Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Betjening

Betjening Betjeningselementer Skift ut børste (se „Vedlikeholdsarbeid“). Vedlikeholdsarbeider Tøm myntkassetten Hver 8000. syklus A Apparat med myntautomat B Apparat med starttast 1 Myntinnkast 2 Kontroll-lamper 3 Myntretur 4 Starttast 5 Matte-inntak 6 Matte-utgang START Rengjør matten Apparat med myntautomat: Slipp mynter på myntinnkastet. Maskinen starter. Apparat med starttast: Trykk på starttasten. Maskinen starter. Den siden av matten som skal rengjøres, vendes ned. Skyv matten inn i matte-inntaket og hold fast. La matten dras inn i maskinen gjentatte ganger, dra den tilbake og drei den slik at alle områdene på matten er rengjort. Dra matten ut av maskinen. Merknad: Slippes matten, vandrer den gjennom maskinen og skyves ut ved matte-utgangen. Innstillinger Still inn hvor lenge maskinen skal gå Merknad: Hvor lenge maskinen skal gå kan stilles inn for innkast av en av de følgende myntene: – 50 eurocent – 50 britiske pence – 1 sveitsisk franc – 1 polsk złoty – 5 norske kroner Ta dekselet av (se „Vedlikehold og pleie/ vedlikeholdsarbeid/ ta av deksel“). 1 „PRG“-tast 2 LED 3 3 LED 1 4 „P1“-tast 5 Styring Trykk „PRG“-tasten og hold til LED 3 lyser. Driftsmåte-innstilling er aktivert. Merknad: Driftsmåte-innstillingen slutter når ingen tast trykkes for 10 sekunder. Innstillingen begynner med en tidsramme på 0 sekunder. Den maksimalle tidsrammen er 10 minutter. Når denne innstillingen er nådd, blinker LED 1 raskt. Trykk „P1“-tasten kort. LED 1 blinker raskt og tidsrammen forlenges med 5 sekunder. Trykk „P1“-tasten og hold. LED blinker langsomt og tidsrammen forlenges med 30 sekunder. Still inn ønsket tidsramme ved gjentatt trykking av „P1“-tasten. For å bekrefte den innstilte tidsrammen, trykk „PRG“-tasten til LED 3 blinker raskt: Tidsrammen er lagret. Stans av driften Sett hovedbryteren på "0". Vedlikehold og pleie FARE Fare for personskade ved å la maskinen gå uten oppsyn og ved elektrisk støt. Før alle vedlikeholds- og pleiearbeid, drei hovedbryteren til „0“ og sikre mot gjenoppstarting av maskinen. Daglig Hos apparater med myntautomat: Tøm myntkassetten (se „Vedlikeholdsarbeid“). Tøm smussbeholderen (se „Vedlikeholdsarbeid“). Sjekk apparatets tilstand generelt. Sørg for utskifting av ødelagte deler. Ukentlig Fjern smuss fra matte-utgangen. Rengjør apparatet Hver 500. syklus Smør låser med penetrerende olje (Caramba, WD 40). 1 Dør 2 Lås 3 Myntkassett Åpne døren. Ta myntkassetten ut og tøm den. Fjern fremre deksel 1 Lås 2 Deksel Åpne låser. Ta av tildekningen. Tøm smussbeholderen Fjern fremre deksel (se over). 1 Smussbeholder (inngår ikke i leveringen) Ta ut smussbeholderen og tøm den. Sett smussbeholderen inn igjen. Sett på og lås deksel. 36 NO - 2

Ta av dekslet 1 Deksel 2 Dør 3 Lås 4 Stjernehåndtaksskrue Åpne låser. Åpne døren. Skru ut stjerneskrue. Gjenta prosedyren på andre siden av maskinen. Ta av deksel. Skifte ut børste Ta dekselet av (se „Vedlikehold og pleie/ vedlikeholdsarbeid/ ta av deksel“). 1 Dør 2 Lås 3 Skrue 4 Kilerem Åpne døren. Løs 4 skruer. Fjern kilerem. Fjern fremre deksel (se „Vedlikehold og pleie/ vedlikeholdsarbeid/ ta av fremre deksel“). 1 Skrue 2 Reimskive Løs 2 skruer. Ta av remskive. A Høyre side B Venstre side 1 Skrue Skru ut 12 skruer. 1 Holder 2 Skrue 3 Børstevalse Skru ut 4 skruer. Løft ut børstevalsen. Ta av holderen. Ta ut oppsugeren med børstevalsen. 1 Skrue 2 Aksel 3 Holder 4 Børstevalse Skru ut 2 skruer. Dra ut akselen. Ta av børstevalse. Med den nye børstevalsen, sett den inn på samme måte, i omvendt rekkefølge. Garanti Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på tilbehøret blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. Tilbehør og reservedeler Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com. Transport FORSIKTIG Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport. Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler. Lagring FORSIKTIG Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring. 1 Trakt 2 Smussbeholder Ta ut smussbeholder. Ta ut trakt. NO - 3 37