Views
8 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Rundborste (liten) Den

Rundborste (liten) Den lilla rundborsten lämpar sig för rengöring av hårt sittande smuts. Med borstning kan hårt sittande smuts avlägsnas lättare. OBSERVERA Skadade ytor Borsten kan orsaka repor på känsliga ytor. Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor. 1. Fäst den lilla rundborsten på punktstrålmunstycket. Bild I Rundborste (stor) Den stora rundborsten lämpar sig för rengöring av stora runda ytor, t.ex. tvättfat, duschkar, badkar, diskhoar. OBSERVERA Skadade ytor Borsten kan orsaka repor på känsliga ytor. Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor. 1. Fäst den stora rundborsten på punktstrålmunstycket. Bild I Powermunstycke Powermunstycket lämpar sig för rengöring av hårt sittande smuts, urblåsning av hörn, fogar osv. 1. Fäst powermunstycket på punktstrålmunstycket på samma sätt som en rundborste. Bild I Handmunstycke Handmunstycket lämpar sig för rengöring av mindre tvättbara ytor, duschkabiner och speglar. 1. Skjut på handmunstycket på motsvarande sätt som punktstrålmunstycket på ångpistolen. Bild H 2. Dra överdraget över handmunstycket. Golvmunstycke Golvmunstycket lämpar sig för rengöring av tvättbara vägg- och golvbeläggningar, t.ex. stengolv, kakel och PVC-golv. OBSERVERA Skador på grund av ånginverkan Värme och genomfuktning kan leda till skador. Undersök värmebeständighet och ånginverkan på ett undanskymt ställe med minimal ångmängd innan du använder apparaten. Hänvisning Rengöringsmedelsrester eller behandlingsprodukter som finns på ytan som ska rengöras kan göra att det bildas ränder vid ångrengöringen, men de försvinner vid upprepad användning. Vi rekommenderar att sopa eller dammsuga golvet innan apparaten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen. Arbeta långsamt på kraftigt förorenade ytor, så att ångan har en längre verkningstid. 1. Anslut förlängningsrören till ångpistolen. Bild J 2. Skjut på golvmunstycket på förlängningsröret. Bild K 3. Fäst golvduken på golvmunstycket. a Lägg golvduken på golvet med kardborrbanden uppåt. b Tryck fast golvmunstycket lätt på golvduken. Bild L Golvduken fastnar på golvmunstycket tack vare kardborrskenan. Ta av golvduken 1. Sätt ena foten på golvdukens fothållare och lyft golvmunstycket uppåt. Bild L Hänvisning I början är golvtrasans kardborrband mycket starka och är därmed svåra att ta bort från golvmunstycket. När golvtrasan har använts några gånger och dessutom tvättats är den lättare att ta av från golvmunstycket och har uppnått optimal vidhäftningsförmåga. Parkera golvmunstycke 1. Haka i golvmunstycket i parkeringshållaren vid arbetsuppehåll. Bild Q Mattrengörare Mattrengöraren används för att fräscha upp mattor. OBSERVERA Skador på mattrengörare och matta Föroreningar på mattrengöraren samt värme och genomfuktning kan medföra skador på mattan. Kontrollera före användning värmebeständigheten och ångeffekten på mattan på ett diskret ställe med minsta ångmängd. Följ mattillverkarens rengöringsinstruktioner. Kontrollera att mattan har sugits och fläckar har tagits bort innan mattrengöraren används. Avlägsna eventuella vattenansamlingar (kondensat) i maskinen före användning och efter driftpauser genom avkokning till ett avlopp (utan golvduk/med tillbehör). Använd mattrengöraren endast med golvduk på golvmunstycket. Ångrenrör med låg ångnivå när du använder mattrengöraren. Rikta inte ångan kontinuerligt på ett enda ställe (max. 5 sekunder) för att förhindra kraftig fuktning och risken för skador på grund av temperaturinverkan. Använd inte mattrengöraren på mattor med lång lugg. Fästa mattrengöraren på golvmunstycket 1. Fäst golvduken på golvmunstycket, se kapitel Golvmunstycke. Bild L 2. För in golvmunstycket i mattrengöraren med lätt tryck tills det snäpper fast. Bild M 3. Påbörja mattrengöringen. Ta av mattrengöraren från golvmunstycket FÖRSIKTIGHET Brännskador på foten Mattrengöraren kan värmas upp under rengöring med ånga. Mattrengöraren får inte användas eller tas av barfota eller med öppna sandaler. Mattrengöraren får endast användas eller tas av med lämpliga skor. 1. Tryck ned mattrengörarens fotreglage med skospetsen. 2. Lyft golvmunstycket uppåt. Bild M Ångstrykjärn Hänvisning Vi rekommenderar att använda KÄRCHER strykbräda med aktiv ånguppsugning. Den här strykbrädan är optimalt anpassad till maskinen. Den underlättar och påskyndar strykningen. Den strykbräda som används ska 66 Svenska

