Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Apkalpošana Vadības

Apkalpošana Vadības elementi Ik pēc 8000 cikliem Nomainiet birsti (skatīt "Apkopes darbi"). Apkopes darbi Monētu kasetes iztukšošana A Ierīce ar monētu ievietošanas sistēmu B Ierīce ar iedarbināšanas taustiņu 1 Monētu iemešanas atvere 2 Kontrollampiņa 3 Monētu atgriešana 4 Iedarbināšanas taustiņš 5 Paklājiņu ievilkšana 6 Paklājiņu izmešana START Paklājiņu tīrīšana Ierīce ar monētu ievietošanas sistēmu: Monētu iemetiet monētu spraugā. Ierīce sāk darboties. Ierīce ar iedarbināšanas taustiņu Nospiediet iedarbināšanas taustiņu. Ierīce sāk darboties. Paklājiņa tīrāmo pusi pagrieziet uz leju. Iebīdiet paklājiņu ievilcējā un pieturiet. Ļaujiet paklājiņu ierīcē ievilkt vairākas reizes, izvelciet un apgrieziet, līdz visas paklājiņa vietas ir notīrītas. Izvelciet paklājiņu no ierīces. Norādījums: Ja paklājiņš ir palaists vaļā, tas iekļūst ierīcē un tiek izstumts caur paklājiņu izmešanas vietu. Iestatījumi Izpildes laika iestatīšana Norādījums: Iestatāmais izpildes laiks attiecas uz šādu monētu iemešanu: – 50 euro centi – 50 britu peniji – 1 Šveices franks – 1 Polijas zlots – 5 Norvēģijas kronas Noņemiet vāku (skatīt nodaļu "Apkope un uzturēšana/Apkopes darbi/Vāka noņemšana"). 1 Taustiņš „PRG“ 2 LED 3 3 LED 1 4 Taustiņš „P1“ 5 Vadība Nospiediet un turiet taustiņu „PRG“, līdz iedegas LED 3 lampiņa. Darbības režīma iestatījums ir aktivizēts. Norādījums: Darbības režīma iestatījums ir pabeigts, ja 10 sek. garumā netiek nospiests neviens taustiņš. Iestatījuma izpildes laiks sākas pēc 0 sekundēm. Maksimālais izpildes laiks ir 10 minūtes. Ja šis iestatījums ir sasniegts, ātri mirgo LED 1 lampiņa. Īslaicīgi nospiediet taustiņu „P1“. Ātri mirgo LED 1 lampiņa un izpildes laiks tiek pagarināts par 5 sekundēm. Ilglaicīgi nospiediet taustiņu „P1“. Lēnām mirgo LED 1 lampiņa un izpildes laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm. Iestatiet vēlamo izpildes laiku, atkārtoti nospiežot taustiņu „P1“. Lai apstiprinātu iestatīto izpildes laiku, nospiediet taustiņu „PRG“, līdz LED 3 lampiņa sāk mirgot ātri: Izpildes laiks ir saglabāts. Ekspluatācijas pārtraukšana Pagrieziet galveno slēdzi uz „0“. Apkope un kopšana BĪSTAMI Savainošanās risks nejauši iedarbinātas ierīces un strāvas trieciena rezultātā. Pirms jebkādu apkopes un uzturēšanas darbu uzsākšanas pagrieziet galveno slēdzi stāvoklī "0" un nodrošiniet pret nejaušu ieslēgšanu. Reizi dienā Ierīcei ar monētu ievietošanas sistēmu: Iztukšojiet monētu kaseti (skat. Apkopes darbi”). Iztukšojiet netīrumu tvertni (skat. "Apkopes darbi"). Pārbaudiet vispārējo ierīces stāvokli. Lieciet veikt bojāto daļu nomaiņu. Ik nedēļu Iztīriet netīrumus no paklājiņu izmešanas vietas. Veiciet aparāta tīrīšanu. Ik pēc 500 cikliem Ieeļļojiet slēdzenes ar eļļu (Caramba, WD 40). 1 Durvis 2 Slēdzene 3 Monētu kasete Atveriet durvis. Izvelciet monētu kaseti un iztukšojiet. Priekšējā pārsega noņemšana 1 Slēdzene 2 Pārsegs Atveriet slēdzenes. Noņemiet pārsegu. Netīrumu tvertnes iztukšošana Noņemiet priekšējo pārsegu (skatiet augšā). 1 Netīrumu tvertne (nav iekļauts piegādes komplektā) Izņemiet un iztukšojiet netīrumu tvertni. Netīrumu tvertni ievietojiet atkal atpakaļ. Uzlieciet pārsegu un nofiksējiet. 100 LV - 2

Vāka noņemšana 1 Vāks 2 Durvis 3 Slēdzene 4 Zvaigznes tipa skrūve Atveriet slēdzenes. Atveriet durvis. Izskrūvējiet skrūvi ar zvaigžņveida galvu. Atkārtojiet tās pašas darbības aparāta otrā pusē. Noņemiet vāciņu. Sukas nomaiņa Noņemiet vāku (skatīt nodaļu "Apkope un uzturēšana/Apkopes darbi/Vāka noņemšana"). 1 Durvis 2 Slēdzene 3 Skrūve 4 Ķīļsiksna Atveriet durvis. Atskrūvējiet 4 skrūves. Noņemiet ķīļrievu siksnu. Noņemiet priekšējo pārsegu (skatīt „Apkope un uzturēšana/Apkopes darbi/ Priekšējā pārsega noņemšana“). 1 Skrūve 2 Ķīļrievu siksnas disks Atskrūvējiet 2 skrūves. Noņemiet ķīļrievu siksnas disku. A Labā puse B Kreisā puse 1 Skrūve Izskrūvējiet ārā 12 skrūves. 1 Stiprinājums 2 Skrūve 3 Sukas rullītis Izskrūvēt ārā 4 skrūves. Piepaceliet sukas rullīti. Noņemiet turētājus. Izņemiet ietvaru ar sukas rullīšiem. 1 Skrūve 2 Vārpsta 3 Turētājs 4 Sukas rullītis Izskrūvējiet ārā 2 skrūves. Izvelciet ārā vārpstu. Noņemiet sukas rullīšus. Ar jauniem sukas rullīšiem salieciet atkal kopā apgrieztā secībā. Garantija Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtie garantijas noteikumi ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim radušos darbības traucējumus Jūsu piederumos, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezties pie Jūsu tirdzniecības pārstāvja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu. Piederumi un rezerves daļas Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību. Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com. Transportēšana UZMANĪBU Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru. Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos. Glabāšana UZMANĪBU Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru. 1 Piltuve 2 Netīrumu tvertne Izņemiet netīrumu tvertni. Izvelciet ārā piltuvi. LV - 3 101