Views
6 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

EU prohlášení o

EU prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost. Výrobek: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Typ: 1.534-xxx Příslušné směrnice EU: 2006/42/ES (+2009/127/ES) 2014/30/EU 2014/35/EU Technické údaje Elektrická přípojka Napětí V 230 400 Frekvence fáze/ 1/50 3/50 Hz Odebíraný výkon W 400 Ochrana IPX4 Podmínky prostředí Teplota °C -10...40 Vlhkost vzduchu % 10...80 Emise hluku Hladina akustického dB(A) 63 tlaku L pA Rozměry Délka mm 1092 Šířka mm 531 Výška mm 1094 Hmotnost kg 70 Zplnomocněná osoba pro sestavení dokumentace: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 66 CS - 4

Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika. Vsebinsko kazalo Varstvo okolja . . . . . . . . . . . . . SL 1 Varnostna navodila . . . . . . . . . SL 1 Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 1 Uporaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 2 Nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . SL 2 Ustavitev obratovanja . . . . . . . SL 2 Vzdrževanje in nega . . . . . . . . SL 2 Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 3 Pribor in nadomestni deli . . . . . SL 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . SL 3 Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . SL 3 Izjava EU o skladnosti . . . . . . . SL 4 Tehnični podatki . . . . . . . . . . . SL 4 Varstvo okolja Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo. Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme. Opozorila k sestavinam (REACH) Aktualne informacije o sestavinah najdete na: www.kaercher.com/REACH Varnostna navodila Splošno Da se izognete nevarnostim za ljudi, živali in stvari, pred uporabo naprave preberite naslednje dokumente: – navodilo za obratovanje, – vsa varnostna navodila, – ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca. Pri samopostrežnem obratovanju mora upravljalec paziti, da so uporabniki seznanjeni z jasno vidnimi tablami z navodili o – možnih nevarnostih, – varnostnih pripravah, – upravljanju naprave. Upravljanje To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let dalje in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, kadar so pod nadzorom ali so bili podučeni o varni rabi naprave in s tem povezanimi nevarnostmi. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora. Območje okoli stroja mora biti vedno čisto in zagotoviti je treba, da tla niso umazana in/ali na njih ni olja ali maziva. Ravnanje v sili A Naprava z režo za kovance B Naprava s tipko za zagon 1 Tipka "STOP" V primeru sile pritisnite tipko "STOP". Stopnje nevarnosti NEVARNOST Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti. OPOZORILO Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti. PREVIDNOST Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb. POZOR Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod. Simboli na napravi NEVARNOST Nevarnost zaradi električne napetosti! Namenska uporaba Ta naprava se uporablja za čiščenje predpražnikov motornih vozil. Predpražniki so lahko gumijasti ali tekstilni. Vrtljivi krtačni valj s predpražnika odstrani umazanijo, ki se nato zbere v posodi za umazanijo. Uporaba v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij, je prepovedana. Med delovanjem morajo biti vsa vrata zaprta in vsi pokrovi nameščeni. Naprava je primerna za uporabo v obrtnih dejavnostih. Vklopite lokalno oskrbo z napetostjo. 1 Ključavnica 2 Pokrov Odprite ključavnici. Odstranite pokrov. 1 Glavno stikalo Glavno stikalo zavrtite v položaj "1". Namestite pokrov. Dviganje odlagalne površine (opcija) 1 Polička 2 Vijak Zagon Vklop naprave Odlagalno površino potegnite navzgor in jo potisnite navzdol, da se zaskoči. Pritegnite vse 4 vijake, da odlagalne površine več ni mogoče potisniti navzdol. SL - 1 67