Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Declaração UE de

Declaração UE de conformidade Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade. Produto: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Tipo: 1.534-xxx Respectivas Directrizes da UE 2006/42/CE (+2009/127/CE) 2014/30/UE 2014/35/UE Dados técnicos Ligação eléctrica Tensão V 230 400 Frequência Ph/Hz 1/50 3/50 Consumo de potência W 400 Tipo de protecção IPX4 Condições ambientais Temperatura °C -10...40 Humidade relativa % 10...80 do ar Emissão de ruído Nível de pressão dB(A) 63 acústica L pA Dimensões Comprimento mm 1092 Largura mm 531 Altura mm 1094 Peso kg 70 Responsável pela documentação: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 30 PT - 4

Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer. Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse . . . . . . . . . . . . DA 1 Sikkerhedsanvisninger . . . . . . DA 1 Ibrugtagning. . . . . . . . . . . . . . . DA 1 Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 2 Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . DA 2 Ud-af-drifttagning. . . . . . . . . . . DA 2 Service og vedligeholdelse . . . DA 2 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 3 Tilbehør og reservedele. . . . . . DA 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 3 Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . DA 3 EU-overensstemmelseserklæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA 4 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . DA 4 Miljøbeskyttelse Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug. Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende. Henvisninger til indholdsstoffer (REACH) Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på: www.kaercher.com/REACH Sikkerhedsanvisninger Generelt For at undgå farer for personer, dyr og ting skal De inden anvendelse af maskinen anlægget læse følgende dokumenter og overholde dem: – driftsvejledningen – alle sikkerhedsanvisninger – de gældende nationale lovbestemmelser Ved selvbetjeningsdrift skal ejeren sørge for, at brugerne informeres med tydeligt synlige oplysningstavler om – mulige farer – sikkerhedsindretninger – betjeningen af maskinen Betjening Denne renser kan blive brugt af børn fra 8 år og personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de overvåges af en person eller blev trænet i renserens sikre brug og de tilknyttede farer. Børn må ikke lege med renseren. Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning. Hold altid området omkring maskinen rent, og sørg for, at gulvet ikke er tilsmudset og/ eller smurt ind i olie eller fedt. Adfærd i nødstilfældet A Maskine med møntindkast B Maskine med starttast 1 Knap "STOP" Tryk i et nødstilfælde på knappen "STOP". Faregrader FARE Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden ADVARSEL Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden. FORSIGTIG Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader. BEMÆRK Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade. Symboler på maskinen FARE Fare på grund af elektrisk spænding! Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne maskine anvendes til at rengøre fodmåtter i motorkøretøjer. Måtterne kan være lavet af gummi eller tekstil. Smudsen fjernes fra måtten med en roterende børstevalse og samles i en smudsbeholder. Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplosionsfare. Under anvendelsen skal alle døren være lukket og alle afdækninger monteret. Denne maskine er beregnet til erhvervsmæssig brug. Tænd den lokale spændingsforsyning. 1 Lås 2 Afdækning Åbn låsene. Tag afdækningen af. 1 Hovedafbryder Drej hovedafbryderen til position „1“. Montere afdækningen. Opdrejning af opbevaringen (option) 1 Opbevaring 2 Skrue Ibrugtagning Tænd for maskinen Træk opbevaringen op, drej den op, og tryk den ned, indtil den går i hak. Spænd alle 4 skruer fast, så opbevaringen ikke længere kan drejes ned. DA - 1 31