Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Rukovanje Komandni

Rukovanje Komandni elementi Skinuti poklopac (pogledati "Održavanje i nega/Radovi na održavanju/Skidanje poklopca"). Na svakih 8000 ciklusa Zameniti četku (pogledati "Radovi na održavanju"). Radovi na održavanju Pražnjenje kasete za kovanice A Uređaj sa ubacivanjem kovanica B Uređaj sa tasterom za pokretanje 1 Ubacivanje kovanica 2 Indikator 3 Vraćanje kovanica 4 Taster za pokretanje 5 Otvor za uvlačenje patosnice 6 Otvor za izbacivanje patosnice START Čišćenje patosnice Uređaj sa ubacivanjem kovanica: Ubaciti novčić u otvor za ubacivanje kovanica. Uređaj se pokreće. Uređaj sa tasterom za pokretanje: Pritisnuti taster za pokretanje. Uređaj se pokreće. Okrenuti prema dole onu stranu patosnice koja treba da se očisti. Patosnicu gurnuti u otvor za uvlačenje patosnice i čvrsto držati. Pustiti da uređaj više puta uvuče patosnicu, povući je nazad i okrenuti sve dok svi delovi patosnice ne budu očišćeni. Izvući patosnicu iz uređaja. Napomena: Ako se patosnica pusti, ona će proći kroz uređaj i biće izbačena kroz otvor za izbacivanje patosnice. Postavke Podešavanje vremena rada Napomena: Podesivo vreme rada važi kod ubacivanja jednog od sledećih novčića: – 50 eurocenti – 50 britanskih novčića – 1 švajcarski franak – 1 poljski zlot – 5 norveških kruna 1 Taster „PRG“ 2 LED 3 3 LED 1 4 Taster „P1“ 5 Upravljanje Pritisnuti taster "PRG"i zadržati, sve dok ne svetli LED 3. Aktiviran je način rada za podešavanje. Napomena: Način rada za podešavanje se završava ako se u roku od 10 sekundi ne pritisne nijedan taster. Podešavanje počinje sa vremenom rada od 0 sekundi. Maksimalno vreme rada je 10 minuta. Ako je postignuto ovo podešavanje, LED 1 brzo treperi. Nakratko pritisnuti taster "P1". LED 1 brzo treperi, a vreme rada se povećava za 5 sekundi. Dugo pritisnuti taster "P1". LED 1 sporo treperi, a vreme rada se povećava za 30 sekundi. Željeno vreme rada podesiti ponovljenim pritiskanjem tastera "P1". Za potvrdu podešenog vremena rada pritisnuti taster "PRG" sve dok LED 3 ne počne brzo da treperi: Vreme rada je sačuvano. Nakon upotrebe Glavni prekidač postavite u položaj "0". Održavanje i nega OPASNOST Opasnost od povreda usled nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara. Pre početka radova na održavanju i nezi glavni prekidač okrenuti u položaj "0" i osigurati ga od ponovnog uključivanja. Svakodnevno Kod uređaja sa ubacivanjem kovanica: Isprazniti kasetu za kovanice (pogledati „Radovi na održavanju“). Isprazniti posudu za prljavštinu (pogledati "Radovi na održavanju"). Proveriti opšte stanje uređaja. Zameniti oštećene delove. Sedmično Ukloniti prljavštinu na otvoru za izbacivanje patosnica. Očistite uređaj. Na svakih 500 ciklusa Brave podmazati uljem male viskoznosti (Caramba, WD 40). 1 Vrata 2 Brava 3 Kaseta za kovanice Otvoriti vrata. Izvaditi i isprazniti kasetu za kovanice. Skidanje prednjeg poklopca 1 Brava 2 Oplata Otvoriti brave. Skinuti poklopac. Pražnjenje posude za prljavštinu Skinuti prednji poklopac (pogledati iznad). 1 Posuda za prljavštinu (nije u obimu isporuke) Izvaditi i isprazniti posudu za prljavštinu. Ponovo postaviti posudu za prljavštinu. Vratite poklopac i blokirajte ga. 88 SR - 2

Skidanje poklopca 1 Poklopac 2 Vrata 3 Brava 4 Zavrtanj sa zvezdastom glavom Otvoriti brave. Otvoriti vrata. Odviti zavrtanj sa zvezdastom glavom. Ponovite postupak na drugoj strani uređaja. Skinite poklopac. Zamena četke Skinuti poklopac (pogledati "Održavanje i nega/Radovi na održavanju/Skidanje poklopca"). 1 Vrata 2 Brava 3 Zavrtanj 4 Klinasti remen Otvoriti vrata. Otpustiti 4 zavrtnja. Ukloniti klinasti remen. Skinuti prednji poklopac (pogledati "Održavanje i nega/Radovi na održavanju/Skidanje prednjeg poklopca"). 1 Zavrtanj 2 Remenica Otpustiti 2 zavrtnja. Skinuti remenicu. A Desna strana B Leva strana 1 Zavrtanj Odviti 12 zavrtnjeva. 1 Držač 2 Zavrtanj 3 Valjkasta četka Odvijte 4 zavrtnja. Podići valjkastu četku. Skinuti držače. Izvaditi prihvatnik sa valjkastim četkama. 1 Zavrtanj 2 Vratilo 3 Držač 4 Valjkasta četka Odvijte 2 zavrtnja. Izvaditi vratilo. Skinuti valjkaste četke. Ponovo sastaviti obrnutim redosledom sa novim valjkastim četkama. Garancija U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na priboru za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi. Pribor i rezervni delovi Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com. Transport OPREZ Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja. Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima. Skladištenje OPREZ Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja. 1 Levak 2 Posuda za prljavštinu Izvadite posudu za prljavštinu. Izvući levak. SR - 3 89