Views
11 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

2 Rezervoar za vodu 3

2 Rezervoar za vodu 3 Ručka za nošenje za rezervoar za vodu 4 Izborni prekidač 5 Komandno polje 6 Prikaz - OFF položaj 7 Prikaz - nedostatak vode (crveno) 8 Prikaz - grejanje (zeleno) 9 Minimalni stepen pare 10 Izborno područje za mlaz pare 11 Maksimalni stepen pare 12 Stepen pare Vapohydro funkcije 13 Zatvarač za odeljak za pribor 14 Zatvarač za održavanje 15 Ručka za nošenje 16 Držač za pribor 17 Prihvatni držač pribora 18 Prihvatni držač za strujni priključni kabl 19 Držač za odlaganje podnog nastavka 20 Strujni priključni kabl sa strujnim utikačem 21 Točkovi (2 komada) 22 Upravljački točkić 23 Parni pištolj 24 Poluga za paru 25 Taster za deblokadu 26 Zaštita za decu 27 Parno crevo 28 Parni utikač 29 Uska mlaznica 30 Okrugla četka (mala) 31 **/***Visokoučinska mlaznica 32 **/***Okrugla četka (velika) 33 Ručna mlaznica 34 Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu 35 Produžne cevi (2 komada) 36 Taster za deblokadu 37 Podni nastavak 38 Čičak spoj 39 Krpa od mikrovlakana za pod (1 komad) 40 **/***Krpa od mikrovlakana za pod (2 komada) 41 **/***Klizač za tepihe 42 Sredstvo za uklanjanje kamenca 43 */***Pegla na paru pod pritiskom 44 */***Prekidač pare (dole) 45 */***Indikator (narandžasto) - grejanje 46 */***Prekidač pare (gore) 47 */***Bravica za prekidač pare 48 */***Regulator temperature 49 */***Parni utikač *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montaža Montaža pribora 1. Otvoriti poklopac utikača uređaja. Slika B 2. Utaknuti parni utikač u utikač uređaja sve dok parni utikač čujno ne nalegne. Slika B 3. Otvoreni kraj pribora gurnuti na parni pištolj sve dok ne nalegne taster za deblokadu parnog pištolja. Slika H 4. Otvoreni kraj pribora gurnuti na usku mlaznicu. Slika I 5. Produžne cevi povezati sa parnim pištoljem. a 1. produžnu cev gurnuti na parni pištolj sve dok ne nalegne taster za deblokadu parnog pištolja. Spojna cev je povezana. b 2. produžnu cev gurnuti na 1. produžnu cev. Spojne cevi su povezane. Slika J 6. Pribor i/ili podni nastavak gurnuti na slobodni kraj produžne cevi. Slika K Pribor je povezan. Odvajanje pribora 1. Zaštitu za decu postaviti unazad. Poluga za paru je blokirana. 2. Pritisnuti poklopac utikača uređaja prema dole i izvući parni utikač iz utikača uređaja. 3. Pritisnuti taster za deblokadu i razdvojiti delove. Slika P Rad Punjenje vode Rezervoar za vodu može u svakom trenutku da se skine u svrhu punjenja ili da se napuni direktno na uređaju. PAŽNJA Oštećenja na uređaju Usled neodgovarajuće vode mogu da se začepe mlaznice odn. pokazivač nivoa vode može da se ošteti. Nemojte sipati čistu destilovanu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilovane vode pomešane sa običnom vodom. Naspite kondezovanu vodu iz sušilice za veš. Nemojte sipati sakupljenu kišnicu. Nemojte sipati deterdžente ili druge dodatke (npr. mirisi). Skidanje rezervoara za vodu u svrhu punjenja 1. Rezervoar za vodu povući uspravno prema gore. Slika C 2. Rezervoar za vodu napuniti uspravno običnom vodom ili mešavinom obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode sve do oznake „MAX“. 3. Postaviti rezervoar za vodu i pritisnuti prema dole sve dok ne nalegne. 140 Srpski

