG Hudba: MP3, linear PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné dokonca ani pri použití podporovaných formátov. Renderer Môžete prehrávať fotografie, hudbu a súbory videa uložené na sieťových zariadeniach (napr. digitálnych fotoaparátoch, mobilných telefónoch, PC) na obrazovke televízneho prijímača priamou obsluhou cieľového zariadenia. Na sieť by mali byť pripojené zariadenia kompatibilné s rendererom. Nastavenie Renderera Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie domácej siete] [Renderer]. Nastavenia zobrazenia mediálnych serverov V ponuke Domov vyberte zobrazovanie domácich sieťových serverov. Je možné zobraziť až 10 serverov. 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie domácej siete] [Nastavenie zobrazenia serverov]. 2 Vyberte server, ktorý sa má zobraziť vo Výbere zariadenia. Nastavenia Nastavenia systému Poznámka • Možnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od konkrétnej situácie. Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec. • Funkcie satelitu sú k dispozícii len pre satelitné modely. Obraz Režim obrazu Nastavenie režimu obrazu. Reset Obnovenie všetkých nastavení položky [Obraz], okrem položky [Režim obrazu] na predvolené nastavenia. Podsvietenie Úprava jasu podsvietenia. Kontrast Zvýšenie alebo zníženie kontrastu obrazu. Jas Zjasnenie alebo stmavenie obrazu. 19 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48: Umístění: • Venkovní prostor
 • Page 49 and 50: Součásti a ovládací prvky Telev
 • Page 51 and 52: AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného
 • Page 53 and 54: Typ 2: Zabezpečená síť bez nast
 • Page 55 and 56: Sledování televize Změna stylu z
 • Page 57 and 58: Používání televizoru v režimu
 • Page 59 and 60: Volby přehrávání Stisknutím č
 • Page 61 and 62: Barevná teplota Nastavuje bílé b
 • Page 63 and 64: Automatické ladění - rozsah [Nor
 • Page 65 and 66: Blokovat soubory cookie jiných spo
 • Page 67 and 68: První den v týdnu: Nastaví jako
 • Page 69 and 70: Nastavení sítě (pouze pro Spojen
 • Page 71 and 72: Kvalita obrazu • Kompozitní AV k
 • Page 73 and 74: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 75 and 76: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 77 and 78: Obecné Televizor se automaticky vy
 • Page 79 and 80: Napájení, informační list výro
 • Page 81 and 82: 39 CZ CZ
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Zakázané použitie Televízny pri
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ak sa nedokážete pripojiť k inte
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97: Zoznam digit. Programov 1 V digitá
 • Page 101 and 102: Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep
 • Page 103 and 104: Miera kombinácie Úprava hlavnej v
 • Page 105 and 106: Satelitný programový zámok Zablo
 • Page 107 and 108: Časové pásmo Umožňuje manuáln
 • Page 109 and 110: Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n
 • Page 111 and 112: Kvalita obrazu • Kompozitný AV k
 • Page 113 and 114: Zmena nastavenia pásma (pre odborn
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Niekedy, keď používam bezdrôtov
 • Page 119 and 120: Špecifikácie Systém Systém pane
 • Page 121 and 122: Poznámky k funkcii Digital TV •
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő A távvezérlő alakj
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6
 • Page 140 and 141: Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE
 • Page 142 and 143: Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x
 • Page 144 and 145: A hangszóró hangját [Mono], [Szt
 • Page 146 and 147: Másodlagos választott nyelv Vála
 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta