Views
6 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Obsluha Ovládací prvky

Obsluha Ovládací prvky Každých 8 000 cyklů Výměna kartáče (viz „Údržbové práce“). Údržba Vyprázdnění kazety na mince A Přístroj s otvorem na vhazování mincí B Přístroj se spouštěcím tlačítkem 1 Vhazování mincí 2 Světelná kontrolka 3 Navrácení mince 4 Spouštěcí tlačítko 5 Vstup rohožky 6 Výstup rohožky START Čištění rohožky Přístroj s otvorem na vhazování mincí: Vhoďte minci do otvoru. Přístroj se spustí. Přístroj se spouštěcím tlačítkem: Stiskněte spouštěcí tlačítko. Přístroj se spustí. Čištěnou stranu rohožky otočte směrem dolů. Rohožku zasuňte do vstupu a přidržte. Rohožku nechte do přístroje několikrát vtáhnout, vytáhněte ji zpět a otočte, až jsou všechna místa rohožky vyčištěná. Vytáhněte rohožku z přístroje. Upozornění: Jestliže rohožku pustíte, projde přístrojem a bude vysunuta na výstupu rohožky. Nastavení Nastavení doby chodu Upozornění: Nastavitelná doba chodu platí pro vhození jedné z následujících mincí: – 50 eurocentů – 50 britských pencí – 1 švýcarský frank – 1 polský zlotý – 5 norských korun Sejměte víko (viz „Údržba a ošetřování/ Údržbové práce/Sejmutí víka“). 1 Tlačítko „PRG“ 2 LED 3 3 LED 1 4 Tlačítko „P1“ 5 Řízení Stiskněte tlačítko „PRG“ a přidržte dokud se nerozsvítí LED 3. Je aktivován provozní režim Seřizování. Upozornění: Provozní režim Seřizování se ukončí, když 10 sekund není stisknuto žádné tlačítko. Nastavení začíná dobou chodu 0 sekund. Maximální doba chodu je 10 minut. Jestliže se dosáhne tohoto nastavení, bliká LED 1 rychle. Krátce stiskněte tlačítko „P1“. LED 1 bliká rychle a doba chodu se zvýší o 5 sekund. Dlouze stiskněte tlačítko „P1“. LED 1 bliká pomalu a doba chodu se zvýší o 30 sekund. Požadovanou dobu chodu nastavte opakovaným stisknutím tlačítka „P1“. Pro potvrzení nastavené doby chodu stiskněte tlačítko „PRG“, dokud nezačne LED 3 rychle blikat: Doba chodu se uloží. Vypnutí přístroje Hlavní vypínač nastavte na „0“. Údržba a ošetřování NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu následkem neúmyslného rozběhu přístroje a zasažením elektrickým proudem. Před zahájením všech údržbových prací a ošetřování otočte hlavní vypínač na „0“ a zajistěte proti opětovnému zapnutí. Denně U přístroje s otvorem na vhazování mincí: Vyprázdnění kazety na mince (viz „Údržbové práce“). Vyprázdnění nádoby na nečistoty (viz „Údržbové práce“). Zkontrolujte všeobecný stav přístroje. Nechte opravit poškozené díly. Týdenní Odstraňte nečistotu na výstupu rohožky. Přístroj vyčistěte. Každých 500 cyklů Uzávěry namažte víceúčelovým olejem (Caramba, WD 40). 1 Dvířka 2 Zámek 3 Kazeta na mince Otevřete dvířka. Vyjměte kazetu na mince a vyprázdněte. Odstranění předního krytu 1 Zámek 2 Kryt Otevřete uzávěry. Sejměte kryt. Vyprázdnění nádoby na nečistoty Odstraňte přední kryt (viz výše). 1 Nádoba na nečistoty (není součástí zásilky) Vyjměte a vyprázdněte nádobu na nečistoty. Nádobu na nečistoty nasaďte zpět. Nasaďte kryt a zajistěte jej. 64 CS - 2

Sejmutí víka 1 Kryt 2 Dvířka 3 Zámek 4 Hvězdicový šroub Otevřete uzávěry. Otevřete dvířka. Vyšroubujte hvězdicový šroub. Proces opakujte na druhé straně přístroje. Sejměte víko. Výměna kartáče Sejměte víko (viz „Údržba a ošetřování/ Údržbové práce/Sejmutí víka“). 1 Dvířka 2 Zámek 3 Šroub 4 Klínový řemen Otevřete dvířka. Povolte 4 šrouby. Sejměte klínový řemen. Odstraňte přední kryt (viz „Údržba a ošetřování/Údržbové práce/Odstranění předního krytu“). 1 Šroub 2 Řemenice Povolte 2 šrouby. Stáhněte řemenici. A Pravá strana B Levá strana 1 Šroub Vyšroubujte 12 šroubů. 1 Držák 2 Šroub 3 Kartáčový válec Vyšroubujte 4 šrouby. Kartáčový válec zvedněte. Sejměte držáky. Uchycení s kartáčovými válci vyjměte. 1 Šroub 2 Hřídel 3 Držadlo 4 Kartáčový válec Vyšroubujte 2 šrouby. Vytáhněte hřídel. Sejměte kartáčové válce. S novými kartáčovými válci zařízení opět sestavte v opačném pořadí. Záruka V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou naší distribuční společností. Případné poruchy na příslušenství odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní vada. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší autorizované středisko služeb zákazníkům. Příslušenství a náhradní díly Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje. Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com. Přeprava UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě. Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů. Ukládání UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění. 1 Trychtýř 2 Nádoba na nečistoty Vyjměte nádobu na nečistoty. Vytáhněte trychtýř. CS - 3 65