Punjenje rezervoara za vodu direktno na uređaju 1. Običnu vodu ili mešavinu obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode napuniti iz posude u otvor za punjenje na rezervoaru za vodu sve do oznake „MAX“. Slika D Uključivanje uređaja Napomena Ako u parnom kotlu nema nikako ili nedovoljno vode, pokreće se pumpa za vodu i transportuje vodu iz rezervoara za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može da potraje nekoliko minuta. Napomena Uređaj na svakih 60 sekundi kratkotrajno zatvara ventil, pri čemu se može čuti tiho škljocanje. Zatvaranje sprečava eventualno blokiranje ventila. Na ovaj način se ne utiče na ispust pare. 1. Postaviti uređaj na stabilnu podlogu. 2. Strujni utikač utaknuti u utičnicu. Slika E 3. Izborni prekidač iz položaja OFF okrenuti na izborno područje za jačinu pare. Treperi zeleni indikator-grejanje. Slika F 4. Sačekati dok zeleni indikator-grejanje ne svetli trajno. Slika G 5. Pritisnuti polugu za paru. Slika H Para ističe. Regulacija količine pare Pomoću izbornog prekidača za količinu pare se reguliše količina pare koja ističe. Izborni prekidač nudi mogućnosti podešavanja od min. stepena pare za blage zaprljanosti do maks. stepena pare za grube nečistoće. VapoHydro funkcija služi za uklanjanje jakih nečistoća u teško pristupačnim područjima. 1. Izborni prekidač za količinu pare postaviti na potrebnu količinu pare. 2. Pritisnuti polugu za paru. 3. Pre početka čišćenja, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala. Dopunjavanje vode U slučaju nedostatka vode indikator-nedostatak vode treperi crveno i oglašava se signalni zvuk. Napomena Pumpa za vodu dopunjava parni kotao u intervalima. Ako je punjenje uspešno, gasi se crveni indikatornedostatak vode. Napomena Ako u parnom kotlu nema nikako ili nedovoljno vode, pokreće se pumpa za vodu i transportuje vodu iz rezervoara za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može da potraje nekoliko minuta. PAŽNJA Oštećenja na uređaju Usled neodgovarajuće vode mogu da se začepe mlaznice odn. pokazivač nivoa vode može da se ošteti. Nemojte sipati čistu destilovanu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilovane vode pomešane sa običnom vodom. Naspite kondezovanu vodu iz sušilice za veš. Nemojte sipati sakupljenu kišnicu. Nemojte sipati deterdžente ili druge dodatke (npr. mirisi). 1. Rezervoar za vodu napuniti običnom vodom ili mešavinom obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode sve do oznake „MAX“. Uređaj je spreman za upotrebu. Isključivanje uređaja 1. Prekidač okrenuti u položaj OFF. Slika N Uređaj je isključen. 2. Pritisnuti polugu za paru sve dok para ne prestane izlaziti. Slika O Parni kotao nije pod pritiskom. 3. Zaštitu za decu postaviti unazad. Poluga za paru je blokirana. 4. Pritisnuti utičnicu uređaja prema dole i izvući parni utikač iz utičnice uređaja. 5. Strujni utikač izvući iz utičnice. 6. Isprazniti rezervoar za vodu. Ispiranje parnog kotla Parni kotao uređaja isprati najkasnije nakon svakog 8. punjenja rezervoara. 1. Isključiti uređaj, pogledati poglavlje Isključivanje uređaja. 2. Ostaviti uređaj da se ohladi. 3. Isprazniti rezervoar za vodu. 4. Izvaditi pribor iz držača pribora. 5. Otvoriti zatvarač odeljka za pribor. 6. Izvaditi pribor iz odeljka za pribor. 7. Otvoriti zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postaviti na zatvarač za održavanje, uglaviti u vođicu i zaviti. Slika S 8. Parni kotao napuniti vodom i snažno zakrenuti. Na taj način se uklanjaju preostale naslage kamenca koje su se nataložile na dnu parnog kotla. 9. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla. Slika T Čuvanje uređaja 1. Okruglu četku odložiti u odeljak za pribor. 2. Ručnu mlaznicu utaknuti na 1 produžnu cev. 3. Produžne cevi utaknuti u držače za pribor. 4. Usku mlaznicu utaknuti u prihvatni držač za pribor. 5. Podni nastavak zakačiti u držač za odlaganje. Slika Q 6. Parno crevo obaviti oko produžnih cevi i utaknuti parni pištolj u podni nastavak. Slika R 7. Mrežni kabl odložiti u prihvatni držač mrežnog kabla. 8. Uređaj skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza. Važne instrukcije za primenu Čišćenje podnih površina Preporučujemo da se pod, pre upotrebe uređaja, pomete ili usisa. Na taj način se sa poda uklanjaju nečistoće i čestice još pre početka vlažnog čišćenja. Osvežavanje tekstilnih površina Pre tretmana uređajem uvek ispitati postojanost tekstila na nekom skrivenom mestu: tekstil izložiti pari, ostaviti da se osuši, a zatim proveriti da li je došlo do promena po pitanju boje i oblika. Srpski 141