åtminstone ha ett gallerliknande strykunderlag som släpper igenom ånga. Hänvisning Ställ inte in ångnivån för VapoHydro-funktionen när ångstrykjärnet är anslutet eftersom stryktvätten då blir blöt. Rekommenderade ångnivåer Nivå Klädtyg Min. ångnivå Lite skrynkliga kläder Max. ångnivå Jeans 1. Se till att det finns kranvatten eller en blandning av kranvatten och max. 50 % destillerat vatten i ångrengörarens ångbehållare. 2. Anslut strykjärnets ångkontakt till maskinkontakten tills den hakar i så det hörs. 3. Ta ångrengöraren i drift, se kapitel Slå på maskinen. 4. Vänta tills ångrengöraren är klar att använda. Ångstrykning Samtliga textilier kan strykas med ånga. Stryk känsliga tyger eller tryck på baksidan eller enligt tillverkarens anvisningar. OBSERVERA Skador på klädesplagg Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå. Följ klädesplaggets strykanvisningar. Hänvisning För känsliga textilier rekommenderar vi att använda KÄRCHER antifäststryksula BE 6006. Hänvisning Strykjärnssulan måste vara varm för att ångan inte ska kondensera på sulan och droppa på stryktvätten. För ångning av gardiner, klänningar osv. kan strykjärnet hållas lodrätt. 1. Ställ in strykjärnets temperaturregulator inom det markerade området ( /MAX). Så snart som den orange kontrollampan för uppvärmning av strykjärnet slocknar kan strykningen påbörjas. 2. Aktivera omkopplaren för ånga (upptill) eller omkopplaren för ånga (nedtill). • Intervallångning: Tryck på omkopplaren för ånga. Ånga strömmar ut medan omkopplaren trycks ned. • Kontinuerlig ånga: Dra förreglingen för omkopplaren för ånga bakåt tills den hakar fast. Ånga strömmar ut kontinuerligt. Lossa förreglingen genom att trycka framåt. 3. Innan strykningen påbörjas och efter pauser i strykningen ska ångstöten riktas mot en trasa tills ett jämt ångflöde strömmar ut. Torrstrykning OBSERVERA Skador på maskinen Vattenbrist i ångbehållaren leder till skador på maskinen Se till att det finns vatten i ångbehållaren. OBSERVERA Skador på klädesplagg Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå. Följ klädesplaggets strykanvisningar. 1. Ställ in strykjärnets temperaturregulator beroende på klädesplagget. Syntetiskt Ull, siden Bomull, linne 2. Vänta tills strykjärnets kontrollampa för uppvärmning slocknar. Strykjärnet är klart för strykning. Skötsel och underhåll Avkalka ångtanken Hänvisning Eftersom kalk fastnar i apparaten rekommenderar vi att denna avkalkas efter det antal påfyllningar av ångbehållaren (TF=tankfyllningar) som anges i tabellen. Hårdhet °dH mmol/l TF I mjukt 0-7 0-1,3 100 II medel 7-14 1,3-2,5 90 III hårt 14-21 2,5-3,8 75 IV mycket hårt >21 >3,8 50 Hänvisning Kranvattnets hårdhet kan du få reda på hos ditt vattenverk eller hos kommunens tekniska avdelning. OBSERVERA Skadade ytor Avkalkningslösningen kan angripa känsliga ytor. Var försiktig när du fyller på och tömmer apparaten. 1. Stäng av apparaten, se kapitel Stänga av maskinen. 2. Låt apparaten svalna. 3. Töm vattentanken. 4. Ta av tillbehöret från sina hållare. 5. Öppna fliken till tillbehörsfacket. 6. Ta ut tillbehöret ur tillbehörsfacket. 7. Öppna underhållslocket. Sätt på den öppna änden hos ett förlängningsrör på underhållslocket, haka fast den i styrningen och vrid upp. Bild S 8. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren. Bild T OBSERVERA Maskinskada på grund av avkalkningsmedel Olämpliga avkalkningsmedel samt feldoseringar av avkalkningsmedlet kan skada apparaten. Använd endast avkalkningsmedel från KÄRCHER. Använd 1 doseringsenhet av avkalkningsmedlet för 0,5 l vatten. 9. Följ anvisningarna på avkalkningsmedlet när du blandar till avkalkningslösningen. 10. Fyll på avkalkningslösning i ångbehållaren. Stäng inte ångbehållaren. 11. Låt lösningen verka i ca 8 timmar. 12. Töm ut all lösning ur ångbehållaren. 13. Upprepa avkalkningen vid behov. 14. Skölj ur ångbehållaren 2-3 gånger med kallt vatten för att avlägsna alla lösningsrester. 15. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren. 16. Torka av förvaringsutrymmet för nätkabeln. 17. Skruva i underhållslocket med ett förlängningsrör. Skötsel av tillbehöret (tillbehör - beroende på leveransens omfattning) Hänvisning Golvduk och överdrag för handmunstycket är redan tvättade och kan användas direkt för arbete med appa- Svenska 67