Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Handhavande Reglage

Handhavande Reglage Efter 8000 cykler Byt borste (se ”Underhållarbeten”). Underhållsarbeten Tömma myntkassetten A Maskin med myntinkast B Maskin med startknapp 1 Myntinkast 2 Kontrollampa 3 Myntretur 4 Startknapp 5 Mattintag 6 Mattutkast START Rengöra matta Maskin med myntinkast: Lägg i ett mynt i myntinkastet. Maskinen startar. Maskin med startknapp: Tryck på startknappen. Maskinen startar. Vrid ner den sida av mattan som ska rengöras. Skjut in mattan i mattintaget och håll fast den. För in, dra ut och vrid mattan flera gånger tills hela mattan är rengjord. Dra ut mattan ur maskinen. Hänvisning: Om du släpper mattan färdas den genom maskinen och matas ut genom mattutkastet. Inställningar Ställa in körtid Hänvisning: Den inställbara körtiden gäller för inkast av ett av följande mynt: – 50 eurocent – 50 brittiska pence – 1 schweiziska franc – 1 polsk zloty – 5 norska kronor Ta av locket (se ”Underhåll och skötsel/ Underhållsarbeten/Ta av locket”) 1 Knapp ”PRG” 2 LED 3 3 LED 1 4 Knapp ”P1” 5 Styrning Tryck på knappen ”PRG” och håll fast tills LED 3 lyser. Driftsättet Inställning är aktiverat. Hänvisning: Driftsättet Inställning avslutas när ingen knapp har tryckts in på 10 sekunder. Inställningen börjar med en körtid på 0 sekunder. Den högsta körtiden är 10 minuter. In denna inställning uppnås blinkar LED 1 snabbt. Tryck kort på knappen ”P1”. LED 1 blinkar snabbt och körtiden ökas med 5 sekunder. Tryck länge på knappen ”P1”. LED 1 blinkar långsamt och körtiden ökas med 30 sekunder. Ställ in önskad körtid genom att trycka upprepade gånger på knappen ”P1”. Tryck på knappen ”PRG” för att bekräfta den inställda körtiden tills LED 3 blinkar snabbt. Körtiden har sparats. Ta ur drift Ställ huvudströmbrytaren på "0". Skötsel och underhåll FARA Risk för skador om maskinen startar plötsligt och på grund av elektrisk stöt. Vrid huvudströmbrytaren i läget ”0” och säkra den mot återtillkoppling innan alla underhålls- och skötselarbeten påbörjas. Dagligen För maskin med myntinkast: Töm myntkassetten (se ”Underhållsarbeten”). Töm smutsbehållaren (se ”Underhållsarbeten”). Kontrollera maskinens allmänna tillstånd. Skadade delar måste bytas ut. Varje vecka Avlägsna smuts från mattutkastet. Rengör aggregatet Efter 500 cykler Smörj låsen med krypolja (Caramba, WD 40). 1 Dörr 2 Lås 3 Myntkassett Öppna dörren. Dra ut och töm myntkassetten. Ta av den främre kåpan 1 Lås 2 Skydd Öppna låsen. Tag bort skyddet. Tömma smutsbehållaren Ta av den främre kåpan (se ovan). 1 Smutsbehållare (medföljer ej leveransen) Ta ut smutsbehållaren och töm den. Sätt tillbaka smutsbehållaren. Sätt tillbaka skyddet och regla fast det. 40 SV - 2

Ta av locket 1 Lock 2 Dörr 3 Lås 4 Skruv med stjärngrepp Öppna låsen. Öppna dörren. Skruva ut stjärngreppsskruven. Gör om proceduren på andra sidan. Tag av lock. Byte av borste Ta av locket (se ”Underhåll och skötsel/ Underhållsarbeten/Ta av locket”) 1 Dörr 2 Lås 3 Skruv 4 Kilrem Öppna dörren. Lossa 4 skruvar. Ta bort kilremmen. Ta av den främre kåpan (se ”Underhåll och skötsel/Underhållsarbeten/Ta av den främre kåpan”). 1 Skruv 2 Remskiva Lossa 2 skruvar. Dra av remskivan. A Höger sida B Vänster sida 1 Skruv Skruva bort 12 skruvar. 1 Hållare 2 Skruv 3 Borstvals Skruva bort fyra skruvar. Lyft borstvalsen. Ta av fästena. Ta ut fästet med borstvalsar. 1 Skruv 2 Axel 3 Hållare 4 Borstvals Skruva bort 2 skruvar. Dra ut axeln. Ta av borstvalsarna. Återmontera med nya borstvalsar i omvänd ordningsföljd. Garanti I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på tillbehöret repareras kostnadsfritt inom garantiperioden, under förutsättning att defekten orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad återförsäljare. Tillbehör och reservdelar Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com. Transport FÖRSIKTIGHET Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt. Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida. Förvaring FÖRSIKTIGHET Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring. 1 Tratt 2 Smutsbehållare Lyft ut smutsbehållare. Dra ut tratten. SV - 3 41